Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová sieť COST na podporu vývoja vysoko výkonných materiálov

Kompozitné materiály sa používajú od staroveku, keď Egypťania a Mezopotámčania zmiešali bahno so slamou a vytvorili tak vystužené materiály. Prvý plastový kompozit vyrobila spoločnosť Corning po vynájdení sklenených vlákien a v kombinácii s plastovým polymérom získala ľahký a pevný materiál. Od tých čias kompozity otvorili svet ľahším, pevnejším a pružnejším materiálom s rôznymi aplikáciami.

Karbónové kompozity tiež ponúkli novú paradigmu pre vývoj inteligentných zariadení so snímacími vlastnosťami. Senzor je zariadenie, ktoré detekuje zmeny v prostredí a odosiela informácie do iného elektronického systému. Aplikácie senzorov sú obrovské a uhlíkové kompozity ponúkajú výhodu priamej integrácie do materiálov na základe ich vlastnej elektrickej a tepelnej vodivosti.

Nový projekt EsSENce v rámci programu COST, vysokovýkonné kompozity na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania, združuje odborníkov zo 48 krajín, aby vytvorili obchodnú sieť cezhraničných a medzisektorových spoluprác, preniesli a šírili existujúce vedomosti a inovácie uhlíkových nanomateriálov (CNM) a nanokompozitov na detekčné aplikácie.

To je výzva, ktorú EsSENce prijala. Počiatočná skupina následne priláka ďalšie európske a medzinárodné výskumné skupiny, aby plne preskúmali potenciál kompozitných materiálov CNM v širokej škále inžinierskych a technologických oblastí, ako je lekársky priemysel, automobilový priemysel, stavebníctvo, letecký priemysel a obnoviteľné zdroje energie.

Ako uviedol profesor Costas Charitidis, ktorý predsedá sieti EsSENce: „EsSENce sa zameriava na vývoj inovatívneho vedecko-technického uzla na európskej a medzinárodnej úrovni so zameraním na pokrokové kompozitné materiály vystužené nanomateriálmi na báze uhlíka (CNM) na snímanie aplikácií. V tomto rámci hľadajú všetky spojené sily našej akcie silnú spoluprácu, ktorá povedie k ďalšiemu pokroku.“

EsSENce tiež prispeje k podpore rozvoja Európskych strategických klastrových partnerstiev (t. j. Európskych metaklastrov) tým, že pomôže výskumným ústavom, malým a stredným podnikom a priemyselným odvetviam nájsť ľahší prístup ku globálnym hodnotovým reťazcom a zapojiť sa do dlhodobej spolupráce so strategickými partnermi.

Výzva

Dopyt po pokrokových kompozitoch zosilnených pridaním materiálov na báze uhlíka a nanomateriálov sa za posledných päť rokov ustavične zvyšuje a odhaduje sa, že do roku 2025 bude nepretržite stúpať minimálne o 10 % ročne. Väčšina predpovedí NM sa zhoduje na rast trhu v nasledujúcich rokoch, s hodnotami celkovej zloženej ročnej miery rastu (CAGR) medzi 12–25 %, zatiaľ čo sa očakáva, že veľkosť trhu s nanokompozitmi bude v rokoch 2019-2025 vykazovať CAGR 24,2 %.

Činnosť

V tomto rámci je cieľom EsSENce vyvinúť inovačné vedecké centrum na európskej a medzinárodnej úrovni so zameraním na pokrokové kompozitné materiály vystužené uhlíkovými (nano) materiálmi (CNM). Zdieľanie nápadov a výsledkov podporí vývoj vysokovýkonných kompozitov so snímacími vlastnosťami. Špeciálne zameranie sa bude venovať použitiu týchto materiálov na zavádzanie inteligentných vlastností do finálnych kompozitov a ich aplikácii v oblasti vývoja senzorov. Cieľom hubu EsSENce, ktorý je definovaný ako spoločná komunita, je zhromaždiť vedeckých partnerov, výskumné skupiny, poskytovateľov technológií a priemyselných kľúčových aktérov, ktorých cieľom je zvýšiť kreativitu a spoluprácu medzi nimi umiestnením podnikajúcich jednotlivcov do centra. Budovaním komunity s rozmanitosťou v širšom zmysle (pohlavie, etnická príslušnosť), ako aj s ohľadom na heterogénne vedomosti sa skutočne podporuje vznik nových myšlienok a postupov, čo vedie k jedinečným a životaschopným inováciám.

Činnosti COST Action sa zamerajú na podporu úspešných výsledkov od zapojených partnerov a využitie synergického efektu na zlepšenie využívania a šírenia vedomostí. Zámerom je umožniť čo najväčšiemu počtu skupín zapojiť sa do vysoko integrovaného inovačného prostredia.

Zapojením týchto konkrétnych partnerov do spolupráce sa skombinujú, integrujú a ďalej využívajú nové a existujúce poznatky týkajúce sa CNM, aby sa preklenuli existujúce medzery identifikované od priemyselných partnerov. Stratégia akcie sa preto zameria na uľahčenie prechodu vedeckých informácií do obchodného kontextu s cieľom zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť a nezávislosť EÚ pri výrobe a komercializácii multifunkčných výrobkov na báze uhlíka.

Viac informácií:

COST Action’s website

EsSENce network’s website

Action on social media Facebook, LinkedIn and Twitter

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 21. 7. 2021, autor: rpa