Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na podporu Európskeho ekologického dohovoru (European Green Deal) pôjde z pripravovaného Horizon Europe až 35% #EuropeanGreenDeal

V oznámení o Európskom ekologickom dohovore komisia stanovila štyridsať sedem opatrení na to, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým svetovým klimaticky neutrálnym kontinentom, ktorý využíva zdroje trvalo udržateľným spôsobom.

Toto sú základné body nízkouhlíkového hospodárstva podľa EGD:

Ambície v oblasti klímy – Výroba a využívanie energie predstavuje viac ako 75% emisií skleníkových plynov v EÚ, čo si vyžaduje vývoj alternatívnych a čistejších zdrojov energie a zvýšenie efektívnosti jej využívania. Do marca 2020 Komisia uverejní európsky zákon o klíme, v ktorom stanoví právny cieľ uhlíkovo neutrálneho kontinentu do roku 2050. Na dosiahnutie tohto cieľa Komisia navrhuje zmeniť a doplniť ciele do 2030 na 50 – 55% a vykonať príslušné revízie smernice o obnoviteľnej energii a smernice o energetickej účinnosti v roku 2021.

Čistá, cenovo dostupná a bezpečná energia – Podľa súčasnej smernice o obnoviteľnej energii vypracovali všetky členské štáty EÚ národné energetické a klimatické plány a Komisia ich do júna 2020 vyhodnotí, aby posúdila ich úplnosť. Do konca roku 2020 Komisia tiež prijme „Inovačnú vlnu“ pre sektor stavebníctva, vyhodnotenie transeurópskej siete a nariadenia o energii a stratégiu pre veternú energiu na mori.

Trvalo udržateľná a inteligentná mobilita – Odvetvie dopravy je zodpovedné za štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ a ukazuje sa ako najťažšie na dosiahnutie ich zníženia. Komisia zavedie novú stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, preskúma automatizovanú a prepojenú multimodálnu mobilitu a zverejní výzvu na financovanie podpory rozmiestnenia miest na verejné dobíjanie a dopĺňanie paliva v rámci infraštruktúry alternatívnych palív.

Začleňovanie udržateľnosti do všetkých politík EÚ – Prechod na udržateľnejšiu Európu si bude vyžadovať zapojenie všetkých sektorov politiky. Finančné prostriedky a politické nástroje sa musia uberať rovnakým smerom. Zahŕňa to aj zabezpečenie správneho zamerania fondov EÚ. Európska investičná banka bude alokovať 50% svojich investícií do aktivít zameraných na zmenu podnebia a európske štrukturálne a investičné fondy sa zefektívnia, aby dosiahli ciele Európskej ekologickej dohody.

V januári 2020 Komisia uverejní svoj návrh mechanizmu spravodlivého prechodu, ktorý bude pozostávať z fondu spravodlivého prechodu a investičného plánu pre trvalo udržateľnú Európu a bude čerpať z rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky. Mechanizmus sa zameria na regióny a sektory najviac postihnuté prechodom.

Mobilizácia výskumu a podpora inovácií – Horizon Europe bude pôsobiť ako dôležitý nástroj na podporu prechodu zameraním 35% svojho rozpočtu na inovatívne riešenia, ktoré môžu podporiť dohodu Green Deal. Zriaďujú sa štyri „ekologické misie“ týkajúce sa prispôsobenia sa zmene klímy, oceánov a morí, inteligentných miest a zdravia pôdy. Partnerstvá s priemyslom podporia výskum v oblasti dopravy (vrátane batérií), čistého vodíka a zastavaného prostredia a nová Európska rada pre inovácie bude podporovať vysoko inovatívne ekologické MSP.

Pre viac informácii si pozrite správu o Európskom ekologickom dohovore a jeho časovú os, ako aj Q&A a Factsheets.

Publikované 31.1.2020, zdroj: Európska komisia, pew