Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová hodnotiaca správa o maďarských programoch podpory MSP

V spolupráci so spoločnosťou Equinox Consulting Ltd. a výskumným inštitútom HETFA sa v mene Ministerstva pre inovácie a technológie (ITM) dokončilo hodnotenie maďarských programov pre malé a stredné podniky (MSP) financovaných z fondov EÚ.

Cieľom hodnotenia bolo poskytnúť profesionálny vstup pre vývoj ďalších intervencií predložením výsledkov rozvojových programov, preskúmaním rozvojových príležitostí a vypracovaním návrhov riešení, čím sa prispeje k zvýšeniu efektívnosti vývoja. Na základe výsledkov hodnotenia boli návrhy formulované na základe strategického zamerania a intervenčnej logiky programového obdobia 2021 – 2027, pričom sa zohľadnili aj očakávané nové pravidlá politiky súdržnosti.

Predmetom analýzy boli intervencie operačného programu Hospodársky rozvoj a inovácie (EDIOP, maďarsky GINOP) zamerané na malé a stredné podniky, pričom hodnotenie sa týkalo aj opatrení implementovaných v rámci EDIOP v operačnom programe Konkurencieschopné stredné Maďarsko.

V rámci hodnotenia HETFA uskutočnila všeobecné hodnotenie domácej politiky MSP financovanej z fondov EÚ a skúmala prínos podporovaných projektov k príslušným cieľom EÚ a domácej politiky. Medzi zodpovednosti HETFA patrila identifikácia problémov stojacich za vykonanými intervenciami, načrtnutie logiky rozvoja hospodárskeho rastu a produktivity založené na potrebách MSP a preskúmanie určitých prvkov v kontexte skúmania výsledkov na úrovni programu a dopadov na mikroúrovni.

Viac informácií:

„Hodnotenie maďarských programov podpory MSP na základe efektívnosti a inštitucionálnych aspektov“ (v maďarčine)

Zhrnutie hodnotiacej správy (v angličtine)

HÉTFA Research Institute

Zdroj: https://hetfa.eu, zverejnené: 28.1.2021, autor: rpa