Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ

Operačný program technická pomoc

Najvyššiu úroveň čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 má Operačný program Technická pomoc (OPTP) takmer so 75 %. Podľa údajov k 30. septembru 2021 z európskych zdrojov využil vyše 119-mil. EUR z celkovej alokácie viac ako 159-mil. EUR. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo skoro 21-mil. EUR, čo je 74,6 % z plánovaných 28-mil. EUR. Vyplýva to z informácií na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Zvyšných približne 40-mil. EUR z peňazí EÚ, čiže štvrtinu alokácie v uvedenom programe, treba minúť najneskôr do konca roka 2023.

Európske zdroje v OPTP boli ku koncu predošlého mesiaca zakontrahované v objeme takmer 139-mil. EUR (vyše 87 % alokácie) a zazmluvnenie domácich prostriedkov na spolufinancovanie dosiahlo viac ako 24-mil. EUR (takmer 87 %). Platné výzvy pre peniaze EÚ majú objem vyše 187-mil. EUR (zhruba 118 % oproti alokácii). V prioritnej osi tohto programu pod názvom Riadenie, kontrola a audit európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo zo zdrojov EÚ využitých takmer 82 % zo 131,5-mil. EUR, v prioritnej osi Systémová a technická podpora zhruba 43 % z 27,5-mil. EUR.

Globálnym cieľom Operačného programu Technická pomoc je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu európskych fondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite zdrojov EÚ a ochrane jej finančných záujmov. Operačný program má tak prispieť k plneniu cieľov dokumentu „Európa 2020 – Stratégia na posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“, ako aj Národného programu reforiem SR.

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://www.optp.vlada.gov.sk, zverejnené: 20. 10. 2021, autor: rpa