Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ocenenie EU-Cities Missions získal rakúsky Klagenfurt    

Cena Pečať misie EU“ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Zdroj: https://www.bundeskanzleramt.gv.at

Európska únia (EÚ) udelila v rámci „EÚ–Cities Missions“ rakúskemu mestu Klagenfurt cenu „Pečať misie EU“ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá za úspešný rozvoj zmlúv o klimatických mestách a plány na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030.

Dňa 12. októbra 2023 získalo 10 európskych miest pečať misie pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, „EU Cities Mission.“ Ide o jednu z piatich misií v rámci Horizont Európa, programu na financovanie výskumu a inovácií do roku 2027. Táto cena oceňuje plány miest dosiahnuť klimatickú neutralitu už v roku 2030. Týmto spôsobom sa majú lepšie sprístupniť potrebné verejné a súkromné ​​finančné zdroje. Klagenfurt, hlavné mesto Spolkovej krajiny Korutánsko, získal toto ocenenie medzi ďalšími 10 ocenenými európskymi mestami. Iniciatíva je súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont Európa.

Okrem Klagenfurtu, hlavného mesta Korutánska, dostali ocenenie aj mestá Mannheim (Nemecko), Sønderborg (Dánsko), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz a Zaragoza (Španielsko), Cluj-Napoca (Rumunsko) a Štokholm (Švédsko).

Mestá sú priekopníkmi spravodlivej ekologickej transformácie

Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za Európsku zelenú dohodu (EU-Green Deal), medziinštitucionálne vzťahy a predvídavosť, uviedol: „Mestá sú priekopníkmi spravodlivej ekologickej transformácie. Potrebujeme plné odhodlanie na lokálnej úrovni. Cieľom je znížiť  do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 % a splniť záväzok urobiť Európu klimaticky neutrálnou do roku 2050. Týchto 10 víťazných miest sú skutoční priekopníci.“

Úspešný rozvoj zmlúv o klimatickom meste

Pečať „EU Cities Mission“ sa udeľuje za úspešný rozvoj zmlúv o klimatických mestách, ktoré stanovujú všeobecnú víziu miest pre klimatickú neutralitu, ako aj akčný plán a investičnú stratégiu. Mestá vypracúvajú svoje zmluvy o klimatickom meste spolu s miestnymi zainteresovanými stranami, vrátane súkromného sektora a občanov. Prvá skupina miest predložila svoje zmluvy v apríli 2023. EK ich skúma v spolupráci s odborníkmi z Európskej investičnej banky (EIB) a Joint Research Centre (JRC). Ak je výsledok testu pozitívny, mestá dostanú „pečať misie EÚ“, ktorá má uľahčiť prístup k európskym, národným, regionálnym finančným zdrojom a najmä k súkromným investíciám. Podľa EK majú tieto vybrané európske mestá pripraviť cestu pre ostatné mestá tak, aby sa rýchlejšie dosiahol spravodlivý ekologický a digitálny prechod.

Ďalšie kroky: Efektívna implementácia zmlúv o klimatickom meste

Spoločne  s „platformou EÚ-misií“, ktorú v súčasnosti spravuje „NetZeroCities“ pripravuje EK ďalšie kroky. Má v úmysle pokračovať v budúcnosti v podpore efektívnej implementácie zmlúv o klimatickom meste. Mestá s „pečaťou misie EÚ“ to môžu použiť ako prejav dôvery, najmä pri kontaktoch s verejnými a súkromnými darcami. EK bude naďalej podporovať mestá prostredníctvom „platformy misií EÚ“, vo formepraktických, poradenských a finančných programov, vrátane pilotného programu v hodnote 32-miliónov EUR.

Všetky mestá, ktoré predložili zmluvy o klimatických mestách, by mali, bez ohľadu na to, či im bola udelená „pečať misie EÚ“, dostať spätnú väzbu o oblastiach s potenciálom rozvoja.

Opatrenia prijaté mestami sú kľúčové pre ochranu klímy

Podľa EK sú mestá zodpovedné za 70 % globálnych emisií CO2 a zodpovedajú za viac ako 65 % globálnej spotreby energie. Opatrenia prijaté mestami sú kľúčové pre ochranu klímy. Môžu výrazne prispieť k urýchleniu úsilia o splnenie právneho záväzku docieliť klimatickú neutralitu celej EÚ do roku 2050 a keďže cieľom EÚ je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % a vo všeobecnosti implementovať „Zelenú dohodu“(EÚ-Green Deal). Cieľom misie „EU Cities Mission“ je pomôcť európskym mestám stať sa klimaticky neutrálnymi, aby sa vzduch pre ich obyvateľov stal čistejším, doprava bezpečnejšia a znížilo sa zaťaženie dopravnými zápchami a hlukom. Všetky majú za cieľ stať sa klimaticky neutrálnymi do roku 2030 a chcú otestovať inovatívne medziodvetvové prístupy, a to aj v oblastiach občianskej participácie, riadenia zainteresovaných strán a interného riadenia. Mestá tak budú pôsobiť ako centrá experimentov a inovácií, aby ich príklad mohli postupne do roku 2050 nasledovať všetky európske mestá.

Viac informácií:

EU-Missionssiegel: Klagenfurt wird für Pläne zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 ausgezeichnet

Zdroj: https://www.bundeskanzleramt.gv.at; https://research-and-innovation.ec.europa.eu, zverejnené: 10. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa