Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená výzva Interreg Central Europe

2. výzva Interreg Central Europe. Zdroj: https://www.interreg-central.eu

Program Interreg Central Europe podporuje projektové nápady zamerané na inteligentnejšiu, ekologickejšiu, lepšie prepojenú a integrovanejšiu strednú Európu. Zapojiť sa môžete s projektom, ktorý vyvíja a pilotuje riešenia, buduje inštitucionálne kapacity alebo uľahčuje prenos znalostí. Pozrite si tematické priority a podajte projekt do 17. mája 2023.

Kto môže získať grant?

Projekt môžete podať ak ste jeden z nasledovných subjektov:

  • Národné, regionálne a miestne verejné orgány,
  • Súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou,
  • Medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva členského štátu EÚ (iba ako partner v projekte),
  • Medzinárodné organizácie konajúce podľa medzinárodného práva s obmedzeniami (iba ako partner v projekte).

Projekty sa podávajú v podobe partnerstiev, ktoré majú tieto podmienky:

  • najmenej traja financujúci partneri;
  • z najmenej troch krajín;
  • aspoň dvaja z partnerov sa nachádzajú v regiónoch strednej Európy.

Odporúča sa partnerstvo od 5 do 12 organizácií, nie je to však podmienka.

Na aké aktivity dostanem grant?

Interreg Central Europe má 4 hlavné priority do ktorých sa môžete zapojiť:

Priorita 1: Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu

Financované budú také projekty, ktoré zvyšujú inovačné kapacity a podporujú zavádzanie pokročilých technológií. Podporia sa  nápady, ktoré budujú kapacity pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie.

Priorita 2: Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu

Ide o projekty, ktoré pomáhajú regiónom a mestám reagovať na výzvy zhoršovania životného prostredia a zmeny klímy. Podporia sa nápady, ktoré podnietia efektívne využívanie zdrojov, chránia a obnovujú biodiverzitu alebo znižujú znečistenie.

Priorita 3: Spolupráca pre prepojenejšiu strednú Európu

Návrhy projektov, ktoré zlepšujú dopravné spojenie vidieckych a okrajových regiónov strednej Európy. Podporia sa myšlienky, ktoré zlepšujú udržateľnú, inteligentnú a intermodálnu dopravu vrátane napojení na koridory európskej dopravnej siete (TEN-T).

Priorita 4: Zlepšenie riadenia spolupráce v strednej Európe

Projekty, ktoré zlepšujú kapacity orgánov verejnej moci na všetkých územných úrovniach pri vytváraní a realizácii integrovaného územného rozvoja.

Odporúča sa podávať projekty s dĺžkou realizácie do 30 mesiacov.

Čo môžem získať?

Financovanie projektu vo výške od 1,2 milióna do 1,79 milióna EUR. Táto suma predstavuje príspevok vo výške 80 % a od partnerov sa bude požadovať spolufinancovanie zvyšných 20 % nákladov projektu.

Na túto výzvu je k dispozícii okolo 60 miliónov EUR.

Ako a dokedy požiadať?

Návrh projektu musíte podať v anglickom jazyku prostredníctvom elektronického systému Jems. Na podanie máte čas do 17. mája 2023 do 13:00.

Dôležité odkazy

Zdroj: https://grantup.sk; https://www.interreg-central.eu, zverejnené: 27. 3. 2023, autor: rpa