Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko prijalo návrh zákona o prispôsobení sa klimatickým zmenám

Návrh zákona o prispôsobení sa klimatickým zmenám v Nemecku. Zdroj: https://www.bmuv.de

Spolková ministerstvo pre ochranu životného prostredia, jadrovej bezpečnosti a ochranu spotrebiteľa (BMUV) informuje vo svojej tlačovej správe z 13. júla 2023 o prijatí návrhu zákona o prispôsobení sa klimatickým zmenám.

Nemecká Spolková vláda prijala návrh, ktorý predložilo BMUV pre vytvorenie zákona o prispôsobení sa klimatickým zmenám.

Zákon vytvára po prvý krát strategický rámec pre preventívne prispôsobenie sa klimatickým zmenám na všetkých administratívnych úrovniach v Nemecku. Mestá a obce sú obzvlášť postihnuté, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia proti dôsledkom klimatickej krízy. Týmto návrhom zákona budú jednotlivé Spolkové krajiny Nemecka poverené, aby zabezpečili systematické a komplexné klimatické adaptačné stratégie a tiež koncepcie klimatickej adaptácie pre oblasti obcí a okresov. Spolková vláda Nemecka sa zároveň zaviazala, že v budúcnosti bude presadzovať preventívnu stratégiu adaptácie na klímu s merateľnými cieľmi.  

Spolková ministerka pre ochranu životného prostredia, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) Steffi Lemke k návrhu zákona dodala: „Globálne otepľovanie aj dnes spôsobuje v Nemecku a Európe obrovské škody. Horúčavy a sucho, silné dažde a záplavy, extrémne prejavy počasia budú v budúcnosti čoraz častejšie a prinútia nás prijať preventívne opatrenia a prispôsobiť sa dôsledkom klimatickej krízy. Preto Spolková vláda  Nemecka spustila prvý prijatý celoštátny zákon o prispôsobení sa klimatickým zmenám. Vytvára sa záväzný rámec pre Spolkovú vládu Nemecka, ako aj štátne vlády Spolkových krajín Nemecka  a miestne vlády. Pomocou miestnych analýz rizík a plánov na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, sa umožní lepšia a efektívnejšia ochrana obyvateľstva, napríklad prostredníctvom stratégií vytvorených pre chladnejšie mestá, aby sa dosiahlo väčšie tienenie mestských aglomerácií. Prevencia rizík, ktorá neustále pokračuje i s výhľadom do budúcnosti, dokáže nielen zmierniť škody, ale aj výrazne zlepšiť kvalitu života v meste a na vidieku.“

Nový zákon o prispôsobení sa klimatickým zmenám stanovuje strategický rámec, ktorý by mal umožniť koordinovať všetky snahy na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach činnosti. Cieľom je, aby sa na všetkých úrovniach vyvinuli budúce koncepcie prispôsobenia sa klimatickým zmenám tak, aby bolo možné podniknúť potrebné a nevyhnutné kroky na komplexnú, plošnú ochranu klímy v Nemecku so systematickou analýzou vplyvov na životné prostredie a s tým spojeným plánovaním jednotlivých opatrení.

Nový zákon o prispôsobení sa klimatickým zmenám sa predovšetkým vyznačuje týmito základnými prvkami:

Posilnenie miestnej klimatickej adaptácie

Pre účinné preventívne opatrenia by sa mali v čo najväčšom rozsahu vypracovať adaptačné koncepcie a akčné plány založené na analýze rizík, najmä na miestnej úrovni. Spolkové štáty Nemecka budú poverené zákonom o prispôsobení sa klimatickým zmenám:

  1. Predložiť a implementovať svoje vlastné stratégie prispôsobenia sa klimatickým zmenám
  2. Zabezpečiť vypracovanie miestnych koncepcií prispôsobenia sa klimatickým zmenám na základe analýzy rizík, s odkazom na oblasti obcí a okresy.
  3. Oznámiť Spolkovej vláde Nemecka, koľko obcí a okresov má zodpovedajúce koncepcie. Spolkové krajiny Nemecka budú mať veľkú voľnosť pri navrhovaní koncepcií prispôsobenia sa klimatickým zmenám na miestnej úrovni a môžu si napríklad určovať, že sa majú koncepcie vypracovať len pre oblasti v ktorých sa nachádzajú obce nad určitým populačným prahom.

Preventívna stratégia Spolkovej vlády Nemecka prispôsobenia sa klimatickým zmenám

Nemecká Spolková vláda by mala byť zo zákona povinná predložiť „Preventívnu stratégiu prispôsobenia sa klimatickým zmenám“ s merateľnými cieľmi. Stratégia bude pravidelne aktualizovaná a priebežne implementovaná. Tým sa bude i naďalej rozvíjať existujúca nemecká adaptačná stratégia. V budúcnosti môžu byť opatrenia a nástroje zosúladené presnejšie, s konkrétnymi merateľnými cieľmi. Politika prispôsobenia sa klimatickým zmenám sa tak stáva aktívnejšou a efektívnejšou. Ciele nie sú stanovené v zákone, ale budú vypracované v samostatnom strategickom procese. Do tohto vývoja budú zapojení aj občania, ako aj jednotlivé  Spolkové krajiny Nemecka a združenia. Prvú klimatickú adaptačnú stratégiu v novej podobe má Nemecká Spolková vláda prijať do konca roku 2024, aj keď jej zákon dáva lehotu do konca legislatívneho obdobia.

Ako ďalší nástroj na posilnenie klimatickej adaptácie v Nemecku musia, podľa návrhu zákona, nositelia verejných úloh pri plánovaní a rozhodovaní interdisciplinárne a integrovane zohľadňovať ciele prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Orgány zodpovedné za realizáciu verejných úloh by sa mali v rámci opatrení v oblasti svojej pôsobnosti usilovať aj o obnovu a uvoľnenia nepriepustných pôd, pomocou prirodzených funkcií pôdy, ktorých nepriepustnosť už nie je trvalo potrebná na ich využívanie, pokiaľ je to  primerané, potrebné a nevyhnutné.

Súbežne s legislatívnym procesom pre zákon o prispôsobení sa klimatickým zmenám a vypracovaním stratégie adaptácie na klimatické zmeny Spolková vláda a vlády  jednotlivých Spolkových krajín spoločne diskutujú na „Konferencii ministrov životného prostredia“ (UMK) o tom, ako môže vyzerať dlhodobé a spoľahlivé financovanie jednotlivých opatrení na prispôsobenie sa klimatickým zmenám.

Spolkové ministerstvo pre ochranu životného prostredia, jadrovej bezpečnosti a ochranu spotrebiteľa“ (BMUV) bude naďalej nad rámec zákona podporovať jednotlivé Spolkové krajiny a samosprávy pri tvorbe koncepcií adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom vlastných programov financovania a prostredníctvom „Centra pre prispôsobenie sa zmene klímy“ (ZKA). Smernicou financovania „Podpora opatrení na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy“ sa má ďalej podporovať strategická kontrola udržateľnej adaptácie na zmenu klímy v obciach pomocou koncepcií udržateľnej adaptácie obcí. Tento program, okrem iného, podporuje nasadenie manažérov na prispôsobenie sa zmene klímy. S pomocou smernice financovania „Adaptácia na klímu v sociálnych inštitúciách (AnpaSo)“ BMUV tiež modelovým spôsobom prispieva k zmierňovaniu akútneho klimatického stresu v sociálnych zariadeniach a pripravuje ich na budúce klimatické zmeny.

Na základe rozhodnutia Nemeckého vládneho kabinetu sa návrh zákona o prispôsobení sa klimatickým zmenám dostane na posúdenie a schválenie v Spolkovej rade a Spolkovom sneme Nemecka.

Viac informácií:

Bundesregierung verabschiedet erstes bundesweites Klimaanpassungsgesetz

Gefahren durch den Klimawandel strukturiert angehen 

Zdroj: https://www.bmuv.de, zverejnené: 16. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa