Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová stratégia budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku  

Stratégia budúcnosti výskumu a inovácií Nemecka. Zdroj: https://www.bmbf.de

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) publikovalo vo februári 2023 novú „Stratégiu budúcnosti výskumu a inovácií“ v Nemecku, ktorá kladie základy pre väčší pokrok pre dnešok, zajtrajšok, aj pre budúcnosť. 

Nemecko chce vytvárať príležitosti tam, kde doteraz žiadne neexistujú a kde iní váhajú.    

„Odvaha dosiahnuť väčší pokrok“ – posolstvo týchto slov je relevantnejšie ako kedykoľvek predtým.

Nosné témy „Stratégie budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku“ sú:

  • Podpora zdrojovo efektívneho, konkurencieschopného priemyslu pre obehové hospodárstvo a udržateľnú mobilitu

  • Podpora ochrany klímy, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, potravinová bezpečnosť a zachovanie biodiverzity

  • Zlepšenie zdravia pre všetkých

  • Zabezpečenie digitálnej  a technologickej suverenity Nemecka a Európy a využitie potenciálu digitalizácie

  • Posilnenie kozmických letov, výskumu kozmického priestoru a morí,  ich ochranu a využívanie trvalo udržateľným spôsobom

  • Posilnenie sociálnej odolnosti, rozmanitosti a súdržnosti

  • Podpora komunikácie, výmeny a súčinnosti

Spolková ministerka školstva a výskumu (BMBF) Bettina Stark-Watzinger uviedla novú „Stratégiu budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku“ do života so slovami: „Výzvy dneška sú nastolené. Klimatické zmeny nás nútia razantným spôsobom  prehodnotiť náš doterajší pracovný aj súkromný život. Markantné sú technologické zmeny, najmä digitalizácia, ktorá už určuje  náš každodenný život v spoločnosti, prechádza výraznými zmenami.“

Vojna Ruska proti Ukrajine ukázala, že prosperita Nemecka závisí od jeho prístupu k energiám. Veľa z toho, čo sa dlhé roky považovalo za samozrejmosť, je teraz otázne. Je nevyhnutné myslieť a konať novým spôsobom. To platí nielen pre Nemecko, ale aj pre Európu a celý svet. Tempo zmien je nezadržateľné a bude sa ďalej stupňovať. Preto je potrebné na zmeny okamžite reagovať.

Bettina Stark-Watzinger ďalej zdôraznila: „Pre mňa je zrejmé jediné riešenie a to je vzdelávanie, výskum a inovácie. Hnacím motorom sú však, ľudia, učitelia v našich školách, spoločnostiach, na univerzitách a výskumných ústavoch a od výskumníkov, ktorí majú nové nápady a realizujú výskumné úspechy v spoločnostiach v praxi. Stratégiou do budúcnosti je náš kompas, s ktorým cielenejšie prepájame politiku Spolkovej vlády Nemecka v oblasti výskumu a inovácií, aby sme týmto ľuďom ponúkli tie najlepšie rámcové podmienky. Za týmto účelom spájame naše úsilie a zdroje naprieč odvetviami, aby sme kládli zreteľný dôraz na rýchle riešenie výziev a procesov zmien.“

Pre Nemecko sú obzvlášť dôležité tri ciele:

  • Brániť vedúce postavenie Nemecka v oblasti technológií a v niektorých prípadoch ho opäť získať.

  • Dnešok rozhoduje o tom, kto v tomto svete zajtra a pozajtra stanoví medzinárodné štandardy.

  • Udržať rozvoj inovácií, ktoré podporujú  blahobyt celej populácie.

Spolková ministerka pre školstvo a výskum (BMBF) Bettina Stark-Watzinger na záver dodala: „Nemecko chce pomáhať formovať veci na rovnakej úrovni. My sami v Nemecku a v Európskej únii, musíme byť schopní pochopiť kľúčové technológie, vyvinúť ich aj vyrobiť. To nám pomôže byť nezávislými a budeme mať na výber, aké technológie a akým spôsobom použijeme. Vytvoríme tiež hodnotné pracovné miesta a zabezpečíme naše štandardy, napríklad v oblasti ochrany údajov, alebo udržateľnosti. Posilňujeme  taktiež presun výsledkov výskumu k aplikácii. Veda nám dáva veľa dobrých riešení. Myšlienky však musíme dostať z pozície vedy do života. Základný výskum a výskum orientovaný na aplikácie musia prebiehať súbežne. Preto chceme so „Stratégiou budúcnosti výskumu a inovácií“ v Nemecku optimalizovať a rozširovať štruktúry pre inovácie a transfer výsledkov. Rôznorodé výzvy dokážeme zvládnuť len vtedy, ak sa prepoja technologické a sociálne inovácie. Väčšie zapojenie spoločenských a humanitných vied a interdisciplinárne myslenie otvára nový potenciál možností. Musíme byť otvorení novým technológiám. Ak chceme posilniť súdržnosť našej spoločnosti a úspešne modernizovať naše hospodárstvo v tvrdej globálnej konkurencii a ambicióznych cieľoch ochrany klímy, musíme slobodne myslieť a zahrnúť všetky dobré nápady. Je to dôležité aj z hľadiska medzigeneračnej spravodlivosti. Otvorenosť voči technológiám zabezpečuje slobodu konania pre nás a budúce generácie.“

Politika a spoločnosť nevyhnutne potrebujú informácie o vedeckých poznatkoch. Pretože práve veda a výskum významne prispievajú k prekonávaniu veľkých výziev, ktorým spoločnosť čelí. Rovnako dôležité je zachovať dôveru vo vedu a výskum. Vo vysoko špecializovanej spoločnosti založenej na deľbe práce nemôže nikto posúdiť všetky problémy samostatne a preto je potrebná fundamentálna a informovaná dôvera v prácu týchto inštitúcií. Okrem slobody a nezávislosti vedy sú základnými predpokladmi participácia a transparentnosť. Pretože vzájomná výmena medzi vedou, spoločnosťou, politikou a médiami je základom vedeckej zrelosti demokratickej spoločnosti a schopnosti Nemecka inovovať. Vedecká komunikácia a žurnalistika sú nevyhnutné pre konštruktívny verejný dialóg o témach súvisiacich s vedou a inováciami. Výsledky výskumu a ich hodnotenia by sa mali sprostredkovať spôsobom vhodným pre adresáta. Veda zároveň potrebuje prístup k perspektívam, inovačnému potenciálu a výskumným potrebám občanov, firiem a občianskej spoločnosti, ako aj sociálnu podporu, aby bola zabezpečená jej efektívnosť. Na dosiahnutie týchto cieľov musí aktívne absorbovať impulzy zo spoločnosti a snažiť sa o úzku výmenu názorov s politikou a spoločnosťou.

„Stratégia budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku“ prosperuje z priamej  participácie. Bude ťažiť z nápadov, podnetov na zamyslenie aj myšlienok ľudí.

Viac informácií:

„Stratégia budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku“ – skrátená verzia

„Stratégia budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku“- plné znenie

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 14. 2. 2023, autor: Dr. Blanka Hermanová; rpa