Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Onkologička Gábelová predstavuje projekt VISION

Onkologička Alena Gábelová v laboratóriu. Foto: Martin Bystriansky Zdroj: SAV
Koordinátorka projektu VISION, experimentálna onkologička Alena Gábelová z Biomedicínskeho centra SAV. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Medzinárodný projekt VISION, ktorý je financovaný Európskou úniou, približuje jeho koordinátorka, experimentálna onkologička Alena Gábelová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie (BMC SAV, v. v. i.).

Projekt VISION nie je výskumný, ale koordinačný. Čo to znamená?

Významnou skupinou projektov financovaných Európskou úniou (EÚ) sú projekty zamerané na budovania medzinárodnej spolupráce. K takým patrí aj projekt VISION. Medzinárodná spolupráca umožňuje vzájomnú výmenu skúseností, prenos poznatkov, know-how a osvedčených postupov, zvyšuje kvalitu výskumu, prispieva k objavovaniu nových sľubných oblastí výskumu a k vývoju moderných progresívnych technológií. Strategické partnerstvo BMC SAV, v. v. i., s prestížnymi výskumnými inštitúciami zo Španielska (IRYCIS – Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria), Grécka (NKUA – National and Kapodistrian University of Athens), Nemecka (Fraunhofer-Gesellschaft-IBMT – Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering) a Nórska (NILU – Norwegian Institute for Air Research ) má za cieľ hľadanie nových inovatívnych diagnostických prístupov na skorý záchyt zhubných nádorov tráviaceho traktu. Včasná diagnostika je základom pre zvýšenie percenta prežívania pacientov a zlepšenie kvality ich života. Uplatnenie nanotechnológií v biomedicíne – biočipov – umožní zachytiť v krvi jedinca špecifické biomarkery (prvotné ukazovatele) v skorých bezpríznakových štádiách ochorenia, keď je ešte dobre liečiteľné.

Prečo sú partnermi projektu VISION práve inštitúcie, ktoré ste menovali?

Pretože majú bohaté skúsenosti v oblasti klinickej onkológie, biológie a genetike nádorov, molekulárnej onkológie, ako aj v aplikačne orientovanom biomedicínskom výskume so zameraním na nanobiotechnológie a v hodnotení biologickej bezpečnosti nanomateriálov pre klinické aplikácie. Partnerské organizácie sú úspešné v získavaní medzinárodných projektov a ich koordinácii. BMC SAV, v. v. i., má bohaté skúsenosti s účasťou v projektoch financovaných EÚ ako partner, nie ako koordinátor. Toto je po prvýkrát, kedy koordinujem medzinárodný projekt. Úzka spolupráca s poprednými európskymi výskumnými inštitúciami preto okrem posilnenia translačného výskumu zviditeľní BMC SAV, v. v. i., v európskom výskumnom priestore a zvýši dôveryhodnosť i konkurencieschopnosť tejto inštitúcie.

K cieľom projektu VISION patrí aj zvyšovanie odbornej kvalifikácie a podpora profesionálneho rastu mladých vedcov a lekárov v oblasti onkologického výskumu. Projekt VISION im umožňuje pracovať v renomovaných laboratóriách v zahraničí, kde si osvojujú moderné laboratórne postupy a technológie. K prioritám projektu patrí aj prehlbovanie spolupráce na národnej úrovni medzi lekármi, vedcami a mimovládnymi organizáciami. Jedným z cieľov je tiež zvýšenie povedomia širokej verejnosti o potrebe onkologického výskumu a dôležitosti primárnej prevencie.

Prečo sa projekt sústredí práve na zhubné nádory tráviaceho traktu?

Slovensko je vo svete na 3. mieste vo výskyte zhubných nádorov hrubého čreva a konečníka (kolorekta) a na 6. mieste v počte pacientov s rakovinou pankreasu. Napriek mnohým pokrokom v diagnostike a liečbe neustále stúpa výskyt týchto ochorení. Okrem genetickej predispozície k ich vzniku veľkou mierou prispievajú zlé stravovacie návyky a nezdravý životný štýl.

Čo zahŕňa koordinácia projektu VISION?

Na rozdiel od výskumných projektov, v ktorých je hlavnou náplňou experimentálna práca, v projekte VISION je to najmä administratívna práca zameraná na koordináciu rôznych činnosť. V prvom rade sú to pravidelné pracovné stretnutia partnerov, ktoré s výnimkou prvého – úvodného stretnutia – prebiehali vzhľadom na pandemickú situáciu iba dištančne (online). Na týchto stretnutiach sa vždy plánujú aktivity na najbližšie obdobie šiestich mesiacov. Potom je to koordinácia jednotlivých naplánovaných akcií, teda zabezpečenie logistiky rôznych edukačných aktivít, ako sú vzdelávacie kurzy pre študentov a mladých vedcov, pozvaných prednášajúcich, praktických školiacich aktivít pre mladých vedcov, ktoré ponúka naša organizácia, podujatí pre vysokoškolských študentov – Letná škola –, spolupráca s Nadáciou Výskum rakoviny pri organizovaní podujatí, ako sú Vedecké dielne – onkológia, Súťaž mladých onkológov a iné.

Ako prebieha vzdelávanie? Museli ste ho pre pandémiu presunúť do virtuálneho priestoru alebo ste zrealizovali aj nejaké výmenné stáže?

Projekt VISION začal v októbri 2019 a  krátko nato začala pandémia. Vzniknutej situácii sme sa museli prispôsobiť a z prezenčnej formy sme prešli na distančnú. Aj vďaka flexibilite a veľmi dobrej spolupráci s partnermi sme doteraz zrealizovali štrnásť kurzov vrátane jedného webinára, hoci v projekte bolo pôvodne naplánovaných iba šesť kurzov. Niektoré kurzy sme pre veľký záujem zo strany študentov a mladých vedcov organizovali opakovane. Išlo o kurzy zamerané na prípravu medzinárodných projektov, manažment projektov a písanie odborných článkov. Veľký záujem bol aj o dvojtýždňový kurz zacielený na analýzu experimentálnych dát. Vďaka zlepšeniu epidemickej situácie mali možnosť traja naši doktorandi (BMC SAV, v. v. i.) vycestovať do zahraničia a ďalší štyria už majú schválené žiadosti a vycestujú na jeseň tohto roku. BMC SAV, v. v. i., navštívila jedna doktorandka zo Španielska.

Pre študentov vysokých škôl sme pripravili krátke videá, v ktorých sú prezentované metódy využívané v biomedicínskom výskume. Celkovo sme pripravili osem videí, ktoré budú voľne dostupné na webovej stránke projektu (www.vision.sav.sk). V rámci Open school si nielen študenti, ale aj iní záujemcovia môžu vypočuť zaujímavé prednášky a taktiež nájsť rôzne prezentácie na aktuálne témy (tzv. e-lectures).

Naši partneri sa podieľajú na odbornom vedení ôsmich doktorandov ako konzultanti. Ich odborné skúsenosti prispievajú k zlepšeniu kvality dizertačných prác.

Spomenuli ste podujatie pre študentov s názvom Letná škola. Čo prinášalo? 

Letnú školu – Praktické metódy v onkologickom výskume sme v spolupráci s partnermi a katedrou genetiky PriF UK zorganizovali pre študentov vysokých škôl. Teoretickú časť tvorili odborné prednášky, ktoré pripravili partneri, praktickú časť – cvičenia – sme zabezpečili my. Aj týmto spôsobom sa snažíme zvýšiť záujem študentov o onkologický výskum.

Budúci rok budeme organizovať konferenciu v KC Smolenice. Na prezentáciu svojich výsledkov budú mať priestor nielen skúsení vedci, ale aj doktorandi.

Jednou z aktivít projektu VISION sú aj pracovné stretnutia vedcov s cieľom prípravy nových spoločných projektov a publikácií. Hoci projekt VISION nie je výskumný, je podporovaný výskumnými projektmi, ktoré sa riešia u nás a na partnerských pracoviskách, sú tematicky zamerané na problematiku zhubných nádorov tráviaceho traktu alebo nanomedicínu. Aj keď sa tieto pracovné stretnutia museli konať iba online, výmena skúseností a know-how už prispela k príprave niekoľkých projektov, publikovaniu odborných článkov a napomohla k riešeniu niektorých problémov v metodických postupoch.

Čo to v praxi znamená?

Identifikácia cirkulujúcich nádorových buniek v krvi pacienta, označovaná aj ako tekutá biopsia, je pokroková neinvazívna metóda. Cirkulujúce nádorové bunky sú metastatické nádorové bunky, ktoré sa dostali do krvi z primárneho nádoru, aby vytvorili sekundárne nádory na odlišných miestach v organizme (metastázovanie). Tieto bunky slúžia ako biomarker ochorenia a poskytujú cenné diagnostické aj prognostické informácie. Metódu tekutej biopsie sme začali zavádzať aj na našom pracovisku. Partner zo Španielska, ktorý má túto metódu zavedenú a štandardizovanú vo svojich laboratóriách, nám poskytol protokol (pracovný postup), čím nám ušetril veľa práce s jej štandardizáciou u nás.

Nie je to konkurencia?

Nie, pretože tekutá biopsia je metóda získania nádorových buniek. Každé pracovisko má svoj vlastný výskum, v ktorom sa zameriava na svoje ciele, hoci objekt výskumu, v tomto prípade zhubné nádory pankreasu, je rovnaký. Práve preto je dôležitá spolupráca, ktorá umožňuje vďaka výmene a prenosu poznatkov akcelerovať výskum, prípadne identifikovať nové, menej skúmané oblasti výskumu a spájať expertízy jednotlivých partnerov s cieľom získať nové poznatky.

Ako ďalší príklad spolupráce môžem uviesť osvojenie si nových metód. Ako som spomínala, projekt VISION podporuje profesionálny rast mladých začínajúcich vedcov. Dve naše doktorandky absolvovali pracovnú stáž na IRYCIS v Španielsku, aby sa tam naučili určité postupy na laboratórnych zvieratách a bunkových modeloch, ktoré u nás nemáme zavedené. Naše pracovisko recipročne navštívila doktorandka zo Španielska, ktorá sa u nás naučila špeciálnu metódu – pyrosekvenovania –, ktorú na IRYCIS nemajú zavedenú. Sú to príklady vzájomnej spolupráce, ktoré sú prínosné pre obe strany.

Ako som spomínala, sú schválené ďalšie pracovné stáže, ktoré budú prínosné nielen pre doktorandov, ale aj pre BMC SAV, v. v. i.

K prioritám projektu VISION patrí tiež spolupráca s mimovládnymi organizáciami. Ako prebieha?

Ako som už spomínala, v rámci projektu VISION úzko spolupracujeme s Nadáciou Výskum rakoviny (NVR). Podieľame sa na organizovaní edukačno-odborných podujatí, ako sú Vedecké dielne – onkológia (VDO) a Súťaž mladých onkológov (SMO). Naši doktorandi pripravujú prednášky o svojich projektoch pre študentov stredných škôl a gymnázií na celom území Slovenska. Cieľom tejto aktivity je zatraktívniť onkologický výskum a motivovať študentov, aby pokračovali v štúdiu so zameraním na biológiu alebo medicínu. Do SMO sa zapojili aj študenti a doktorandi z partnerských organizácií, čo bolo obohatením tohto podujatia. Pre mňa bolo veľmi potešujúce, že neboli kvalitatívne rozdiely medzi našimi a zahraničnými účastníkmi. Na rozdiel od iných ročníkov boli v tomto roku obe podujatia organizovane dištančnú formou.

Cieľom projektu VISION je taktiež zvyšovať povedomie širokej verejnosti o potrebe onkologického výskumu a dôležitosti primárnej prevencie. Na webovej stránke VISION si môžu záujemcovia nájsť zaujímavé články o nanomedicíne, rakovine hrubého čreva a konečníka alebo pankreasu. Veríme, že epidemická situácia bude priaznivá a v priestoroch BMC SAV, v. v. i., budeme môcť privítať návštevníkov v rámci Dňa otvorených dverí alebo na iných akciách v rámci Týždňa európskej vedy.

VIZITKA

RNDr. Alena Gábelová, CSc., vyštudovala odbor genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie SAV, od roku 2016 v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcii (BMC SAV, v. v. i.). Bola a je zapojená do riešenia viacerých projektov Európskej únie, ako sú Copernicus, Inco-Copernicus, EXPAH, H2020-HISENTS (zodpovedná riešiteľka za Slovensko), EuroNanoMed-INNOCENT, Transcan2-NexT, COST-hCOMET, TaCtiCal, Tentacles, H2020-VISION (koordinátorka), tri- a bilaterálnych projektov, projektov štrukturálnych fondov a je aj zodpovednou riešiteľkou mnohých národných projektov. Bola národnou reprezentantkou za Slovensko v projekte Transcan (FP7 ERA-Net) a členkou Rady SASPRO (FP7-co-fund).

Je autorkou viac ako 86 publikácií a niekoľkých kapitol v knihách, ktoré boli citované viac ako 1325-krát. Je členkou edičnej rady časopisu Neoplasma a predsedníčkou Českej a slovenskej spoločnosti pre mutagenézu vonkajším prostredím pri Československej biologickej spoločnosti.

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie, genetickej toxikológie, nanobiológie a nanotoxikológie, mutagenézy a karcinogenézy.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 25. 5. 2022, autor: rpa