Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Partnerstvá pre regionálne inovácie: 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty vybrané pre pilotnú akciu

Partnerstvá pre regionálne inovácie. Zdroj: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu

Európska komisia oznámila 17. mája 2022, že 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty boli vybrané v pilotnom projekte pre partnerstvá pre regionálnu inováciu, iniciatívu vyvinutú v spolupráci s Európskym výborom regiónov. Účastníci pilotnej akcie sú otvorení zdieľaniu osvedčených postupov a spoločnému vývoju a testovaniu nástrojov na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a prepojenie regionálnych a národných programov s iniciatívami EÚ pre zelenú a digitálnu transformáciu. Tieto partnerstvá sa premietnu do novej Inovačnej agendy pre Európu, kde inovácie poháňajú transformáciu smerom k udržateľnosti a spájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.

Výzva pritiahla široké zastúpenie inovačného ekosystému EÚ, od členských štátov, ako je Slovensko zúčastňujúce sa na národnej úrovni, a široké spektrum regiónov EÚ, ako sú Andalúzia, Azory, Hauts-de-France, Ostrobothnia, Podkarpackie, Severné Egejské more, Emilia Romagna a mnohí ďalší. Výzva tiež spustila proces spolupráce a vytvárania sietí zdola nahor, ktorý už spája mnohých účastníkov v rámci multiregionálnych sietí. Patrí sem napríklad región Baltského mora, zariadenie Bioregions a rozšírené konzorcium Cities 4.0 (Leuven, Bologna Turku), ktoré zahŕňa aj Eindhoven (NL), Espoo (FI) a Cluj-Napoca (RO).

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel uviedla: „Silnejšie, čistejšie ekonomiky a spravodlivejšie spoločnosti možno vybudovať len tak, že inovácie budú jadrom politického programu EÚ. Ak máme uspieť v ekologických a digitálnych prechodoch, potrebujeme inovácie v každom regióne a v každej krajine, ktoré sa navzájom spájajú. Tieto partnerstvá nám umožňujú budovať mosty na uľahčenie synergie investícií a inovatívnych riešení. Teším sa na inovatívne nápady a prístupy, ktoré spoločne vytvoria.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira uviedla: „Spolupráca a inovácie sú základnými zložkami trvalo udržateľného a odolného rozvoja regiónov EÚ. Všetky územia majú inovačný potenciál, ktorý je potrebné využiť, a preto ma teší taký veľký záujem  a teším sa na výsledky pilotného projektu a dúfam, že prispeje k preklenutiu pretrvávajúcej inovačnej priepasti medzi regiónmi, ktorá obmedzuje výkonnosť EÚ ako celku.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas uviedol: „Podporovaním inovácií posilňujeme miestnu odolnosť a zlepšujeme schopnosť našich miestnych komunít čeliť núdzovým situáciám, chrániť občanov a podporovať miestne hospodárstva. V tejto súvislosti počítame s komisárkami Ferreira a Gabriel, aby spolupracovali na partnerstvách pre regionálnu inováciu ako kľúčovom nástroji na koordináciu všetkých dostupných prostriedkov na šírenie inovácií v praxi so zameraním na to, aby naše regióny, mestá a obce boli energeticky efektívnejšie a udržateľnejšie.“

Príručka Partnerships for Regional Innovation Playbook

Účastníci pilotného projektu preskúmajú nové partnerstvá pre regionálne inovácie na základe „Príručky partnerstiev pre regionálne inovácie“, prvého usmerňovacieho dokumentu, ktorý zverejnilo 17. mája 2021 Spoločné výskumné centrum (JRC). V príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a riadiacich mechanizmov na zlepšenie koordinácie regionálnych, národných a európskych inovačných politík s cieľom realizovať zelenú a digitálnu transformáciu Európy a riešiť rozdiely v oblasti inovácií v EÚ. Kľúčovým prvkom navrhovaného prístupu je zavedenie miestnych misií na koordináciu akcií podľa koherentnej smerovej logiky, čo umožňuje skúmanie širokospektrálnych zmesí politík pre inováciu na systémovej úrovni.

Počas pilotnej akcie účastníci otestujú tieto nástroje politiky a zároveň budú spoluvytvárať prevádzkové usmernenia. Príručka a pilotná akcia budú tiež podporovať osvedčené postupy, uľahčovať učenie sa prostredníctvom experimentovania a podporovať verejnú správu a širší ekosystém. Pilotná akcia nebude mať vplyv na súčasný proces programovania fondov EÚ na roky 2021 – 2027.

Pozadie

Partnerstvá sú zakorenené v pripravovanej novej Inovačnej agende pre Európu s cieľom pomôcť integrovať iniciatívy a investície na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Ide o úsilie priamo zamerané na zlepšenie inovačných ekosystémov ako jednej základnej oblasti na zvýšenie inovačnej výkonnosti Európy. Hlavným cieľom je posilniť prepojenie regionálnych a miestnych inovačných ekosystémov a posilniť európske udržateľné hodnotové reťazce a sektory s hlbokými technológiami.

Partnerstvá predstavujú doplnkový prístup, ktorý stavia na pozitívnych skúsenostiach so stratégiami inteligentnej špecializácie. Inteligentná špecializácia je miestny prístup vychádzajúci z kohéznej politiky EÚ, ktorého cieľom je identifikovať strategické oblasti intervencie na základe analýzy silných stránok a potenciálu ekonomiky a na základe procesu objavovania podnikateľov (EDP) so širokým zapojením zainteresovaných strán. Inteligentná špecializácia je zameraná na inovácie a má hlavnú úlohu pri podpore výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný a odolný rozvoj všetkých regiónov v Európe.

Vybrané územia sa zúčastnia buď individuálne, alebo ako súčasť šiestich rôznych sietí regiónov a miest EÚ. Celkovo je medzi účastníkmi pilotnej akcie zastúpených 23 členských štátov. Výzva na vyjadrenie záujmu bola otvorená od marca do apríla 2022.

Viac informácií:

Zdroj: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu, zverejnené: 18. 5. 2022, autor: rpa