Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Občianska veda v Rakúsku

„Občianska veda“- „Citizen Science“  je forma otvorenej vedy „Open Science“, v ktorej sa realizujú rôzne projekty za účasti zainteresovaných občanov. „Citizen Science“, ktorá aktívne zapája občanov – laikov bez akademického vzdelania do vedeckého procesu, zaznamenala v posledných rokoch masívny nárast akademických disciplín a projektov. Táto aktívna účasť môže byť navrhnutá mnohými rôznymi spôsobmi, ktoré sú často špecifické pre projekt a kontext.

Účastníci „Citizen Science“ participujú na rôznych pozorovaniach, vykonávajú merania, vyhodnocujú údaje a prispievajú do publikácií. V posledných rokoch sa táto metóda účasti čoraz viac využíva aj v rôznych akademických projektoch. 

Sieť „Citizen Science Network Austria“ prevádzkuje platformu „Österreich forscht“, na ktorej sa prezentujú medziodborové a medziinštitucionálne projekty „Citizen Science.“ Okrem toho sa v rámci siete „Citizen Science Network Austria“ spracováva  v pracovných skupinách široká škála výziev v oblasti občianskej vedy a výsledky sa otvorene sprístupňujú.  

Zdroj: citizen-science.at

Popularita občianskej vedy „Citizen Science“ kráča ruka v ruke s diskusiou o otvorenej vede „Open Science“ a  oba pojmy v mnohých smeroch skutočne úzko súvisia. Zatiaľ čo otvorená veda nevyhnutne nevyžaduje zapojenie laikov do projektu, občianska veda často využíva metódy a nástroje otvorenej vedy na uľahčenie tohto aktívneho zapojenia. Štúdia autorov Daniela Dörlera a Floriana Heigla mapuje vývoj „Citizen Science“ a jej prepojenia  na „Open Science“ v Rakúsku v posledných rokoch, v súčasnosti a v budúcnosti.

Citizen Science Network Austria“ (CSNA) bola založená s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu rôznych inštitúcií. V rámci siete „Oesterreich forscht“ spolupracujú všetci členovia v rôznych pracovných skupinách na podpore metódy a kvality občianskej vedy „Citizen Science“ a diskutujú o jej ďalšom vývoji počas rakúskej občianskej vedeckej konferencie.

V rámci platformy „Österreich forscht“ bola založená prvá pracovná skupina s cieľom sformulovať transparentné a transdisciplinárne uplatniteľné kritériá, ktoré by manažérom platforiem pomohli v rozhodovaní, či projekt uchádzajúci sa o zaradenie do „Österreich forscht“ má byť uvedený ako projekt občianskej vedy „Citizen Science“, alebo nie. V Rakúsku bol  v poslednom období zaznamenaný masívny nárast prezentácií projektov z humanitných a spoločenských vied. Dobré rozhodnutia smerovali k inkluzívnejšej, rozmanitejšej a rešpektovanejšej občianskej vedeckej komunite v Rakúsku, čo dokazuje aj to, že mnohé inštitúcie spolupracujú na podpore tejto metódy a na zabezpečení jej kvality.

Zdroj: citizen-science.at

„Citizen Science Network Austria“ (CSNA) má v súčasnosti 37 členov. Sú to univerzity, mimovládne organizácie, múzeá, združenia, spoločnosti a univerzity aplikovaných vied. „Citizen Science Network Austria“ (CSNA) v Rakúsku je živým príkladom toho, ako sa dá založiť občianska vedecká sieť od nuly, a ako môžu zakladatelia a koordinátori zdieľať svoje skúsenosti a poznatky s kolegami v medzinárodných pracovných skupinách European Citizen Science Association“ (ECSA),  v prebiehajúcom „COST-Action“ on „Citizen Science“ ako aj  na rôznych bilaterálnych stretnutiach.

V Rakúsku sa aktivity zameriavajú aj na šírenie „know-how“ o občianskej vede zo zavedených centier občianskej vedy do všetkých druhov výskumných inštitúcií. Organizujú sa školenia, podujatia na prezentáciu projektov, alebo iniciatív, rôzne konferencie, vedecké veľtrhy a iné aktivity. Vzhľadom na tieto aktivity Rakúsky vedecký fond“, ako hlavná financujúca organizácia pre základnú vedu v Rakúsku, rozhodol o pokračovaní v úspešnom programe financovania občianskej vedy „Top Citizen Science.“

Očakáva sa ďalší rozvoj občianskej vedy do oblastí, ako je astronómia alebo umenie, ktoré sú v súčasnosti v Rakúsku v občianskej vede nedostatočne zastúpené. Okrem toho „Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum“ (BMBWF) inštalovalo v OeAD prostredníctvom „Centra pre občiansku vedu“ tzv. „obslužné miesto pre občiansku vedu“, čím vyjadrilo svoju podporu občianskej vede v Rakúsku. Všetky tieto aktivity, ako aj potenciál metódy občianskej vedy na umožnenie nového výskumu budú mať rozhodný vplyv na rast občianskej vedy aj vedeckú komunitu v Rakúsku.

Zdroj: www.citizen-science.at, zverejnené: 14.03.2023, autor: Dr. Blanka Hermanová