Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

OpenAIRE COVID-19 Gateway

COVID-19 Open Research Gateway je odpoveďou OpenAIRE, ktorá umožňuje vedeckej komunite objavovať výskum z rôznych zdrojov v Európe a vo svete. Keďže očakávame, že výskum v oblasti epidémie COVID-19 bude pokračovať dlhú dobu: budú sa vytvárať rôzne typy údajov z rôznych doménových disciplín, ktoré sa použijú pri výskume a pri tvorbe politík. S jednotným prístupovým bodom je brána výsledkom údajov a poznatkov o spolupráci, najmä preto, že je to riadené otvorenými vedeckými postupmi.

Stručne povedané: cieľom brány OpenAIRE COVID-19 je zoskupiť záznamy o COVID-19 (publikácie-dáta-softvér-iné výstupy z výskumu), navzájom ich prepojiť a poskytnúť jeden prístupový bod pre ich objavenie a riadenie. Označíme obsah z vedeckej komunikačnej infraštruktúry (viac ako 10 000 zdrojov údajov) a identifikujeme a doplníme ďalšie zdroje podľa toho ako budú dostupné, najmä prostredníctvom našej spolupráce s (európskymi) disciplinárnymi výskumnými infraštruktúrami a medzinárodnými alianciami. Všetky výsledky výskumu týkajúce sa projektu COVID-19 budú spojené s ľuďmi, organizáciami  a projektami, neskôr so službami a zariadeniami, čo poskytne dobrý prehľad a medziodborové riadenie súvisiaceho výskumného ekosystému.

Ako to funguje: COVID-19 Open Research Gateway je vstupným bodom pre vedecké produkty (publikácie-dáta-softvér-protokoly-atď.), ktoré sa týkajú epidémie (choroba, vírus) a budúceho výskumu (napr. spoločenského). Zhromažďujú bibliografické údaje pre výskum a publikácie pochádzajúce z relevantných a autoritatívnych zdrojov na celom svete, výskumné produkty súvisiace s COVID-19 a nahrané do Zenodo s vhodnými licenciami, výstupy z výskumu dostupné v Open AIRE Research Graph.

Dáta sú súčasťou brány pomocou nasledujúcich metód:

  1. Získavanie obsahu z Open AIRE 10 000 + dôveryhodné zdroje pre súvisiace výrazy  “COVID-19“, „SARS-CoV-2“, „2019-nCoV“, „závažný akútny respiračný syndróm koronavírus 2“ alebo subjekty s uznačením MeSH „COVID-19“ (kód C000657245). Podmienky budú pravidelne aktualizované podľa pokynov vedeckej komunity.
  2. Priamy prenos z novovytvorenej komunity Zenodo COVID-19. Komunita je plne vedená tímom Open AIRE, hľadajú sa ale experti, ktorí by pomohli zmeniť prichádzajúci tok (pozri nižšie).
  3. Zhromažďovanie z európskych  a svetových dôverných COVID-19 zdrojov, ktoré sa objavujú počas krízy/po nej. Pozrite si verejný aktualizovaný zoznam zdrojov údajov. Ak chcete navrhnúť nový zdroj, podajte návrh prostredníctvom tohto formuláru.
  4. Overení používatelia, ktorí spájajú vedecké produkty s komunitou COVID-19. Dôvera a kvalita sú problémom pre nás všetkých, radi by sme pozvali expertov pre spoluprácu a prácu v našom tíme, aby nám pomohli pri identifikácii správnych zdrojov, starostlivosti o vývoj grafu COVID-19 a riadení užívateľskej interakcie.
  5. Všetky informácie budú dostupné prostredníctvom cieľovej sady Open AIRE (LOD, REST) alebo prostredníctvom periodických výpisov v Zenedo.

Ako to zapadá do európskeho úsilia COVID-19? Spolupracujeme s pokračujúcou snahou paneurópskych výskumných infraštruktúr (pozri tu) a vnútroštátnymi iniciatívami. Údaje, ktoré sa prostredníctvom nich vytvárajú a zverejňujú, sa budú zbierať a budú prepojené na súvisiace publikácie (existujúce alebo budúce), projekty, organizácie a občanov. Spolupráca s nimi a dodržiavanie usmernení a vývoja vedeckých komunít (napr. slovníky interoperability pre zber údajov) má kľúčový význam pre spoločný úspech.

Kedy to bude funkčné? Očakávame, že brána bude funkčná do konca apríla. Teraz pracujeme na integrácii nových zdrojov, čo je proces, ktorý si vyžaduje určité vyčistenie a transformáciu.

Ako sa zapojiť?

Pomôžte nám spravovať výskum súvisiaci s COVID-19!

Hľadáme expertov so špecifickými znalosťami pre danú oblasť (výskumníci, vedci z oblasti life science, zdravotníctva, spoločenských vied, životného prostredia, práva a etiky, atď.).

Hľadáme expertov, ktorí môžu prispieť k jednej z nasledujúcich aktivít.

Pomôžte nám posúdiť, či je materiál relevantný a môže byť pridaný do komunity.

Pomôžte nám vylepšiť algoritmus tým, že sa budete starať o údaje o komunite, užívateľských liniek a štatistík a nasmerujete nás na relevantné zdroje údajov týkajúce sa vášho odboru.

Ak máte záujem, vyplňte nasledujúci formulár. Ďalšie detailné informácie o popise úlohy a očakávanom úsilí poskytneme pri vyhradených hovoroch.

Ak máte záujem, vyplňte tento formulár.

Použité technológie. Brána je realizovaná prostredníctvom Open AIRE Research Community Dashboard, služby OpenAIRE, ktorá ponúka na požiadanie prispôsobiteľné otvorené výskumné brány pre výskumné komunity. Brána do otvoreného výskumu (Open Research) podporuje výskumníkov v:

  • Objavovaní a navigácii v komunitne orientovanom výskume.
  • Prístupe ku štatistikám o výskumných trendoch a otvorených vedeckých postupoch komunity.
  • Publikovaní (uloženie metadát a súborov na získanie citovaného DOI) ich vedeckých produktov v rámci hraníc spoločenstva OpenAIRE Research Graph cez Zenodo.

Zdroj: https://www.openaire.eu, zverejnené: 21.4.2020, autor: rpa