Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecká národná dekáda boja proti rakovine

Liečba rakovinových ochorení a výskum ich príčin predstavuje jednu z najväčších výziev pre modernú medicínu.

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) Nemecka, spolu s ďalšími partnermi, iniciovalo „Národnú dekádu boja proti rakovine“, aby sa sľubný pokrok v modernom výskume rakoviny dočkal vysokej dynamiky a výskum sa zameral na  inovatívne prístupy liečby s najväčším potenciálom.

Zdroj: bmbf.de

Špičkový onkologický výskum

Špičkový onkologický výskum v Nemecku prebieha najmä v univerzitných a neuniverzitných výskumných inštitúciách. Štruktúry spolupráce, ktoré sa vytvorili v posledných rokoch, predstavujú dôležitý základ pre rýchly prenos výsledkov výskumu rakoviny do nemocníc, v dôsledku čoho pacienti získavajú rýchlejšie nové, relevantné, terapeutické a diagnostické postupy.

Dôležitú úlohu tu zohrávajú predovšetkým onkologické centrá excelentnosti, ktorými sú : „Komplexné onkologické centrum“ (CCC), „Nemecké konzorcium pre translačný výskum rakoviny“, ako aj  sídla „Národného centra pre nádorové choroby“ v rámci  celého Nemecka. Na strane starostlivosti o pacienta sa v posledných rokoch vytvorili prvky komplexnej, interdisciplinárnej, medziodborovej a medziodvetvovej starostlivosti, ktorá zabezpečuje vysokú kvalitu. Onkologická starostlivosť sa poskytuje v špecializovaných certifikovaných centrách pre rakovinu orgánov a špičkových onkologických centrách, ako aj v iných nemocniciach a odborných ambulanciách v odbore, čo viedlo k výraznému zlepšeniu onkologickej starostlivosti.

V systematickej, trvalej a medzisektorovej výmene uvedených štruktúr však stále existuje značný nevyužitý potenciál. Pre rýchlejší transfer informácií by sa mala rozšíriť spolupráca medzi univerzitnými a neuniverzitnými výskumnými inštitúciami, ako aj rutinná starostlivosť na univerzitných klinikách, kvalifikovaných nemocniciach a onkologických ambulanciách. Cieľom je štrukturalizácia zberu a zlepšenie výmeny údajov, efektívnejšie využívanie údajov o starostlivosti o pacienta a registroch na výskum.

Je nevyhnutné prizvať do klinických štúdií a výskumu viac pacientov a zamerať sa na viacero pohľadov na potreby a starostlivosť o pacienta. Iniciatívu možno podporiť a doplniť tvorbou programov osvety na informovanie obyvateľstva.

Ciele „Národnej dekády boja proti rakovine“

Cieľom „Národnej dekády boja proti rakovine“ je prostredníctvom inovatívnych, kooperatívnych výskumných prístupov príkladným spôsobom iniciovať aj efektívne prepojenie výskumu a starostlivosti, ktoré vytvára  nové poznatky. Pacienti s rakovinovým ochorením vo všetkých regiónoch Nemecka musia mať rovnaký prístup k novým liečebným terapiám a optimálnej starostlivosti. Využitie poznatkov z onkologickej starostlivosti o onkologických pacientov na výskum sleduje jednotný cieľ, aby sa starostlivosť o onkologického pacienta v konečnom dôsledku ďalej zlepšovala. Financovanie „Národnej dekády boja proti rakovine“ pomôže úspešnému rozvoju fungujúcej spolupráce medzi rôznymi oblasťami výskumu a starostlivosti, čo prinesie trvalé zlepšenie vytvárania sietí a poslúži tiež ako model pre ďalšie sieťové aktivity v iných regiónoch.

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) tak prispieva k oblasti činnosti 1: „Financovanie výskumu – prevencia a liečba chorôb“ v „Rámcovom programe pre výskum zdravia“ Nemeckej spolkovej vlády.

Zdroje: bmbf.de; publikované: 18.5.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová