Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová štúdia Spoločného výskumného centra (JRC)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Center – JRC) zverejnilo novú štúdiu s názvom “Demografia a zmena klímy EÚ v globálnom kontexte“, ktorá skúma súvislosti medzi demografiou a zmenou klímy. Podľa správy existuje nesúlad medzi rastom populácie a emisiami skleníkových plynov v jednotlivých krajinách. Navrhuje spôsoby, ako vypracovať opatrenia na prispôsobenie sa zmenám v súlade so Stratégiou EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy.

Svetová populácia dosiahla 8 miliárd a bude rásť ďalších 40 rokov, zatiaľ čo európska populácia rýchlo starne a očakáva sa, že v roku 2026 začne ubúdať. To sa deje súbežne s rýchlymi zmenami klímy.

Nová štúdia Spoločného výskumného centra (JRC) so sprievodným videom skúma a predstavuje súvislosti, príležitosti a výzvy demografických a klimatických zmien a spôsob, akým ich možno zohľadniť pri tvorbe politiky EÚ v oblasti klímy.

Ako globálne demografické trendy ovplyvňujú politiky v oblasti klímy

Predpokladá sa, že do roku 2060 dosiahne rast populácie takmer 10 miliárd ľudí. Bude mať silný vplyv na globálne emisie. Viac ľudí spotrebúva viac zdrojov, vypúšťa viac skleníkových plynov a vyžaduje si rozsiahlejšiu produkciu potravín, čo všetko zvyšuje úroveň vyprodukovaných emisií a zvyšovanie teploty. Vzťah medzi počtom obyvateľov a zmenou klímy však nie je lineárny ani priamočiary. V jednotlivých krajinách existuje nesúlad medzi mierou rastu populácie a úrovňou emisií.

Hlavnými historickými a súčasnými emitentmi sú USA, Čína a EÚ, ide o regióny, v ktorých populácia už prestala rásť alebo rastie nízkym tempom. Preto okamžité riešenia, ktoré znížia emisie do roku 2050, musia vychádzať z ekologizácie svetového hospodárstva a zmeny spotreby. Väčšina rastu svetovej populácie sa odohráva v regiónoch sveta, ktoré majú v súčasnosti najnižšie emisie a ktoré sú najmenej zodpovedné za vyprodukované emisie v minulosti.

Očakáva sa však, že tieto regióny budú čeliť najpomalšiemu pokroku v dekarbonizácii, zvyšovaní energetickej účinnosti a oddeleniu hospodárskeho rastu od emisií. Kľúčové je nájsť udržateľnú cestu ich hospodárskeho rozvoja, ktorá nebude závisieť od modelov spotreby a výroby náročných na zdroje.

26.6.2023, mit