Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

OpenMusE Horizont Európa

Stretnutie partnerov projektu OpenMusE. Zdroj: https://euba.sk

Projekt OpenMusE v rámci programu Horizont Európa je výsledkom spolupráce 15 podnikateľských a akademických partnerov z celej Európy. Po pol roku spolupráce dosiahol projekt významný pokrok smerom k svojim cieľom, ktoré sú formalizované v Memorande o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave (Fakulta podnikového manažmentu), koordinátorom projektu SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, partnermi projektu Digital Music Observatory a verejnými inštitúciami podporujúcimi rozvoj hudobného priemyslu.

Ako sa uvádza v Memorande, naším cieľom je spolupracovať na osvedčených postupoch pri tvorbe a vyhodnocovaní merateľných ukazovateľov pre hudobný priemysel, ako aj ich prenos do iných kultúrnych a kreatívnych odvetví. Cieľom je uľahčiť verejné podávanie správ o národnom hudobnom priemysle s efektívnym využitím štatistického softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a metód dátovej vedy. Zámerom všetkých partnerov je zlepšiť súčasné metódy zberu údajov a vyvinúť nové metódy a nástroje, ktorých výsledkom budú vylepšené ukazovatele a odporúčania relevantné pre tvorcov kultúrnej politiky.

Koncom septembra 2023 sa zástupcovia všetkých partnerov stretli na Slovensku na niekoľkodňovom intenzívnom seminári organizovanom pod záštitou SOZA, Inštitútu kultúrnej politiky a Ministerstva kultúry SR. Seminár bol zameraný na synchronizáciu aktivít, ktoré budujú európske hudobné ekosystémy na konkurencieschopnejšom, spravodlivejšom a udržateľnejšom základe. To si vyžaduje tvorbu politík a plánovanie činnosti založené na dôkazoch, čo si zasa vyžaduje vyplnenie medzier v dostupných údajoch (identifikovaných v Štúdii uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho hudobného observatória). Projektový tím OpenMusE spoločne tieto medzery presnejšie posúdi a prispeje k novým metódam na ich preklenutie a vyplnenie.

Na základe tejto myšlienky tím OpenMusE spustí pilotný projekt týkajúci sa rozmanitosti a obehu hudby na Slovensku, aby preukázal možnosť zvýšiť zastúpenie miestnych umelcov v rádiách a streamingových službách prostredníctvom spoľahlivej umelej inteligencie a regulačnej politiky založenej na dôkazoch.

Zdroj: https://euba.sk, zverejnené: 16. 10. 2023, autor: rpa