Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pakt pre výskum a inovácie v Nemecku

Pakt pre výskum a inovácie zabezpečuje medzinárodnú konkurencieschopnosť Nemecka ako miesta pre vedu. Zdroj: BMBF

Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) vo svojej tlačovej správe z 19. júla 2023 uvádza nové informácie o „Pakte pre výskum a inovácie“ (PFI). „Pakt pre výskum a inovácie“ (PFI) posilňuje veľké neuniverzitné výskumné organizácie a Nemeckú výskumnú nadáciu (DFG)

„Pakt pre výskum a inovácie“ (PFI) je jedným z najdôležitejších nástrojov na posilnenie Nemecka ako miesta pre vedu a jej medzinárodnej konkurencieschopnosti.  

Pakt pre výskum a inovácie“ bol prvýkrát uzavretý v roku 2005 medzi Spolkovou vládou a vládami Spolkových krajín Nemecka, organizáciou financujúcou výskum „German Research Foundation“ a výskumnými organizáciami „Fraunhofer Society“, „Helmholtz Association“, „Leibniz Association“ a „Max Planck Society.“ „Pakt pre výskum a inovácie“ bol odvtedy niekoľkokrát obnovený. V roku 2021 sa začalo jeho štvrté po obdobie, ktoré bude po prvýkrát trvať desať rokov do roku 2030.

Dohoda medzi Spolkovou vládou a vládami Spolkových krajín Nemecka tvorí rámec pre celé inštitucionálne financovanie piatich organizácií paktu. „Pakt pre výskum a inovácie“ kombinuje jedinečné zabezpečenie finančného plánovania a zlepšené rámcové podmienky pre organizácie paktu. Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka definovali päť cieľov výskumnej politiky:

1) Podporiť dynamický rozvoj

2) Posilniť transfer v podnikaní a spoločnosti

3) Prehĺbiť sieťovanie

4) Prilákať a udržať najlepšie mozgy

5) Posilniť infraštruktúry pre výskum

Tieto zastrešujúce ciele sú usmerneniami pre strategické akcie organizácií „Paktu pre výskum a inovácie“. Pre každý z cieľov majú organizácie uzatvorené vlastné cieľové dohody so Spolkovou vládou a vládami Spolkových krajín Nemecka, v ktorých sa zaväzujú realizovať široké spektrum opatrení. Šírka týchto opatrení siaha od rozvoja nových tematických oblastí a rozvoja nových kooperácií s firmami až po modernizáciu personálnej politiky a podporu mladých vedcov k novým digitálnym stratégiám a rozširovaniu medzinárodných sietí.

Organizácie „Paktu pre výskum a inovácie“ podávajú každoročne správu Spolkovej vláde a vládam Spolkových krajín Nemecka o pokroku pri dosahovaní svojich cieľov. Na tento účel sa na jednej strane predkladajú vlastné  správy a na druhej strane organizácie prezentujú svoj výskum a vývoj pomocou rôznych ukazovateľov, napríklad určitých kľúčových čísel. Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka hodnotia pokrok a spájajú celý monitoring „Paktu pre výskum a inovácie“. Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka predkladajú výsledky monitoringu a svoje návrhy rozpočtovému výboru nemeckého parlamentu na spoločnej vedeckej konferencii (GWK).

Na celé súčasné obdobie  až do roku 2030 sa Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka rozhodli každoročne zvyšovať rozpočty organizácií „Paktu pre výskum a inovácie“ o tri percentá. To poskytne dodatočné prostriedky na výskum len v tomto období a to vo výške 17 miliárd eur.

Skvelá dynamika a zvýšenie výkonu

„Pakt pre výskum a inovácie“ už mnoho rokov významne prispieva k progresívnemu rozvoju nemeckého výskumného prostredia. Spolu s „Paktom vysokoškolského vzdelávania“, „Zmluvou o posilnení štúdia a vyučovania“ a „Stratégiou excelentnosti“ sa podporuje dynamika a zvýšenie výkonnosti vo vede.

Univerzity sú ústrednými vedeckými partnermi výskumných organizácií. Napríklad spoločné menovanie profesorov vytvára priame, osobné prepojenie medzi inštitúciami. Úspešná spolupráca je viditeľná, okrem iného, aj vo vysokom počte spoločných vedeckých publikácií.

Vedecké publikácie výskumných organizácií priťahujú celosvetovú pozornosť. Miera excelentnosti, t. j. podiel publikácií v desiatich percentách celosvetovo najčastejšie citovaných publikácií, je pre výskumné organizácie nadpriemerná.

Organizácie „Paktu pre výskum a inovácie“ sú hybnou silou národnej a medzinárodnej spolupráce, vyhľadávanými kontaktmi pre politiku a spoločnosť a v neposlednom rade tvoria oporu vedeckého systému prostredníctvom výskumných infraštruktúr, ktoré prevádzkujú alebo financujú. Sú tiež dôležitými zamestnávateľmi. V roku 2022 vzrástol počet zamestnancov v štyroch výskumných organizáciách na 97 000. Práca pre nemeckú výskumnú organizáciu je atraktívna  aj pre výskumníkov z celého sveta, len v roku 2022 v nich pracovalo viac ako 18 500 zahraničných výskumníkov.

Silné postavenie v medzinárodnej konkurencii

Výskumné organizácie rozšírili svoju medzinárodnú sieť a silnú pozíciu v medzinárodnej konkurencii. Vysokou mierou prispievajú k získaniu financií na výskum prostredníctvom veľkého európskeho programu Horizont Európa.  V prípade vynikajúcich výskumných projektov financovaných Európskou radou pre výskum (ERC) získavajú  nemecké výskumné organizácie takmer tretinu všetkých finančných prostriedkov pridelených Nemecku.

Približne 820 miliónov eur vo fondoch tretích strán z priemyslu

Spolupráca výskumných inštitúcií s ekonomikou je dôležitou hybnou silou systému vedy. Mimouniverzitný výskum sa vo veľkej miere podieľa na využívaní jeho vedeckých výsledkov. Len v roku 2022 sa z priemyslu získalo okolo 840 miliónov eur vo fondoch tretích strán. Start-up firmy sú úspešné aj pri premene vedeckých poznatkov do nových služieb a produktov. Za posledných desať rokov vzniklo viac ako 500 start-up firiem z výskumných organizácií.

Väčší rozvoj vedeckého dorastu

Výskumné organizácie spolu s univerzitami dohliadajú na rastúci počet doktorandov a prispievajú tak k výchove mladých vedcov. Nemecká výskumná nadácia (DFG) v posledných rokoch tiež pokračovala v rozširovaní svojich opatrení na podporu mladých výskumníkov.

Podpora žien na najvyšších pozíciách

Podiel žien na riadiacich pozíciách vo vede sa pomaly, ale neustále zvyšuje. Na podporu tohto pozitívneho trendu organizácie vyvinuli intenzívne úsilie a vytvorili vhodné programy a podporné opatrenia. Aktívne tak získavajú špičkový ženský personál, poskytujú cielenú podporu mladým vedkyniam a zlepšujú celkovú kompatibilitu rodiny a výskumu.

Viac informácií:

Pakt für Forschung und Innovation

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 3. 8. 2023, autor: Dr. Blanka Hermanová, rpa