Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podporný list pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie

Podporný list pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie — Slovak Alliance for Innovation Economy SAPIE
Podporný list pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie. Zdroj: https://sapie.sk

Združenie siedmich organizácii – Slovenská akadémia vied, Za inovatívne Slovensko, KInIT, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku – SAPIE, Košice IT Valley, ESET a AmCham Slovakia – predložilo list verejnej podpory pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie. Svojím listom oslovili ústavných činiteľov SR:

Zuzana Čaputová, Prezidentka Slovenskej republiky

Eduard Heger, Predseda vlády Slovenskej republiky

Boris Kollár, Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Karel Hirman, Minister hospodárstva Slovenskej republiky

Ján Horecký, Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Igor Matovič, Minister financií Slovenskej republiky

Veronika Remišová, Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Marián Viskupič, Predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet

Peter Kremský, Predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

Vladimíra Marcinková, Predsedníčka výboru NR SR pre európske záležitosti

Celé znenie listu:

“Vážená pani, vážený pán,

Slovenská ekonomika čelí štrukturálnej kríze – ako krajina výrazne zaostávame za priemerom Európy prakticky vo všetkých ukazovateľoch vedeckej a inovačnej výkonnosti. Negatívne dopady týchto indikátorov sa v praxi prejavujú v kvalite pracovnej sily, schopnostiach firiem inovovať, ale aj medzinárodnom porovnaní slovenských akademických a vedecko-výskumných inštitúcií. Ak Slovensko v krátkom čase neprijme zásadné štrukturálne reformy v oblasti vedy, výskumu a inovácií, konkurencieschopnosť krajiny bude klesať a prejaví sa aj v poklese životnej úrovne.

 Z tohoto dôvodu považujeme za potrebné vyjadriť našu verejnú podporu pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie, ako aj podporu celej reforme tejto oblasti na Slovensku. Tento dokument má po dlhej dobe potenciál prispieť k zmene smerovania našej ekonomiky.

Stratégii vyjadrujeme podporu zo štyroch dôvodov:

Po prvé, stratégia správne pomenúva slabé miesta systému podpory vedy, výskumu, vývoja a inovácií (VVI) spočívajúce vo fragmentácii kompetencií štátnych inštitúcií, nedostatku koordinácie, netransparentnosti a neefektivite financovania. Navrhované zmeny majú potenciál priniesť transparentnejší systém riadenia podpory, zjednodušenie procesov ako aj zvýšenie rozpočtových prostriedkov na VVI. Z pohľadu súkromných firiem ale aj výskumno-vývojových inštitúcií sú tieto kroky nevyhnutnými predpokladmi pre zvýšenie dôvery v systém, jeho kvalitu a v konečnom dôsledku aj pre zvýšenie súkromných výdavkov na výskum, vývoj a inovácie.

Po druhé, Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším odlivom talentu v Európe. Dlhodobo to obmedzuje rast firiem s vysokou pridanou hodnotou a znižuje konkurencieschopnosť krajiny. Preto podporujeme kroky vedúce k zvýšeniu kvality vzdelávania ako aj podpore iniciatív zamerané na tzv. nové zručnosti študentov a profesionálov, vrátane podnikavosti. Signatári tejto výzvy považujú za kľúčové, aby Slovensko vytvorilo podmienky pre návrat špičkových slovenských vedcov a profesionálov zo zahraničia ako aj zjednodušilo procesy pre prijímanie kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

Po tretie, dokument pomenúva dôležitosť regionálnych inovačných ekosystémov ako motora regionálneho rozvoja a zdôrazňuje potrebu systematickej podpory samospráv v ich ambícii zvyšovať konkurencieschopnosť cez inovácie. Dôležitým bodom je zníženie fragmentácie podpory z národnej úrovne a zvýšenie koordinácie verejných iniciatív za účelom vyššej efektivity. Sme presvedčení, že úspešné budú také mestá a regióny, ktoré dokážu koncentrovať talent a nápady a vytvárať prostredie pre vzájomnú spoluprácu kľúčových aktérov.

Po štvrté, Stratégia ako prvý verejný strategický dokument jasne pomenúva sociálne inovácie ako funkčný spôsob riešenia komplexných spoločenských problémov. Týmto sa dostávame na úroveň vyspelých krajín, ktoré si uvedomujú potrebu rozvoja spoločenských vied a sociálnych inovácií v rámci inovačného ekosystému. Ako pozitívne vnímame, že je v dokumente vyjadrená nielen podpora inováciám v každej fáze inovačného cyklu vrátane základného výskumu, ale aj dôraz na rozvoj inovačného prostredia pre väčší úspech sociálnych inovácií. Veríme, že podpora sociálnych inovácií a škálovania funkčných riešení na lokálnej úrovni je dôležitá z pohľadu efektívnych zmien s pozitívnych dopadom už v krátkom a strednodobom horizonte.

Z týchto dôvodov sa zasadzujeme za prijatie Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie vládou SR a podporujeme implementáciu reforiem, ktoré budú viesť k transformácii slovenskej ekonomiky na ekonomiku založenú na znalostiach a inováciách. Vnímame, že ide o živý dokument s priestorom na postupné zdokonaľovanie, ale indikuje veľký potenciál nevyhnutných a pozitívnych zmien v celom ekosystéme VVI.

S úctou,

Mária Bieliková, Generálna riaditeľka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Gabriel Galgóci, Prezident, Americká obchodná komora v SR

Juraj Girman, Predseda Správnej rady, Košice IT Valley

Michal Kardoš, Výkonný riaditeľ, SAPIE

Palo Luka, Prevádzkový riaditeľ, ESET

Marián Porvažník, Ambasádor, Za inovatívne Slovensko

Pavol Šajgalík, Predseda, Slovenská akadémia vied”

Zdroj: https://sapie.sk, zverejnené: 25. 11. 2022, autor: rpa