Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko podporí dátové kompetencie vedeckého dorastu

Bundesregierung beschließt Datenstrategie

Nemecký Spolkový vestník publikoval 6. septembra 2021 výzvu na financovanie projektov, ktoré podporia posilnenie dátových kompetencií vedeckého dorastu. Neustály vývoj nových digitálnych výskumných metód a zvyšujúce sa množstvo dostupných výskumných údajov umožňuje aplikáciu nových metód viacerých oblastiach výskumu.                                                                           

Pomocou rôznych analýz, ktoré sú založené na dátach, je možné  jednak vyvinúť nové výskumné otázky a k už existujúcim výskumným otázkam je možné pristupovať po prvýkrát novým spôsobom. Avšak často nie sú k dispozícii potrebné digitálne schopnosti, súvisiace s údajmi, ktoré by to umožňovali. Existuje  však veľký potenciál pre širšie a hlbšie ukotvenie práce, založenej na dátach v rôznych oblastiach vedy, ktorú je možné využiť posilnením (odborne-špecifických) kompetencií v oblasti údajov. To môže tiež prispieť  aj ku kultúrnym zmenám v dotknutých oblastiach.                                                                        

Zodpovedá to aj cieľom, ktoré formuluje „Dátová Stratégia Nemeckej Spolkovej vlády“:                                                                 

  • výrazné zvýšenie dátovej gramotnosti vo vede     
  • vytvorenie kultúry údajov           
  • podpora zodpovedného používania údajov      
  • využívanie inovačného potenciálu                                                                                                                                  

Zvýšenie dátovej kompetencie vedeckého dorastu a podpora inovácií založených na dátach sú tiež ústrednými piliermi „Akčného plánu pre údaje o výskume“ z dielne Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF)  zakotveného v „Dátovej Stratégii Nemeckej Spolkovej vlády“. Týka sa to taktiež práce s dátovými infraštruktúrami, ktoré vznikajú na vnútroštátnej a európskej úrovni, Národná výskumná dátová infraštruktúra (NFDI) a European Open Science Cloud (EOSC), kde je rozvoj dátových zručností vo vede ich nepostrádateľnou súčasťou. 

Súčasná výzva k financovaniu projektov je zameraná na rozšírenie a prehĺbenie dátových zručností mladých akademikov na univerzitách a neuniverzitných výskumných inštitúciách v rôznych predmetoch vedeckého prostredia kombináciou špecializovaných zručností v oblasti dátovej vedy s technickými znalosťami. Kombináciou otázok technického výskumu so špecializovanými metódami dátovej vedy financovanie sleduje vyššie uvedené ciele. Pre tento účel sú financované výskumné projekty, ktoré sú vhodné na zvýšenie kompetencií v dátach a v predmetoch, v ktorých tieto kompetencie, alebo určité metódy dátovej vedy ešte doteraz neboli stanovené, ale kde je možné očakávať nové vedecké zistenia.

Pridaná hodnota projektov, v ktorých sa dátové metódy používajú inovatívne, je skutočne veľká iba vtedy, ak sa nové poznatky z jednotlivých projektov prenesú do príslušnej odbornej komunity a tam sa aj použijú. V tejto etape by preto mali byť financované výskumné projekty tých mladých vedcov, v ktorých sa budujú dátové zručnosti a ktoré sa potom udržateľne zakotvia v príslušnom predmete. Týmto spôsobom sa Nemecko, ako miesto vedy na medzinárodnej úrovni, ešte viac posilní a zabezpečí sa medzinárodná prepojenosť vedy založenej na dátach. Zároveň sa dá očakávať, že zvýšenie dátových kompetencií mladých vedcov naprieč výskumnými odbormi môže tiež zvýšiť inovačný potenciál v ekonomike za predpokladu, že niektorí z mladých vedcov prispejú svojimi zodpovedajúcimi kompetenciami v projektoch spolupráce s firmami, alebo ak sa uplatnia v hospodárskom živote.

Bližšie informácie k posilneniu dátových kompetencií vedeckého dorastu v Nemecku nájdete na webovej stránke.

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 28. 9. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová