Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nástroj na prepájanie Európy (CEF): Dohoda na obdobie 2021 – 2027

Obrázok

Rada EÚ a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o programe EÚ – Nástroj na prepájanie Európy (CEF). CEF bude naďalej financovať kľúčové projekty v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky v rokoch 2021-2027 s celkovým rozpočtom 33,71-miliárd EUR.

Rozpočet pre každý sektor:

  • doprava: 25,81-miliárd EUR (vrátane 11,29 miliárd EUR pre kohézne krajiny)
  • energetika: 5,84-miliárd EUR
  • digital: 2,06-miliárd EUR

Doprava

Časť programu Doprava CEF bude silno propagovať myšlienku prechodu od nesúrodej sústavy národných sietí k skutočne vzájomne prepojeným podporovaním rozvoja a modernizácie železničnej, cestnej, vnútrozemskej vodnej a námornej infraštruktúry, ako aj podporou bezpečnej mobility. Prioritou bude ďalší rozvoj transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) so zameraním na chýbajúce spojenia a cezhraničné projekty s pridanou hodnotou EÚ. Z 1,56-miliardy EUR z rozpočtu na dopravu sa budú financovať veľké železničné projekty medzi kohéznymi krajinami a 1,69-miliardy EUR sa vyčlení na zabezpečenie toho, aby pri adaptácii infraštruktúry na zlepšenie vojenskej mobility v rámci EÚ bola kompatibilná s dvojakým použitím a uspokojovala tak civilné, ako aj vojenské potreby.

Energetika

V energetickom sektore je cieľom programu prispieť k ďalšej integrácii európskeho trhu s energiou, zlepšeniu interoperability energetických sietí cez hranice a sektory, uľahčeniu dekarbonizácie a zaisteniu bezpečnosti dodávok. Finančné prostriedky budú k dispozícii aj pre cezhraničné projekty v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Pri definovaní kritérií pre zadanie zákazky sa bude brať do úvahy súlad s energetickými a klimatickými plánmi EÚ a vnútroštátnymi plánmi vrátane zásady „najskôr energetická účinnosť“.

INEA, ktorá sa stane Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) 1. apríla 2021, bude riadiť obe tieto časti programu CEF, zatiaľ čo nová výkonná agentúra, Výkonná agentúra pre zdravie a digitálne médiá (HaDEA), bude mať na starosti starostlivosť o digitálnu časť CEF v hodnote približne 2-miliárd EUR.

Komisárka pre dopravu Adina Vălean uviedla: „Nástroj na prepájanie Európy je ústredným prvkom pri dobudovaní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a jej ekologickejšom a digitálnejšom prevedení. Bude slúžiť na preklenutie kritických cezhraničných dopravných spojení, presun väčšej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu a na podporu multimodálnej integrácie. Musíme mať inteligentnejší, udržateľnejší a kríze odolný dopravný systém a CEF bude kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Pokročilé cezhraničné prepojenie je základným prvkom nášho hospodárstva, ktorý podporuje digitálny a zelený prechod v Európe, keď napredujeme v digitálnom desaťročí. Nový program CEF Digital bude jedným z našich kľúčových nástrojov na podporu cezhraničných optických a 5G pripojení, čím sa zabezpečí, že všetci občania a podniky budú mať úžitok z inovatívnych digitálnych služieb, väčšieho počtu pracovných miest a viacerých sociálnych a ekonomických príležitostí.“

Komisár pre energetiku Kadri Simson dodal: “Táto dohoda predstavuje dôležitý míľnik na našej ceste ku klimatickej neutralite a systému zelenej energie. Posilnený CEF bude podporovať revidovanú politiku transeurópskych energetických sietí investovaním do inteligentných a udržateľných cezhraničných infraštruktúr a po prvýkrát stimulovanie nových cezhraničných projektov výroby energie z obnoviteľných zdrojov.“

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 16.3.2021, autor: rpa