Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorené prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2022

Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2022
Nadácia Pontis: Program Generácia 3.0

Nadácia Pontis hľadá občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia. Jedna organizácia, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov, bude podporená nenávratným grantom vo výške až 30-tisíc EUR.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho ročný cyklus nájdete na tomto linku), začínajúci 3-dňovým bootcampom a pokračujúci 3-mesačným akcelerátorom. EDUakcelerátor je primárne zameraný na šírenie vzdelávacieho programu a sledovanie jeho dopadu, organizácie by preto už mali mať svoj projekt otestovaný a validovaný, nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;
 • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0)

Hľadajú s občianske organizácie a startupy, ktoré:

 • Majú otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • Majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
 • Majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;
 • Majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;
 • Majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti;

Zapojiť sa môžu aj bývalí účastníci EDUakcelerátora a EDUcampu.

Čo získate zapojením sa do programu: 

V EDUcampe získate: 

 • Vybrané organizácie (10) získajú vstup na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;
 • Päť vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. 

Účasťou v EDUakcelerátore získate: 

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať; 
 • Tri celodenné školenia zamerané na potreby organizácií (napr.: fundraising, tvorba biznis modelu, PR organizácie);
 • Grant vo výške 2000 eur na pokrytie personálnych kapacít potrebných na aktívnu účasť v EDUakcelerátore;
 • Možnosť získať po skončení EDUakcelerátora na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 30 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a start-upmi v absolventskej (alumni) skupine.  

Aktivity EDUakcelerátora (stretnutia s mentorom, expertom, vzdelávacie školenia a stretnutia s výskumníkom na sledovanie dopadu) zaberú organizácii približne 100 hodín. Prečítajte si bližšie o práci v akcelerátore.

Kto sú mentori a čo je ich úloha?

Mentor pomáha organizácii očami nezainteresovaného odborníka lepšie spoznať svoj projekt. Identifikuje potenciálne výzvy a pomáha navrhnúť riešenia na rozvoj.

Mentora vyberáme na mieru. Zoznam mentorov z minuloročného EDUcampu.

Čo povedali účastníci EDUakcelerátora 2021 o svojich mentoroch?

„Lukáš bol super. Odborne aj ľudsky by som ho hodnotil na 10 z 10. Dával nám veľa dobrých tipov a rád, dozvedeli sme sa od neho všetko, čo sme potrebovali. Jeho trpezlivé chápanie problémov je ako stvorené pre mentorovanie.“  
Ondrej Bagin (KUBO MEDIA) o mentorovi Lukášovi
Okálovi (Microsoft). 

„Už keď som videl jej profil, hovoril som si, že pôjde o zaujímavého človeka. Má veľmi širokú expertízu, veľa skúseností z korporátneho aj startup sveta. Skvelé boli jej strategické pohľady na kampaň pre učiteľov. Pozerala sa tiež na naše interné fungovanie – leadership hľadisko, čo bolo pre mňa veľmi cenné.“ 
Julian Gerhat (Zmudri.sk) o mentorke Martine Královej (Teron Solutions) 

Kto sa môže prihlasovať do programu

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu: nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel. 

Kritéria postupu do EDUakcelerátora

 • Zrealizovateľnosť: Potenciál tímu pri šírení projektu na školy. 
 • Potenciál pozitívneho dopadu: Do akej miery prístup vychádza z overených skúseností? Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy či žiakov?
 • Dosah (kvantitatívny rozmer): Potenciál šíriteľnosti na školy. Aký je odhadovaný počet zasiahnutých učiteľov? Aký je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu absorbovať/aplikovať prístup? Aký je predpoklad záujmu škôl/učiteľov/žiakov o šírenie prístupu? 
 • Naliehavosť ponúkaného riešenia 

Časový plán a dôležité dátumy  

11. január – 8. február 2022 
Prihlasovanie projektov do programu 

28. február 2022 
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu – Nadácia Pontis 

Marec 2021
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami 

31. marec 2021 
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu 

1. jún – 3. jún 2022 
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora 

17. jún 2022 
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora 

September – december 2022 (8. 9.  – 1. 12.) 
EDUakcelerátor 

8. december 2022 
Záverečné prezentácie projektov (EDUfest). Vyhlásenie organizácie, ktorá získava na ďalšie šírenie svojho programu grant. 

Podľa platného Štatútu programu Generácie 3.0 budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Viac informácií a formulár na prihlasovanie

Zdroj: https://www.nadaciapontis.sk, zverejnené: 21. 1. 2022, autor: rpa