Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Obehové hospodárstvo: EK navrhla, čo s vozidlami po skončení životnosti

Právne predpisy EÚ stanovujú, že 85 % hmotnosti vozidla sa recykluje alebo opätovne používa. Väčšina krajín tento cieľ oficiálne dosahuje, no dôležité výzvy zostávajú. Zdroj: https://eu.boell.org

Komisia navrhla opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po skončení životnosti. Táto iniciatíva zlepší prístup hospodárstva EÚ k zdrojom, prispeje k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy a zároveň posilní jednotný trh a prispeje k riešeniu výziev spojených s prebiehajúcou transformáciou automobilového priemyslu.

Očakáva sa, že navrhované opatrenia vygenerujú do roku 2035 čistý príjem vo výške 1,8 miliardy EUR, pričom sa vytvoria ďalšie pracovné miesta a posilnia sa toky príjmov pre odvetvie odpadového hospodárstva a recyklácie. Okrem toho prispejú k lepšej bezpečnosti cestnej premávky v tretích krajinách tým, že zabránia vývozu vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na cestnú dopravu, a znížia škodlivé znečistenie a zdravotné riziká v krajinách, ktoré dovážajú ojazdené vozidlá z EÚ.

Očakáva sa, že navrhované nariadenie, ktorým sa nahradia súčasné smernice o vozidlách po dobe životnosti a o opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti, bude mať významný prínos pre životné prostredie vrátane ročného zníženia emisií CO2 o 12,3 milióna ton do roku 2035, lepšieho zhodnocovania 5,4 milióna ton materiálov a zvýšeného zhodnocovania kritických surovín. Vykonávanie nariadenia povedie k dlhodobým úsporám energie vo fáze výroby, zníženiu závislosti od dovážaných surovín a podpore udržateľných a obehových obchodných modelov.

Opatrenia zamerané na obehovú transformáciu a väčšiu odolnosť v automobilovom priemysle

Predpokladá sa, že automobilový priemysel sa stane najväčším spotrebiteľom kritických surovín používaných v permanentných magnetoch elektromotorov v Európe.  Posilnenie odolnosti EÚ proti narušeniam dodávateľského reťazca a zníženie jej závislosti od dovozu kritických surovín je kľúčom k prechodu na vozidlá s nulovými emisiami. S cieľom uľahčiť transformáciu odvetvia Komisia zrevidovala existujúce právne predpisy a navrhla jedno nariadenie, ktoré sa zameriava na niekoľko kľúčových prvkov s cieľom zlepšiť kvalitu dizajnu, zberu a recyklácie a zároveň uľahčiť oznamovacie povinnosti:

  • „Obyčajný dizajn“: Posilnenie obehovosti pri navrhovaní a výrobe vozidiel pomôže zabezpečiť ich ľahkú demontáž. Výrobcovia automobilov budú musieť poskytnúť jasné a podrobné pokyny pre demontérov o tom, ako vymeniť a odstrániť diely a komponenty počas používania a konca životnosti vozidla.
  • „Použiť recyklovaný obsah“: 25 % plastov použitých na stavbu nového vozidla bude musieť pochádzať z recyklácie, z čoho 25 % sa musí recyklovať z vozidiel po dobe životnosti.
  • „Zlepšiť“: Opatrenia povedú k obnoveniu väčšieho množstva a kvalitnejších surovín vrátane kritických surovín, plastov, ocele a hliníka.  30 % plastov z vozidiel po dobe životnosti by sa malo recyklovať. Dodatočnými opatreniami sa podporí trh s opätovným použitím, repasáciou a renováciou častí a komponentov vozidla. Členské štáty sa vyzývajú, aby poskytovali stimuly pre garáže a opravovnena podporu predaja náhradných dielov.
  • „Zlepšenie riadenia“: Novými pravidlami sa posilní zodpovednosť výrobcu vytvorením vnútroštátnych systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu na základe jednotných požiadaviek. Cieľom týchto systémov bude zabezpečiť riadne financovanie povinných činností spracovania odpadu, stimulovať subjekty zaoberajúce sa recykláciou, aby zlepšovali kvalitu recyklovaných materiálov z vozidiel po dobe životnosti, čím sa podporí posilnená spolupráca medzi prevádzkovateľmi spracovania a výrobcami.
  • „Zhromažďte viac a inteligentnejšie“: S cieľom zastaviť zmiznutie vozidiel sa v návrhu predpokladá lepšie presadzovanie súčasných pravidiel a zvyšuje sa transparentnosť. To znamená viac kontrol, digitálne sledovanie starých vozidiel v celej EÚ, lepšie oddelenie starých vozidiel od vozidiel po dobe životnosti, viac pokút za porušenia predpisov a zákaz vývozu ojazdených vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na prevádzku.
  • „Zahŕňa viac vozidiel“: Rozsah pôsobnosti týchto opatrení sa bude postupne rozširovať tak, aby zahŕňal nové kategórie, ako sú motocykle, nákladné automobily a autobusy, čím sa zabezpečí komplexnejšie pokrytie.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia Komisie o požiadavkách na obehovosť pri projektovaní vozidiel a o riadení vozidiel po dobe životnosti teraz posúdi Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Okolnosti predchádzajúce sporu

Každý rok viac ako šesť miliónov vozidiel v Európe dosiahne koniec svojej životnosti. Nedostatočná manipulácia s vozidlami na konci ich životnosti má za následok stratu hodnoty a znečistenie. Nedávne hodnotenie existujúcich právnych predpisov EÚ upravujúcich túto oblasť – smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti („smernica o vozidlách po dobe životnosti“ prijatá v roku 2000) a smernica 2005/64/ES o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť („smernica o typovom schválení 3R“ prijatá v roku 2005) ukázali, že boli potrebné značné zlepšenia na podporu prechodu automobilového priemyslu na obehové hospodárstvo, čím sa zníži vplyv na životné prostredie spojený s výrobou a spracovaním vozidiel po skončení životnosti a posilní sa udržateľnosť automobilového a recyklačného priemyslu v Európe.

Navrhované nariadenie je v súlade s cieľom Európskej zelenej dohody a akčného plánu pre obehové hospodárstvo dosiahnuť udržateľnejší a odolnejší automobilový priemysel. Úzko súvisí s niekoľkými dôležitými legislatívnymi iniciatívami vrátane zákona o kritických surovinách, nariadenia o batériách, rámcovej smernice o odpade, smernice o OEEZ a nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov a podporuje ich vykonávanie.

Viac informácií:

Circular economy: improving design and end-of-life management of cars for more resource-efficient automotive sector

Questions and Answers: rules on circular design of vehicles and end-of-life management

Commission’s proposal for a Regulation on End-of-Life Vehicles

Web page on proposed rules on ELV

Zdroj: https://europske.noviny.sk; https://ec.europa.eu; https://eu.boell.org,zverejnené: 27. 7. 2023, autor: rpa