Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027

Začiatkom roku 2021 odštartoval úplne nový program Erasmus+, ktorý budú v sedemročnom programovom období na Slovensku implementovať národné agentúry SAAIC a IUVENTA. Program, ktorý patrí medzi najúspešnejšie iniciatívy Európskej komisie a ktorého sa doposiaľ zúčastnilo vyše 10-miliónov účastníkov, so sebou prináša množstvo noviniek a vylepšení. Ich cieľom je, aby sa program Erasmus+ stal dostupnejším ešte väčšiemu množstvu záujemcov, neustále reagoval na aktuálne dianie vo svete, prinášal jednoduchší prístup zapojenia a zlepšoval kvalitu vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. To všetko bude možné aj vďaka dvojnásobne vyššiemu rozpočtu – na obdobie rokov 2021 – 2027 je vyčlenený rozpočet 28,4-miliardy EUR!

Novinky programu Erasmus+ (2021 – 2027)

Jednou z výrazných noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch prierezových priorít. Všetci priaznivci digitálnych nástrojov sa môžu tešiť na pokrok v tejto oblasti, keďže digitalizácia sa stáva dôležitou témou programu nielen v súvislosti so zatváraním škôl a vzrastajúcou potrebou dištančného vzdelávanie v poslednom roku. Medzi prvé ohlásené novinky patrí napríklad spustenie aplikácie Erasmus+ app, ktorá ponúka informácie, podporu aj služby spojené s úspešným absolvovaním Erasmus+ pobytu v zahraničí. Program sa rovnako stáva inkluzívnejším a snaží sa sprístupniť príležitosti vo vzdelávaní naozaj pre každého. Ďalšou dôležitou prioritou je environmentálna udržateľnosť a podpora klimatických cieľov, ich zavedenie do učebných plánov a podpora povedomia o životnom prostredí u všetkých vekových kategórií. Poslednú tému predstavuje aktívne občianstvo, rozvoj kritického myslenia a sociálnych kompetencií v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou. V súvislosti s témami sa inovujú aj úspešné iniciatívy programu Erasmus+. Môžete sa tak tešiť na ešte lepšie Európske univerzity, DiscoverEU umožňujúce mladým ľuďom spoznávať kultúru a rozmanitosť Európy, Učiteľské akadémie Erasmus poskytujúce kurzy a informačné materiály všetkým pedagógom, Centrá odbornej excelentnosti podporujúce vytváranie a rozvoj nadnárodnej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave a iné.

Novší, medzinárodný a modernejší program Erasmus+ sa snaží o neustále rozširovanie možností zapojenia sa pre čo najväčší počet účastníkov, pre rôzne vzdelávacie organizácie či nové krajiny so snahou prispievať k zvýšeniu kvality vzdelávania v Európe. Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel, pri príležitosti prijatia ročného pracovného programu Erasmus+ zdôraznila: „Skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novo uverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

Ako sa zapojiť do prvej výzvy v novom programe Erasmus+

Ako tieto nové príležitosti využiť? Európska komisia vydala 25. marca 2021 Výzvu na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021. Je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Na Výzvu bolo z celkového rozpočtu programu Erasmus+ 2021 – 2027 vyčlenených 2,45-miliardy EUR a táto suma dáva jedinečnú príležitosť aj slovenským záujemcom navrhnúť svoj vlastný Erasmus+ projekt, zapojiť sa do Výzvy, nadviazať nové medzinárodné partnerstvá a prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania na Slovensku. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko, taktiež vyjadril podporu programu a jeho novým príležitostiam: „Program Erasmus+ asi ani netreba predstavovať – je stelesnením európanstva, otvára obzory mladým ľuďom a umožňuje im spoznať z bezprostrednej blízkosti vzdialené, a predsa blízke členské krajiny EÚ. Som rád, že nová Výzva otvára možnosti napríklad aj pre učiteľov a študentov odborného vzdelávania. A som rád, že Erasmus+ reaguje na výzvy doby a bude inkluzívnejší, zelenší, digitálny a v konečnom dôsledku i aktívnejší.

Výzva v programe Erasmus+ prináša nové príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických aj odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Záujemcovia sa pritom môžu rozhodnúť zapojiť do jednej z akcií, ktoré program Erasmus+ prináša:

 • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
 • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
 • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
 • Akcie Jean Monnet

Jednotlivé termíny na predkladanie návrhov projektov a podmienky pre konkrétne časti akcií nájdete v samotnej Výzve.

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s programom Erasmus+ 2021 – 2027 a aktuálnou Výzvou nájdete na webstránke Výzvy a webstránkach národných agentúr www.erasmusplus.skwww.iuventa.sk. Národné agentúry SAAIC a IUVENTA navyše pripravujú sériu webinárov, ktorých cieľom je pripraviť potenciálnych realizátorov projektov Erasmus+ na podávanie návrhov projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania. Webináre sa budú konať:

 • 12. 4. 2021, 13:00 – „Úvodný webinár k výzve 2021 pre všetky oblasti
 • 12. 4. 2021, 15:00 – „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 – 2027 – KA1
 • 13. 4. 2021, 13:00 – „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 – 2027 – KA2
 • 14. 4. 2021, 14:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti vzdelávania dospelých?“
 • 15. 4. 2021, 13:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti školského vzdelávania?“
 • 15. 4. 2021, 14:30 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti odborného vzdelávania a prípravy?“
 • 19. 4. 2021, 13:00 – „Inštruktážny webinár pre akreditované organizácie v oblastiach VD, OVP a ŠV
 • 23. 4. 2021, 10:00* – „Ako pripraviť projekt KA2kooperačné partnerstvá?“
 • 26. 4. 2021, 13:00* – „Ako pripraviť projekt KA2malé partnerstvá?“
 • 27. 4. 2021, 13:00 – „Webinár k výzve 2021 pre centralizované akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania

*mimo oblasti mládeže a športu

Staňte sa externým hodnotiteľom projektov

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zároveň vyhlasuje otvorenú výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v rámci programu EÚ Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár, pre ďalšie otázky možno kontaktovať erasmusplus@saaic.sk

Kontakt:

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, erasmusplus@saaic.sk, www.erasmusplus.sk

IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport, erasmusplus@iuventa.sk, www.iuventa.sk

Zdroj: SAAIC; IUVENTA; Európska komisia, zverejnené: 12.4.2021, autor: rpa