Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Plán štandardizácie obehového hospodárstva

Dieter Westerkamp, ​​riaditeľ VDI a výkonný člen výkonného výboru, Christoph Winterhalter, predseda predstavenstva (CEO) DIN, Christiane Rohleder, štátna tajomníčka Spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a spotrebiteľa (BMUV), Florian Spiteller, vedúci oddelenia vonkajších vzťahov a podpory, DKE. Zdroj: https://www.vdi.de

„Circular Roadmap“- plán štandardizácie obehového hospodárstva a nové možnosti pre zelenú transformáciu Nemecka. Spolkové ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, nukleárnej bezpečnosti a spotrebiteľa (BMUV)  v spolupráci s inštitútmi pre tvorbu noriem DIN, DKE a VDI vydali dňa 19. januára 2023 spoločnú tlačovú správu v ktorej predstavili nový plán štandardizácie obehového hospodárstva „Circular Roadmap“.

 Dokument pochádza z dielne troch inštitúcií:

„Deutsches Institut für Normung e. V“. (DIN) –„Nemecký inštitút noriem“ (DIN); „Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik in DIN und VDE“ (DKE) – „Nemecká komisia pre elektrické, elektronické a informačné technológie v DIN a VDE“ (DKE), Verein Deutscher Ingenieure (VDI) – „Asociácia nemeckých inžinierov“ (VDI).

Projekt podporilo „Spolkové ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, nukleárnej bezpečnosti  a spotrebiteľa“ (BMUV).  

Obehové hospodárstvo znamená aj jeho udržateľnejšie riadenie

V ideálnom prípade by sa materiály a prírodné zdroje mali  neustále udržiavať v cykloch bez toho, aby sa spotrebovávali ďalšie nové zdroje, čo je v súlade s európskou  dohodou „Green Deal“ a zákonom o ochrane klímy z roku 2021. K tomu, aby bol tento zámer úspešný, sú potrebné  nové normy a štandardy. Plán popisuje výzvy, ktorým čelia sektory v obehovom hospodárstve, normy a štandardy, ktoré sú potrebné na ich splnenie. Na tomto pláne spolupracovalo viac ako 550 odborníkov z oblasti hospodárstva, vedy, verejného sektora a civilnej spoločnosti.

Podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky ministerstva (BMUV) Christiane Rohleder: Globálne  a klimatické krízy, ktoré majú za následok vymieranie druhov a znečistenie životného prostredia, môžeme prekonať iba vtedy, ak dosiahneme skutočné obehové hospodárstvoNormy sú kľúčovou požiadavkou pre celú ekonomiku a úspech docielime iba urýchleným prechodom na obehové hospodárstvo. Bez noriem nedokážu rozpoznať kvalitu materiálov, produktov alebo procesov ani spotrebitelia, ani spoločnosti. Dôvera v trh sa však môže rozvíjať iba vtedy, ak existuje dobrá kvalita. Normy sú dôležité pre vytvorenie silného trhu recyklovaného materiálu. Nemecká Spolková vláda chce v dialógu s výrobcami pokročiť v otázke štandardizácie pre skutočné obehové hospodárstvo v EÚ a definovať požiadavky na produkty v celej Európe. Dôležitá prípravná práca bola urealizovaná a „Plán hospodárskej štandardizácie” bol uvedený do života.“

Christoph Winterhalter, predseda predstavenstva (CEO) DIN komentoval „Plán hospodárskej štandardizácie” (Circular Roadmap) slovami: Spoločne môžeme dosiahnuť transformáciu obehového hospodárstva. Normy a štandardy sú na to dôležitým predpokladom. Definujú rozhrania a zabezpečujú jasnú komunikáciu medzi rôznymi článkami reťazca. „Plán hospodárskej štandardizácie“ (Circular Roadmap) poskytuje konkrétne potreby opatrení a ukazuje, kde je možné použiť štandardizáciu na cielenú podporu začatého procesu transformácie smerom k obehovému hospodárstvu.“

Michael Teigeler, generálny riaditeľ DKE pokračoval: „Potreby, ktoré boli identifikované v pláne štandardizácie sú predohrou k rozvoju zodpovedajúcich noriem a štandardov v národných, európskych a medzinárodných výboroch. Pozývame všetkých zainteresovaných odborníkov, aby sme mohli spoločne aktívne formovať pravidlá obehového hospodárstva.“

Dieter Westerkamp, ​​riaditeľ VDI a člen výkonného výboru dodal: „Implementácia noriem prebieha v úzkej spolupráci medzi DIN, DKE a VDI s cieľom spolupracovať na jednotných riešeniach, ktoré ponúkajú značnú rýchlostnú výhodu. Vyžaduje si to intenzívnejší dialóg všetkých zúčastnených strán, ktoré sú zapojené do štandardizácie s Nemeckou Spolkovou vládou a Európskou komisiou.“

Plán hospodárskej štandardizácie  obehového hospodárstva „Circular Roadmap“ obsahuje témy, ktoré vychádzajú z hlavných tém „Akčného plánu EÚ“ pre obehové hospodárstvo:

  • Digitalizácia
  • Obchodné modely a manažment
  • Elektrotechnika a IKT
  • Batérie
  • Obaly
  • Plasty
  • Textil
  • Budovy
  • Obce

Tento plán poskytuje prehľad o súčasnom stave normalizácie v týchto oblastiach a ukazuje  predovšetkým potrebu budúcich noriem a štandardov. Svoju úlohu zohrávajú témy ako sú požiadavky na opakovane použiteľné systémy, štandardizované, opakovane použiteľné obaly, požiadavky na kvalitu druhotných surovín a definícia životnosti produktov.  Okrem toho v pláne sa identifikovalo päť prierezových problémov, ktoré ovplyvňujú všetky hlavné body ako sú hodnotenie udržateľnosti, predĺženie životnosti, digitálny produktový pas (DPP), recyklovateľnosť a koniec odpadu. Na základe získaných výsledkov by sa malo už teraz začať s konkrétnou realizáciou. Prácu koordinuje „Poradný výbor pre obehové hospodárstvo“ DIN a DKE v rámci „Úradu pre koordináciu ochrany životného prostredia“ (KU). Poradný výbor pozostáva z popredných osobností a odborníkov z podnikateľských združení, organizácií občianskej spoločnosti, vedecko-výskumných inštitúcií a verejného sektoru.

Viac informácií:

Témy obehového hospodárstva: https://www.vdi.de/themen/zirkulaere-wertschoepfung

Informácie o DIN sú na stránke: https://www.din.de/de

Informácie o DKE sú na stránke: https://www.dke.de/de

Informácie o VDI sú na stránke: https://www.vdi.de/

Zdroj: https://www.bmuv.de; https://www.vdi.de, zverejnené: 15. 2. 2023, autor: Dr. Blanka Hermanová; rpa