Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národný akčný plán Nemecka pre Európsky výskumný priestor

Národný akčný plán Nemecka pre ERA. Zdroj: https://www.bmbf.de

„Nemecký Spolkový kabinet“ schválil „Národný akčný plán na posilnenie európskej výskumnej spolupráce.“ Nemecko a Európa by mali obhájiť svoje vedúce postavenie vo výskume a inováciách. S „Národným akčným plánom pre európsky výskumný priestor“ chce „Nemecká Spolková vláda“ aktívne formovať a prepájať európsku politiku výskumu a inovácií a udržať vedúce postavenie Nemecka a Európy vo vedeckej oblasti.

Realizácia Európskeho výskumného priestoru (ERA) je od roku 2000 jedným z ústredných politických princípov pre smerovanie európskej výskumnej a inovačnej politiky a spoločnou úlohou členských štátov Európskej komisie (EK).   

Európsky výskumný priestor (ERA) je jednotný trh znalostí v Európe a  vznikol s cieľom vytvoriť vnútorný trh pre výskum a inovácie. Umožňuje voľnú výmenu vedeckých poznatkov a technológií, spoločný výskum a voľný pohyb výskumných pracovníkov v celej Európe.

Jednotlivé členské štáty prispievajú, svojím národným záväzkom, v úzkej spolupráci so svojimi európskymi partnermi, k dosahovaniu spoločných európskych cieľov. Prostredníctvom „Paktu pre výskum a inovácie v Európe“ sa členské štáty dohodli na konci roka 2021 na  spoločných prioritách, hodnotách a princípoch výskumu a inovácií v Európe a ambicióznych cieľoch pre reorganizáciu Európskeho výskumného priestoru (ERA). ERA vytvára priestor pre slobodný a inovatívny výskum a podporuje „otvorenú vedu“ (Open Science).

Spolková ministerka pre školstvo a výskum (BMBF) Bettina Stark -Watzinger uviedla: „Potrebujeme európske odpovede na výzvy našej doby. Cezhraničná spolupráca medzi výskumníkmi v Európe je kľúčová. Prostredníctvom „Národného akčného plánu“ pre „Európsky výskumný priestor“ (ERA) zlepšujeme európsku spoluprácu vo výskume a inováciách. Ciele akčného plánu implementujeme podľa troch smerníc, ktoré vedú k šiestim oblastiam činnosti. Tri body sú pre mňa obzvlášť dôležité: 

posilňujeme premostenie z výskumu do praxe, 

uľahčujeme a posilňujeme európsku mobilitu a excelentnú výskumnú spoluprácu,  

zaväzujeme sa k bezplatnej a hodnotovo založenej medzinárodnej výskumnej spolupráci.

Týmto spôsobom pomáhame zabezpečiť, aby sa Európsky výskumný priestor (ERA) stal skutočným a konkurencieschopným „vnútorným trhom znalostí“. Zároveň tým posilňujeme Nemecko ako miesto vedy.“

Spolupráca založená na hodnotách

Nemecká Spolková vláda s nedávno prijatým „Národným akčným plánom pre európsky výskumný priestor“ definuje základnú, národnú strategickú orientáciu nemeckej výskumnej a inovačnej politiky EÚ, spôsob akým chce ďalej napredovať a napĺňať ciele Európskeho výskumného priestoru (ERA). Nemecká Spolková vláda predkladá tri základné smery a zodpovedajúce oblasti činnosti na roky 2024 až 2027:

inovatívna Európa, v ktorej výskumníci formujú transformačné procesy pre digitálnu a udržateľná Európu a týmto spôsobom plne využívajú potenciál na prenos znalostí z výskumu do aplikácie.

excelentná Európa, v ktorej sa modernizujú a optimalizujú rámcové podmienky pre otvorenú a excelentnú výskumnú spoluprácu, aby mohli nemeckí výskumní pracovníci vytvárať  otvorené a cezhraničné siete.

slobodná Európa, ktorá ponúka nemeckým výskumníkom pevné základy na spoluprácu s partnermi na celom svete hodnotným a bezpečným spôsobom.

V tlačovej správe „Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum“ (BMBF) zo dňa 5. novembra 2023 spolková ministerka Bettina Stark-Watzinger ďalej dodala: „Výskum a inovácie sú motorom pre kreatívne riešenia. Toto sa stáva čoraz dôležitejším v časoch vojen, kríz a konfliktov na celom svete. Som presvedčená, že odpovede na súčasné výzvy v Európe môžeme nájsť len spoločne, pretože v Európskej únii máme spoločný základ hodnôt. Toto je naša špeciálna príležitosť, pretože nám umožňuje zabezpečiť v globálnej konkurencii slobodu, mier a prosperitu a zároveň našu technologickú suverenitu. Naším hlavným záujmom je predovšetkým ochrana akademickej slobody a preto sa Nemecká Spolková vláda angažuje v prospech Európskeho výskumného priestoru (ERA).“

V rámci prípravy „Národného akčného plánu“ uskutočnilo Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) od novembra 2022 do februára 2023 komplexné konzultácie s národnými aktérmi zo Spolkových krajín Nemecka a so zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií. Online prieskumu sa zúčastnilo 1 471 výskumníkov a manažérov vedy. Z toho asi 86 % pracuje na univerzitách a neuniverzitných výskumných inštitúciách. Výsledky sú preto reprezentatívne najmä pre akademický sektor.

Viac informácií:

Nationaler Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum

Zdroj: https://www.bundesregierung.de; https://www.bmbf.de, zverejnené: 12. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa