Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národný projekt IT Akadémia odštartoval digitálnu transformáciu vzdelávania

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Zdroj: IT akadémia

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie odštartoval digitálnu transformáciu vzdelávania na našich základných a stredných školách. Ako uviedla generálna riaditeľka Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ a členka Riadiacej rady projektu Katarína Kalašová: „Projekt priniesol do našich škôl bádateľsky orientované vyučovanie s podporou digitálnych technológií a ďalšie aktivity s veľkým záberom na zmeny v príprave absolventov stredných a vysokých škôl pre uplatnenie sa na trhu práce, predovšetkým v IT sektore.“

Hlavným cieľom IT Akadémie bolo vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačné a komunikačné technológie. Na stredných školách sa podarilo zaviesť výuku ôsmich nových predmetov v triedach so zameraním na informatiku, ku ktorým budú pridelené vlastné učebnice a dva nové motivačné predmety spolu s učebnými materiálmi Internet veci a Informatika v prírodných vedách a matematike.

Na zvýšenie digitálnych zručností žiakov a učiteľov boli vytvorené aj študijné materiály pre osem modulov ECDL. Dvadsaťtri gymnázií vypracovalo a predložilo Ministerstvu školstva SR kompletný návrh nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku a vzniklo 29 nových akreditovaných programov pre stredné a základné školy. Časť škôl bola vybavená IT Science laboratóriami.

Vzniklo Kompetenčné centrum pre vzdelávanie

Na piatich vysokých školách vzniklo zasa Kompetenčné centrum pre vzdelávanie. V rámci jeho aktivít sa zaviedlo 23 nových a 47 inovatívnych predmetov, ku ktorým sú tiež k dispozícii študijné materiály.

V spojitosti s aktivitami národného projektu bol na UPJŠ akreditovaný nový študijný odbor Analýza dát a umelá inteligencia, ktorý sa otvoril už tretí rok.

Pre orientáciu mladých ľudí na štúdium informačných a komunikačných technológií a STEM (vzdelávacieho kurikula založeného na vzdelávaní študentov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky) sa konalo spolu 656 motivačných a popularizačných aktivít – Veda v meste, IT čajovne, krúžky, súťaže a korešpondenčné semináre, denné a pobytové letné IT tábory, konferencie IT v praxi a workshopy.

Po uzavretí škôl počas pandémie projekt zároveň poskytol profesionálnu a masívnu podporu všetkým učiteľom a žiakom ZŠ a SŠ na Slovensku.

Do inovácie obsahu vzdelávania a mnohých popularizačných aktivít sa zapojilo spolu 38 IT firiem z celého Slovenska. Ako doplnil viceprezident ITAS a člen Riadiacej rady projektu Mário Lelovský: „Sme radi, že sa zmeny realizovali v spolupráci s IT firmami reprezentovanými ITAS-om a klastrom Košice IT Valley a že inovácia formálneho i neformálneho vzdelávania prebiehala v súlade s požiadavkami praxe.“

Prepojil vzdelávanie na základných, stredných a vysokých školách

Projekt prepojil vzdelávanie od prvého stupňa základnej školy až po vysokú školu, v čom je na Slovensku vyslovene jedinečný. Po prvý raz boli vysoké školy vo vzdelávacích národných projektoch priamo partnermi hlavného prijímateľa (teda CVTI SR) o nenávratný finančný príspevok, čo umožnilo efektívnu realizáciu aktivít projektu. Ukázalo sa, že systémové zmeny vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní by sa na Slovensku mali robiť v spolupráci s vysokými školami, ktoré robia kvalitný didaktický výskum a participujú na medzinárodných kolaboráciách. Ruka v ruke s tým by sa mali zvýšiť i kompetencie týchto škôl.

Prijali opatrenia zabezpečujúce udržateľnosť

CVTI SR spolu s partnerskými vysokými školami prijalo v stredu opatrenia zabezpečujúce udržateľnosť projektu. Výstupy z neho, inovatívne metodiky a ďalšie učebné materiály sú dostupné na webovej stránke IT Akadémie. Okrem toho sa pripravuje aj sprístupnenie dokumentov cez vzdelávací portál VIKI . Aktivity pre školských digitálnych koordinátorov (Klub digitálnych koordinátorov) sa budú naďalej odohrávať v prostredí MS Teams.

Vzdelávanie a testovanie ECDL je školám k dispozícii cez priamu ponuku Školských výpočtových stredísk CVTI SR. Na partnerských vysokých školách budú pokračovať v inovácii študijných materiálov a má sa na nich uskutočňovať aj výučba nových a inovovaných predmetov v informatických študijných programoch.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so Žilinskou univerzitou v Žiline, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Viac informácií:

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://itakademia.sk; zverejnené: 6. 10. 2022, autor: rpa