Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na ceste k FAIR praxi v EOSC

Autor: Juuso Marttila, v spolupráci s Neil Chue Hong,
Stefano Cozzini, Marta Hoffman Sommer, Rob Hooft, Liisi Lembinen, Marta Teperek

Zima 2019 a jar 2020 boli pre pracovnú skupinu EOSC FAIR veľmi plodným obdobím.
Od úvodného letného stretnutia si náš tím EOSC FAIR, ktorý sa sústreďuje na FAIR postupy, dal za úlohu zistiť všeobecný stav FAIR princípov vo vede, ako aj ich sociálne a technologické predpoklady a prekážky. Je zrejmé, že napriek mnohým hodnoteným úspešným príbehom, väčšina vedeckých komunít stále zápasí s porozumením a implementáciou FAIR princípov. Priepasť medzi zámermi a postupmi je skľučujúca. Naším cieľom bolo preklenúť priepasť medzi samotnými vysokými princípmi a všeobecnými postupmi v rôznych vedných odboroch. Vyžaduje si to zmapovanie osvedčených postupov, ako aj spoločných prekážok a následné šírenie týchto výsledkov EOSC Executive Board, financujúcim subjektom a rôznym technickým architektom výskumných komunít, ktoré potom môžu pomôcť výskumným pracovníkom a výskumným inštitúciám, aby sa zásady FAIR stali ich každodennou praxou. Je veľmi dôležité, aby tvorcovia politík pochopili prekážky a podmienky úspechu, aby navrhli vhodné mechanizmy, ktoré by mohli premieňať FAIR princípy na reálnu prax.

Pripravovaná správa o FAIR princípoch
Pri práci na FAIR princípoch sa vždy stretávame s množstvom iniciatív, ktoré sú paralelné alebo dokonca podobné, pokiaľ ide o rozsah ich práce. Toto nás motivovalo jasne definovať rozsah našej práce, aby sme zaistili, že nebudeme duplikovať niečo, čo už urobili iní. Okrem toho sme nadviazali komunikáciu s prebiehajúcim projektom FAIRsFAIR, ktorý sa zaoberá veľmi podobnými problémami. Koordináciou našej spoločnej práce a zdieľaním zdrojov sa ukázalo, že našou úlohou bude umožniť tvorcom politík na európskej úrovni (EOSC) aj na vnútroštátnej úrovni (donori), aby zrealizovali zásady FAIR v praxi, zatiaľ čo cieľovou skupinou FAIRsFAIR sú výskumné komunity a tí, ktorí tieto komunity priamo podporujú. Naša správa bude pripravená na tento účel a bude dopĺňať prácu FAIRsFAIR v tejto oblasti – nezabúdajúc ani na ďalšie iniciatívy a správy v tejto oblasti.

Ako sa môžete zapojiť?
Snažíme sa pracovať čo najotvorenejšie, aby sme získali spätnú väzbu a pripomienky vo všetkých fázach našej práce. Tentokrát by sme boli radi, ak by ste sa zapojili nasledovnými spôsobmi:

Pozrite si našu tabuľku a pridajte váš komentár. Sme otvorení všetkým chýbajúcim referenčným materiálom, ktoré opisujú postupy, výzvy a riešenia FAIR v konkrétnych vedných odboroch. Uvítame tiež akékoľvek pripomienky k našim zisteniam a ich štruktúre.
Pošlite nám akékoľvek návrhy týkajúce sa štruktúry našej správy. V tejto fáze ich môžete poslať e-mailom, neskôr vám všetkým otvoríme koncept, aby ste mohli komentovať a poskytnúť nám spätnú väzbu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu: fair-practice@eoscsecretariat.eu.

Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si príspevok z nášho úvodného stretnutia a tiež predchádzajúci príspevok, kde nájdete informácie o nastavení našej práce.

Zdroj: https://www.eoscsecretariat.eu/news-opinion/towards-fair-practice-eosc

Publikované 19.5.2020, autor: ndo