Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na Slovensku vzniká nový medzinárodný inštitút pre výskum inteligentných technológií

ilustračná snímka

Vedci a vedkyne zo štyroch výskumných skupín vedení bývalou dekankou FIIT STU profesorkou Máriou Bielikovou zakladajú v Bratislave nový Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Ten sa bude zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií v úzkom prepojení s otázkami etiky v informačných technológiách a špecificky umelej inteligencie. K financovaniu KInITu sa doteraz prihlásili firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame a Softec. Ďalším zdrojom budú vedecko-výskumné granty. KInIT plánuje spolupracovať s ďalšími výskumnými inštitúciami, vysokými školami aj priemyslom a chce prispieť k tomu, aby sa talent v oblasti informatiky mohol realizovať na Slovensku a mladí nemuseli odchádzať do zahraničia.

KInIT je prvým súkromným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Chce prepájať výskumníkov s akademickou skúsenosťou s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami. Nový inštitút zakladá tím, ktorý v minulosti pôsobil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) a nadväzuje na predchádzajúcu výskumnú spoluprácu s privátnym sektorom a medzinárodnými výskumnými tímami. Cieľom inštitútu je zásadne zlepšiť kvalitu výskumných aktivít a vzdelávania v oblasti svojho pôsobenia, prepojiť výskum na rozvoj inovatívnej ekonomiky a potreby firiem, a tak pomôcť v transformácii slovenskej ekonomiky smerom k výskumu, vývoju, inováciám a odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

Ako dodáva prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., jedna zo zakladajúcich členiek nového inštitútu: “Kľúčovým impulzom pre vznik inštitútu je vytvoriť nový prvok v ekosystéme výskumu a vzdelávania na Slovensku tak, aby motivoval mladých schopných ľudí budovať si kariéru na Slovensku. Víziou KInIT je priniesť svetovú kvalitu výskumu, vývoja v oblasti inteligentných technológií a informatiky, ako aj budovať funkčné spolupráce s privátnym sektorom tak, aby Slovensko a Európa bola úspešnejšou a konkurencieschopnejšou krajinou.”​

Nový inštitút pomenovali po vynálezcovi Wolfgangovi Kempelenovi, ktorý sa narodila pôsobil v 18. storočí v Bratislave. Bol autorom mnohých vynálezov, okrem iného aj prvého hovoriaceho stroja.

Výskumný tím KInIT momentálne tvorí už 25 vedcov a vedkýň so stovkami publikácií a tisíckami citácií vo vedeckých prácach zahraničných autorov. Medzi nimi sú traja profesori a ôsmi docenti so silnou podporu tímu mladých výskumníkov. Spolu s profesorkou Bielikovou ho tvoria profesori Pavol Návrat a Mária Lucká, docenti Viera Rozinajová, Marián Šimko, Daniela Chudá, Peter Lacko a ďalší. Okrem publikačnej činnosti majú za sebou aj výskum v spolupráci s firmami. Rozrastajúci sa tím KInIT sa bude zaoberať základným aj aplikovaným výskumom v takých oblastiach informačných technológií, ktoré sú pre spoločnosť dôležité a majú potenciál posunúť vpred existujúce poznanie. Inštitút nadviaže na doterajšiu prácu zakladajúcich výskumných tímov vo viacerých oblastiach:

●informačná bezpečnosť,

●dezinformácie a škodlivé správanie na internete,

● spracovanie prirodzeného jazyka,

● inteligentné energetické siete,

● personalizácia a odporúčanie pre e-commerce,

● testovanie a vizualizácia softvéru.

Spolupráca so školami aj firmami

Keďže výskum je predpokladom kvalitného vzdelávania, novovzniknutý inštitút sa bude snažiť spolupracovať so slovenskými vysokými školami najmä vo výskume. Bude poskytovať aj svoje vzdelávacie kapacity a tým zvyšovať kvalitu jednotlivých študijných programov – najprv v doktorandskom, následne v magisterskom/inžinierskom a prípadne bakalárskom štúdiu. KInIT poskytne príležitosti spoločne sa podieľať na výskumných projektoch. Ako dodáva doc. Ing. Marián Šimko, PhD., člen výskumného tímu KInIT: “Veríme, že tesnejšie spojenie akadémie, výskumu a privátneho sektora vyvíjajúceho inovatívne produkty a služby bude zmysluplné a urýchli nástup užitočných technológií zodpovedným a ekologickým spôsobom. Cieľom KInIT je prispieť k tomu, aby mladí talentovaní ľudia zostávali na Slovensku a mali tu príležitosť na rozvoj svetovej úrovne. Sme pripravení a chceme spolupracovať s príslušnými odbormi na vysokých školách nielen na Slovensku, prepájať štúdium s výskumom a byť motorom zlepšovania vzdelávacieho systému.”​

Inštitút poskytne svoje kompetencie aj pre firmy v podobe konzultačnej činnosti, identifikovaní nových postupov a tém s potenciálom nových poznatkov. Publikovaním výsledkov na prestížnych vedeckých fórach zvýši reputáciu spolupracujúcich organizácií.

Vznikne tiež príležitosť zapojiť excelentných pedagógov pre oblasť umelej inteligencie a softvérového inžinierstva do vzdelávania zamestnancov firiem. KInIT je otvorený aj spolupráci s vládou, aby mohli spoločnými silami správne programovať strategické priority Slovenska na poli nových technológií. Prispelo by tok lepšiemu prepojeniu dopytov trhu s možnosťami a kapacitami krajiny.

Medzinárodný rozmer

Medzinárodný rozmer inštitútu je kľúčový. Týka sa nielen spolupráce na európskych projektoch a získavania financií z fondov EÚ, ale aj vytvorenia funkčných spoluprác so zahraničnými výskumnými pracoviskami a univerzitami. Témy, ktoré bude KInIT rozvíjať, zapadajú do digitálnej stratégie Európskej komisie spolu s príspevkom technológií k ekologickým témam.Tím inštitútu verí, že sa do spolupráce zapoja nielen medzinárodné inštitúcie, ale aj Slováci v zahraničí, ktorí takto pomôžu pretaviť svoje znalosti a skúsenosti do lepšieho Slovenska.

KInIT budú financovať firmy a granty

Inštitút bude financovaný primárne z privátnych príspevkov, darov, grantov a finančných mechanizmov pre podporu výskumu, na ktoré sa kvalifikuje. Za KInIT stoja okrem silného akademického tímu aj inovatívne firmy, ktoré vidia potenciál v investícii do výskumu a vzdelávania. Pre podporu inštitútu sa doteraz podarilo získať financovanie od spoločností ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesamea Softec. KInIT je otvorený pre ďalšie spoločnosti, partnerov a podporovateľov. Kľúčovým partnerom nového inštitútu bude spoločnosť​ ​ESET, ktorá už v minulosti diskutovala o spolupráci s výskumným tímom KInIT a verí, že jeho vznik bude pre krajinu mimoriadne prínosný. ​Ako dodáva Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET: “Spoločnosť ESET dlhodobo podporuje vzdelávanie, vedu a výskum,pretože tieto oblasti považujeme za kľúčové pre napredovanie krajiny ako aj našej spoločnosti. Je preto prirodzené, že podporíme vytvorenie nezávislého slovenského pracoviska s ambíciou robiť špičkový výskum na svetovej úrovni, ktoré bude navyše pôsobiť aj v našej oblasti. Zároveň chceme zabrániť odlivu šikovných ľudí do zahraničia, pretože aj my pociťujeme nedostatok špičkových ľudí na domácom trhu.”​

Začiatok činnosti inštitútu je naplánovaný v ​septembri 2020. Záujemcovia o viac informácií môžu na seba nechať kontakt na stránke ​www.kinit.sk​

Zdroj: https://kinit.sk, zverejnené: 17.8.2020, autor: rpa