Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko v medziregionálnej spolupráci v programe Interreg Europe

Part of a map with German regions involved in Interreg Europe

1. júla 2020 Nemecko prevzalo predsedníctvo Rady Európskej únie od Chorvátska. Témou šesťmesačného predsedníctva je „Spoločne za oživenie Európy“.

Zatiaľ čo nemecké predsedníctvo neúnavne pracuje na pandemických nápravných opatreniach COVID-19, ako aj na dokončení viacročného finančného rámca, pozrime sa, ako spolupracujú nemeckí partneri s ostatnými v programe Interreg Europe.

Nemecko ako najväčšia krajina v EÚ je v projektoch medziregionálnej spolupráce dobre zastúpené. Nemeckí partneri projektu Interreg Europe zastupujú 31 partnerstiev vo svojich partnerstvách v spolupráci, z celkového počtu 38 nemeckých regiónov NUTS 2. Prinášajú do týchto regiónov nové nápady z iných kútov Európy a zdieľajú s ostatnými aj osvedčené postupy vyskúšané a otestované v ich regiónoch.

Nemeckí partneri pracujúci na všetkých kľúčových témach
92 z 258 prebiehajúcich projektov Interreg Europe má partnerské organizácie z Nemecka. 14 z nich má nemeckú organizáciu ako vedúcu v partnerstve.

Projekty pracujú na všetkých témach podporovaných programom. Najväčší záujem nemeckých partnerov je o témy nízkouhlíkového hospodárstva, ako sú udržateľná mobilita a energetická účinnosť vo verejných budovách. Je to úplne v súlade s ekologickými prioritami nemeckého predsedníctva.

Graf 1: Projekty s nemeckými partnermi

A chart with shares of projects with German partners grouped by topic

Akronymy  projektov:

RESET hľadá udržateľnejšie prístupy k výrobe v textilnom a odevnom priemysle;

TITTAN podporuje zdravé a aktívne starnutie prostredníctvom lepšej kvality a výkonnosti európskych regionálnych systémov zdravotnej starostlivosti;

iEER podporuje regionálne podnikateľské ekosystémy a podporuje mladých podnikateľov;

ZEROCO2 identifikuje rôzne technológie a zdroje energetickej účinnosti pre budovy s takmer nulovými emisiami CO2;

IMPACT sa snaží o vyvážené zachovanie a využívanie chránených oblastí Natura 2000;

COCOON zlepšuje stratégie riadenia skládok v európskych regiónoch.

Prvé výsledky zvyšujú efektivitu nemeckých fondov

Vďaka projektom medziregionálnej spolupráce a službám učenia sa politík už mohlo dôjsť k 14 zmenám a zlepšeniam politiky. Deväť zmien sa týka programov štrukturálnych fondov; viac ako 9 miliónov EUR na financovanie zmien pochádza zo štrukturálnych fondov.

Osvedčené postupy z nemeckých regiónov

Ktokoľvek môže využiť zdroj inšpirácie z Nemecka, ktorý je k dispozícii v databáze osvedčených postupov (good practice database). Experti platformy na učenie politík (Policy Learning Platform) doteraz potvrdili 84 správnych postupov z Nemecka. Pozrite si niekoľko najnovších príkladov:

  • Cyklistická sieť – Grüner Ring Leipzig je združením 14 miest a obcí, ktoré spolupracujú na rozvoji prírodného cestovného ruchu v Lipsku a jeho okolí.
  • Spoločnosť Co-Learning Lab v severnom Bavorsku ponúka stredne veľké spoločnosti v regióne a ponúka skok pre ich digitálnu transformáciu
  • Projekt ELISA predstavuje prvú nemeckú elektronickú diaľnicu a nový rozmer v oblasti elektronickej mobility

Či už hľadáte nápady alebo nové riešenia v oblasti výskumu a inovácií, konkurencieschopnosti MSP, nízkouhlíkového hospodárstva alebo životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, v databáze existuje veľa príkladov z Nemecka.

Viac informácií o účasti Nemecka v Interreg Europe

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 31.7.2020, autor: rpa