Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na projekty výzvy CEF Telecom sa vyžiadalo takmer 120-miliónov EUR

Submission results of the 2020-2 #CEFTelecom call

Agentúra INEA dostala do konečného termínu 5. novembra 2020 pre poslednú výzvu CEF Telecom 2020-2022 spolu 191 návrhov projektov, ktoré požadujú celkové financovanie EÚ takmer 120-miliónov EUR. Celkový dostupný rozpočet na výzvu na podávanie projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF Telecom) je 36-miliónov EUR. Hodnotenie návrhov projektov s pomocou externých odborníkov sa začne v novembri 2020. Momentálne sa skontroluje prípustnosť a oprávnenosť návrhov projektov a návrhy sa potom vyhodnotia podľa konkrétnych kritérií pre zadanie výzvy. Očakáva sa, že proces hodnotenia, ktorého sa zúčastnia externí odborníci, sa ukončí do marca 2021, kedy budú zverejnené konečné výsledky.

Výzva CEF Telecom 2020-2022

  • Systém prepojenia obchodných registrov (BRIS) – 2 milióny EUR na uľahčenie prístupu k informáciám o spoločnostiach v EÚ a na zabezpečenie toho, aby všetky obchodné registre EÚ mohli navzájom komunikovať elektronicky bezpečným, spoľahlivým a rýchlym spôsobom – 4 prijaté návrhy;
  • Kybernetická bezpečnosť – zvýšiť spoluprácu a možnosti aktérov, ktorí sú pre stratégiu EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti zásadní v rôznych oblastiach, napríklad: koordinovaná reakcia na kybernetické bezpečnostné incidenty; koordinovaná reakcia na kybernetické bezpečnostné incidenty v súlade s Cyber ​​Blueprint; certifikácia kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti; budovanie kapacít, verejno-súkromný sektor a inštitucionálna spolupráca podľa smernice o bezpečnosti sietí a informácií – 82 prijatých návrhov;
  • eArchívovanie – uľahčiť dlhodobé uskladnenie a uchovávanie digitálnych informácií udržateľným a interoperabilným spôsobom – 13 prijatých návrhov;
  • eHealth – uľahčiť prístup k vysoko špecializovaným poznatkom a starostlivosti o pacientov trpiacich zriedkavými a zložitými chorobami pomocou informačných a komunikačných technológií – 24 prijatých návrhov;
  • eProcurement – 3 milióny EUR na služby umožňujúce podnikom z celej Európy reagovať na postupy verejného obstarávania od obstarávateľov v ktoromkoľvek členskom štáte pomocou minimálnych harmonizovaných pravidiel verejného obstarávania – 12 prijatých návrhov;
  • Európske observatórium pre digitálne médiá – 9 miliónov EUR na podporu vytvorenia národných a nadnárodných výskumných centier na zisťovanie, analýzu, zverejňovanie škodlivých dezinformačných kampaní a hodnotenie ich vplyvu na spoločnosť a demokraciu – 20 prijatých návrhov;
  • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta – 2,5 milióna EUR na zabezpečenie toho, aby európski občania boli vybavení primeranými digitálnymi zručnosťami – 14 prijatých návrhov;
  • Verejné otvorené údaje – na dosiahnutie lepších služieb pre občanov, orgány verejnej správy a spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, vďaka opätovnému použitiu informácií verejného sektora s využitím inovatívnych riešení – 22 prijatých návrhov.

Zdroj: EK, zverejnené: 13.11.2020, autor: rpa