Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová aliancia fakúlt chce zvýšiť záujem o štúdium elektrotechnických a IT odborov

Založenie Aliancie pre elektrotechniku ​​a informatiku. Zdroj: https://www.stuba.sk

 

Šestnásť českých a slovenských elektrotechnických a IT fakúlt založilo Alianciu pre elektrotechniku ​​a informatiku. Na jej čele stojí dekan Fakulty elektrotechnickej Západočeskej univerzity v Plzni (FEL ZČU) Zdeněk Peroutka, za viceprezidenta Aliancie zvolili dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Vladimíra Kutiša. Cieľom Aliancie bude okrem iného zvýšiť záujem stredoškolákov o ponúkané elektroinžinierske odbory a vzájomne koordinovať strategické výskumné projekty.

 

Alianciu pre elektrotechniku ​​a informatiku založili fakulty 15. mája 2024 na konferencii FELAPO 2024 v Demänovskej Doline, ktorú organizovala Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Podľa najnovších štatistických údajov chýba len v Česku a na Slovensku viac ako 10 000 odborníkov v oblasti elektroinžinieringu či informatiky. Ich nedostatok už teraz paralyzuje a ohrozuje rozvoj strategického priemyslu. Novo založená Aliancia pre elektrotechniku ​​a informatiku preto bude hľadať cesty, ako podporiť záujem uchádzačov a tým zvýšiť počet absolventov v týchto spoločensky kritických profesiách.

„Sme si vedomí, že spoločným a jednotným postupom v oblasti propagácie a popularizácie technického vzdelávania možno efektívne zacieliť na zvýšenie záujmu stredoškolských študujúcich o technické odbory, čo je zásadné pre zabezpečenie budúcej generácie odborníkov a odborníčok potrebných pre priemyselný sektor a národné hospodárstvo,“ povedal zvolený prezident Aliancie a dekan FEL ZČU Zdeněk Peroutka a dodal, že Aliancia združuje a umožňuje spoločne využívať unikátne zdroje a technológie, ktorými jej členovia disponujú. „Podpisom memoranda jasne deklarujeme našu snahu o spoluprácu, jednotné vystupovanie a systematické smerovanie k európskemu leadershipu – ako v oblasti výskumu a vývoja, tak aj v oblasti vzdelávania,“ doplnil Zdeněk Peroutka.

Aliancia tak chce byť svojimi kompetenciami a moderným vybavením jednotlivých fakúlt motivátorom pre príchod nových investorov do Česka a Slovenska. Tí prispejú k transferu špičkových technológií (napr. polovodičové čipy) a vytvoreniu nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest.

Alianciu založilo šestnásť českých a slovenských fakúlt, respektíve univerzít, pôsobiacich v oblasti elektrotechniky, informatiky a kybernetiky. Za jej viceprezidenta zvolili dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Vladimíra Kutiša.

„Súčasnú dobu charakterizuje veľká dynamika zmien a zavádzanie nových technológií a inovácií v technických oblastiach, špeciálne v informatike a kybernetike, spolu s presahom do elektrotechniky. Technické univerzity a fakulty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v týchto oblastiach, intenzívne vnímajú požiadavky priemyselných partnerov pri výchove novej generácie odborníkov. Práve založenie Aliancie pre elektrotechniku ​​a informatiku má byť platforma, ktorá bude zastupovať univerzitný sektor pri komunikácii s partnermi z priemyslu, príslušnými ministerstvami na Slovensku a v Česku, ako aj so strednými školami,“ uzavrel dekan FEI STU Vladimír Kutiš.

 

Šestnásť zakladajúcich členov Aliancie pre elektrotechniku ​​a informatiku:

– Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

– Fakulta elektrotechnická, České vysoké učenie technické v Prahe

– Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií, Vysoké učenie technické v Brne

– Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

– Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne

– Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava

– Fakulta mechatroniky, informatiky a medziodborových štúdií, Technická univerzita v Liberci

– Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice

– Fakulta vojenských technológií, Univerzita obrany

– Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

– Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

– Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Fakulta informačných technológií, Vysoké učenie technické v Brne

– Fakulta informačných technológií, České vysoké učenie technické v Prahe

– Fakulta aplikovaných vied, Západočeská univerzita v Plzni

 

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 22.5.2024, autor: rup