Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Možnosť nominácie mladých vedcov na prestížne ocenenie Danubius Young Scientist Award 2023

Rakúske federálne ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) spoločne s Inštitútom pre dunajský región a strednú Európu (IDM) oceňuje od roku 2011 cenou Danubius Award vedcov, ktorí v rámci dunajského regiónu dosiahli výnimočné úspechy vo svojej vedeckej činnosti.

Zdroj: idm.at

Ocenenie

Uznanie vedeckej práce v regióne bolo doplnené o cenu pre mladých vedcov – Danubius Young Scientist Award, do ktorej je aktuálne možné nominovať najlepších mladých vedcov.

Toto ocenenie bude udelené štrnástim mladým vedcom – jednému kandidátovi z každej krajiny zapojenej v Stratégií EÚ pre dunajský región.

Zámerom ocenenia je, okrem zvýraznenia vedeckej práce a talentu mladých vedcov, aj snaha o zviditeľnenie vedeckej komunity v dunajskom regióne. Navyše, ocenenie Danubius Young Scientist Award povzbudzuje mladých vedcov, aby sa v rámci svojich vedeckých výskumov a riešení zaoberali mnohopočetnými témami a otázkami súvisiacimi s dunajským regiónom.

Víťaz ocenenia získa okrem prestížnej ceny aj finančnú odmenu 1 350 eur.

Ceremónia odovzdávania cien je naplánovaná na október/november 2023 (bližšie informácie budú oznámené v dostatočnom predstihu).

Ocenení mladí vedci získajú tiež možnosť navštíviť jedno zo zariadení Spoločného výskumného centra (JRC) v talianskej Ispre, ktoré je považované za popredné vedecké centrum s početnými laboratóriami a unikátnou vedeckou infraštruktúrou.

Kritéria pre udelenie ocenenia

 • Výnimočný a inovatívny prístup vedeckej práce.
 • Tematická relevancia vedeckej práce so zameraním na problémy a témy dunajského regiónu.
 • Relevancia vedeckej práce presahujúca národné hranice.
 • Potenciál kandidáta (napr. zapojenie v medzinárodných vedeckých kruhoch, participácia vo vedeckých projektoch, história publikovania vedeckých prác, skúsenosti s výukou, atď.).
 • Pre nominovaných vedcov neplatí vekový limit, avšak je nutné, aby od udelenia ich titulu druhého, či tretieho stupňa neuplynulo viac ako 5 rokov.
 • Nominovanie kandidátov s titulom prvého stupňa nebude akceptované.

Predkladanie nominácií

Nominácie spolu s nasledujúcimi PDF súbormi musia byť predložené výhradne v angličtine (výnimkou je priložená kópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania):

 1. Nominácia kandidáta/kandidátov inštitúciou (odporúčací list – max. 1 strana);
 2. Dokument o nominovanom kandidátovi, ktorý obsahuje tieto informácie:

  • zhrnutie vedeckej práce (napr. diplomová práca, dizertačná práca, článok v časopise, vedecká publikácia atď.) a jej konkrétny význam pre dunajský región,
  • životopis vrátane zoznamu publikácií kandidáta (spolu maximálne 3 strany).

 3. Kópia dokladu o najvyššom získanom akademickom titule uchádzača (na overenie kritéria, ktorým nesmie byť prekročená doba 5 rokov od získania titulu druhého, či tretieho stupňa).

Nominácie musia byť podané do 5. mája 2023 online formou prostredníctvom nasledujúcej stránky: https://form.jotform.com/230433530774048.

V prípade technických záležitostí či otázok je možné kontaktovať pána Daniela Martíneka (d.martinek@idm.at).

Nominačný a výberový proces

Kandidáti pre Danubius Young Scientist Award môžu byť nominovaní vo všetkých vedeckých disciplínach.

Nominovať mladého vedca musí hostiteľská organizácia, v ktorej kandidát pôsobí (univerzita, akadémia vied, výskumná organizácia, atď.).

Počet nominácií na jednu inštitúciu je obmedzený na maximálne 5 kandidátov. V prípade nominovania viacerých kandidátov, je potrebné, aby títo kandidáti boli z rôznych fakúlt, katedier, inštitútov, či vedeckých skupín v rámci nominujúcej organizácie (napr.: 5 uchádzačov z 5 rôznych fakúlt).

Pre hodnotenie nominovaných kandidátov bude zriadená medzinárodná expertná porota, ktorá zostaví finálne poradie nominovaných vedcov.

Zdroj: idm.at, zverejnené: 23.02.2023, autor: onz