Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová štúdia o rezistencii antibiotík v Nemecku

Napríklad lieky určené pre ľudí a veterinárne lieky sa dostávajú do životného prostredia prostredníctvom odpadových vôd alebo hnoja. Zdroj: https://www.umweltbundesamt.de

Nemecký Spolkový úrad pre ochranu životného prostredia (UBA) informoval na svojej tlačovej  konferencii dňa 10. novembra 2023 o novej štúdii k rezistencii antibiotík.

Zvyšujúca sa rezistencia na antibiotiká ohrozuje zdravotnú starostlivosť a vedie k vysokému počtu predčasných úmrtí na celom svete.  Z tohto dôvodu zahájila komunita AOK v roku 2020 kroky, ktoré viedli k spolupráci s inštitúciami „Allgemeine Ortskrankenkasse“ (AOK) – Baden-Württemberg , „Institute for Water Research“ (IWW) – Rýnsko-Vestfálsko a „Umweltbundesamt“ (UBA)-„Spolková agentúra pre životné prostredie“, ktoré realizovali pilotnú štúdiu o ekologickej udržateľnosti v zabezpečovaní liečby antibiotikami.

Je to v histórii prvá štúdia na svete s podrobným pohľadom na globálnu produkciu antibiotík.

Ako uviedol generálny riaditeľ AOK Baden-Württemberg Johannes Bauernfeind na tlačovej konferencii: „Naše skúsenosti nám ukazujú naliehavú potrebu konať a výsledky štúdie ukázali, že táto problematika už neznesie odklad a už ju nemožno vynechať z politických diskusií. Dodávku liekov možno dlhodobo stabilizovať len vtedy, ak bude udržateľná vo všetkých troch dimenziách a to v ekonomickej, sociálnej a ekologickej.”

„AOK Baden-Württemberg“, ako celoštátny vyjednávač pre dohody o zľave na lieky združenia AOK, prvýkrát zaviedlo združenie voliteľné kritérium udržateľnosti v tendri na antibiotiká pred tromi rokmi, s cieľom vytvoriť stimuly pre výrobu antibiotík, ktorá je  šetrná k životnému prostrediu. Farmaceutické spoločnosti môžu získať za svoju ponuku pri zadávaní zákazky bonus, ak sa dobrovoľne zaviažu dodržiavať maximálne koncentrácie problematických zložiek v odpadovej vode z výroby.

Ako ďalej naznačila Dr. Malgorzata Debiak, riaditeľka odboru liečivv Spolkovej agentúre pre životné prostredie (UBA):Okrem rizika, spôsobeného masívnym používaním antibiotík v humánnej a veterinárnej medicíne, je kontaminovaná odpadová voda z výroby dôležitým dôvodom rozvoja rezistencie na antibiotiká. Spolková agentúra pre životné prostredie (UBA) poskytla vedeckú podporu pre štúdiu a odporučila AOK zmluvne dohodnuté stanovenie maximálnych koncentrácií. Šírenie multirezistentných mikroorganizmov v životnom prostredí má dôsledky aj na ľudské zdravie. Pokiaľ sa multirezistentné baktérie môžu šíriť v kontaminovanej odpadovej vode z výrob, tak účinnosť antibiotík je veľmi ohrozená a to by malo obrovské zdravotné, sociálne a finančné dôsledky. Musíme dávať veľký pozor na výrobné podmienky na celom svete, pretože baktérie odolné voči antibiotikám sa môžu v krátkom čase globálne rozšíriť a nezastavia ich ani štátne hranice.”

Masívne porušovanie prahových hodnôt vo výrobnej odpadovej vode

Súlad parametrov je zabezpečený, priamo na mieste u výrobcov, odborníkmi IWW, ktorí realizujú odbery a analýzu vzoriek účinných látok. Doteraz sa v mene združenia AOK uskutočnili merania na desiatich miestach v Indii a Európe a vzorky vody sa testovali na koncentrácie antibiotík v odpadovej vode. Okrem toho boli vzorky vody z prostredia ovplyvneného výrobnými zariadeniami vyšetrené na prítomnosť antibiotík.                                                                       

Dr. Tim aus der Beek, vedúci manažmentu vodných zdrojov na IWW prezentoval výsledky meraní slovami: „Na 40 percentách skúmaných výrobných miest sme zistili, že zmluvne garantované maximálne koncentrácie účinných látok boli vo výrobnej odpadovej vode, alebo v okolitom prostredí, v niektorých prípadoch masívne prekročené. Najvyšší nadbytok v rámci výrobných zariadení bol zistený pri antibiotiku Azithromycin“.

 

Pilotná štúdia ukazuje aj pozitívne účinky

„Prostredníctvom nášho intenzívneho dialógu na mieste a priameho prístupu k výrobným zariadeniam sa nám podarilo preukázateľne rozšíriť znalosti výrobcov účinných látok o ekologicky kritických a zdravie ohrozujúcich účinkoch výroby“, zdôraznil Dr.Tim aus der Beek.

„Senzibilizácia  problematiky už prináša lokálne zlepšenia v nakladaní s antibiotikami a výrobnou odpadovou vodou. Zvýšením čistenia odpadových vôd a optimalizáciou skladovania v jednotlivých výrobných zariadeniach sme dokonca dokázali iniciovať udržateľné zmeny farmaceutických spoločností“, dodal Johannes Bauernfeind, predseda predstavenstva AOK Baden-Württemberg.

S „Azithromycínom“ máme dosiahnutú koncentráciu odpadových vôd, ktorá prekračuje zmluvne dohodnutú hranicu až o 11 000 percent. Ďalšie porušenia hraničných hodnôt boli tiež prekročené rádovo o niekoľko tisíc percent.“

Pilotná štúdia ukazuje aj pozitívne účinky

„Prostredníctvom nášho intenzívneho dialógu na mieste a priameho prístupu k výrobným zariadeniam sa nám podarilo preukázateľne rozšíriť znalosti výrobcov účinných látok o ekologicky kritických a zdravie ohrozujúcich účinkoch výroby“, zdôraznil Dr.Tim aus der Beek.

„Senzibilizácia  problematiky už prináša lokálne zlepšenia v nakladaní s antibiotikami a výrobnou odpadovou vodou. Zvýšením čistenia odpadových vôd a optimalizáciou skladovania v jednotlivých výrobných zariadeniach sme dokonca dokázali iniciovať udržateľné zmeny farmaceutických spoločností“, dodal Johannes Bauernfeind, predseda predstavenstva AOK Baden-Württemberg.

Potreba politických krokov

Podľa Johannesa Bauernfeinda pilotná štúdia ukazuje na naliehavú potrebu konať: „Výsledky štúdie potvrdzujú enormnú kontamináciu odpadových vôd z výroby a okolitých vôd antibiotickými účinnými látkami. Problém ďaleko presahuje možnosti navrhovania dohôd o zľave na lieky a vyžaduje si politické opatrenia na európskej úrovni. Naliehavo potrebné sú záväzné environmentálne kritériá na schvaľovanie a priebežnú výrobu vybraných liekov, najmä antibiotík, ako aj jednotné kontrolné systémy na ich dodržiavanie.“

„AOK Baden-Württemberg“, „IWW“,  ako aj  „Spolková agentúra pre životné prostredie“ (UBA), zhrnuli politické odporúčania pre vytvorenie opatrení v politickom dokumente „Policy Paper.“ Podľa partnerov tohto projektu sú potrebné zmeny vo farmaceutickom práve EÚ, aby sa problém antimikrobiologickej rezistencie riešil od základov a opatrenia smerovali ku koreňu veci.

Viac informácií:

Antibiotikaresistenzen: Studie zeigt hohen Handlungsdruck

Medizin: Neue Methode macht die Antibiotika-Resistenz von Superbakterien rückgängig

Wie entstehen Antibiotikaresistenzen?

Zdroj: https://www.umweltbundesamt.de, zverejnené: 4. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa