Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorený prístup k vede „Open Access“ v Nemecku

Publikácia „Otvorený prístup k vede“ (Open Access) v Nemecku. Zdroj: https://www.bmbf.de

Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu (BMBF) uverejnilo v júni 2023 publikáciu „Otvorený prístup k vede“ (Open Access)Nemecku. Spoločné opatrenia Nemeckej Spolkovej vlády a Spolkových krajín boli po prvý raz prijaté v apríli 2023 na spoločnej „Konferencii ministrov školstva a kultúry Spolkových krajín“ za účasti Spolkovej ministerky vzdelávania a výskumu (BMBF) Bettiny Stark-Watzinger.

Nemecká Spolková vláda, ako aj vlády Spolkových krajín berú do úvahy ústredný význam „otvoreného prístupu  k vede“ (Open Access) pre vedeckú politiku. Tieto opatrenia boli zverejnené v júni 2023 a po prvýkrát predstavené na  „16. Konferencii „otvoreného prístupu“ (Open Access) Spoločnosti Maxa Plancka 6. júna 2023 v Berlíne.

„Otvorený prístup k vede“ (Open Access) v Nemecku, prístup k slobodnej vede, sa darí realizovať vďaka zverejňovaniu svojich výsledkov. Pri získavaní vedeckých poznatkov sa darí otvorenosti, či už diskusii o výskumných otázkach, otvorenosti voči najperspektívnejšiemu spôsobu riešenia týchto otázok, otvorenosti, neustálemu spochybňovaniu, odmietaniu, alebo prehlbovaniu výsledkov výskumu. K tejto otvorenosti vo vede výrazne prispieva bezplatný prístup k výsledkom verejne financovanej vedy. Pandémia Covid-19 opäť pôsobivo ukázala, aké je potrebné rýchlo a digitálne sprístupniť výsledky výskumu výskumníkom, ktorí sú prepojení po celom svete, ako aj politikom a širokej verejnosti, aby boli schopní primerane čeliť sociálnym výzvam vedecky orientovaným spôsobom. „Otvorený prístup“ (Open Access) je preto obzvlášť dôležitý ako pre Nemeckú Spolkovú vládu, tak aj pre vlády Spolkových krajín.

S odvolaním sa na „Berlínsku deklaráciu“ z roku 2003 o otvorenom prístupe k vedeckým poznatkom, sa rozumie otvorený prístup k vedeckým publikáciám na internete pre čitateľov zdarma a ich neobmedzená, opakovaná použiteľnosť. Nemecká Spolková vláda aj vlády Spolkových krajín majú od roku 2019 pravidelnú výmenu názorov na tému „otvoreného prístupu k vede“ (Open Access). V rámci tohto dialógu dochádza k porozumeniu a súladu súčasných a plánovaných stratégií, opatrení a iniciatív Nemeckej Spolkovej vlády a vlád Spolkových krajín. Diskutuje sa a uznáva sa aktuálny vývoj a postoje k tejto téme a tie sú v dialógu s projektom „Open4DE“, ktorý financuje „Spolkové ministerstvom školstva a výskumu (BMBF). Tento projekt objasňuje stav a perspektívy stratégie „otvoreného prístup“ (Open Access) pre Nemecko. Tieto opatrenia a vzišli z tejto výmeny a vyjadrujú spoločnú politickú vôľu Nemeckej Spolkovej vlády a vlád Spolkových krajín zaviesť „otvorený prístup“ (Open Access) v nemeckom vedeckom systéme.

Nemecká Spolková vláda a vlády Spolkových krajín podporujú transformáciu „otvoreného prístupu“ (Open Access)

Spolupráca medzi Nemeckou Spolkovou vládou a vládami Spolkových krajín má za cieľ poskytnúť dlhodobú, spoľahlivú a primeranú podporu procesu transformácie smerom k „otvorenému prístupu“ (Open Access). Pokračovanie ďalekosiahleho procesu transformácie smerom k „otvorenému prístupu“ (Open Access) si vyžaduje cielenú a vzájomne prepojenú podporu zo strany štátu. Nemecká Spolková vláda a vlády Spolkových krajín chcú preto konsolidovať výmenný formát „Open Access“, ktorý sa pravidelne uskutočňuje od roku 2019 a pokračovať v strategickom procese, ktorý sa začal so zapojením vedy. Na transformačnom procese by sa mali permanentne podieľať všetci aktéri a organizácie vo vedeckom systéme, a to tak pre univerzity, ako aj pre výskumné inštitúcie a iné vedecké inštitúcie, akými sú vedecké knižnice a samotní vedci.

„Vedecká rada“(WR), Nemecká Spolková vláda a vlády Spolkových krajín to považujú za mimoriadne dôležitú úlohu manažmentu univerzít a zariadení v ich strategickej zodpovednosti pri transformácii na „otvorený prístup“ (Open Access) . Kultúrnu zmenu, spojenú s transformáciou musí vpred poháňať veda. Nemecká Spolková vláda a vlády Spolkových krajín vítajú skutočnosť, že mnohé akademické inštitúcie v Nemecku už podpísali „Berlínsku deklaráciu“ o „otvorenom prístupe“ (Open Access) k vedeckým poznatkom. Nemecká Spolková vláda a vlády Spolkových krajín chcú podporiť zmenu na „otvorený prístup“ (Open Access) z hľadiska komunikácie a prehĺbiť pochopenie súvislostí v transformácii medzi zúčastnenými aktérmi. Svojou dlhodobou podporou transformačného procesu chcú navyše výrazne prispieť k výraznému zvýšeniu podielu voľne prístupných vedeckých poznatkov.

Finančné opatrenia na podporu transformácie „otvoreného prístupu“ (Open Access)

Sponzori výskumu už mnoho rokov ponúkajú celoštátne stimuly na transformáciu „otvoreného prístupu“ (Open Access) prostredníctvom cieleného financovania. Napríklad na splnenie výziev v „Nemeckej výskumnej nadácii“ (DFG) je možné získať granty prostredníctvom programu „Open Access Publishing“, alebo už od roku 2021 prostredníctvom programu „Open Access Publikationskosten“ je možné žiadať o financovanie nákladov na publikovanie s „otvoreným prístupom“ (Open Access).

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) financuje veľké množstvo projektov na vytváranie sietí, propagáciu a zvyšovanie kompetencií v tejto oblasti, vrátane „Národného centra kompetencií a sietí“ (open-access.network).

Mnohé Spolkové krajiny Nemecka podporujú vedecké štátne inštitúcie cielenými opatreniami, ako sú publikačné fondy, alebo sieťové body s „otvoreným prístupom“ (Open Access). Okrem toho je tu i veľa zariadení so zavedenou ponukou služieb „Open Access“. Mnohé Spolkové krajiny Nemecka podporujú transformáciu „otvoreného prístupu“ (Open Access) buď prostredníctvom programov, cieľových dohôd s univerzitami, alebo prostredníctvom financovania jednotlivých štátnych inštitúcií, ktoré zasa finančne podporujú medziuniverzitnú spoluprácu.

Finančné opatrenia na podporu transformácie na „otvorený prístup“ (Open Access) by mali v čo najväčšej možnej miere pokračovať aj v budúcnosti. Z dlhodobého hľadiska by malo byť publikovanie s „otvoreným prístupom“ (Open Access) integrované do existujúceho vedeckého systému.

Viac informácií:

Open Access in Deutschland

Open Access in Germany

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 17. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa