Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Monitorovacia správa ERA 2023 ukazuje pokrok v rámci opatrení ERA Policy Agenda

Monitorovacia správa ERA 2023. Zdroj: https://era.gv.at

Dňa 23. novembra 2023 Európska komisia zverejnila svoje prvé 18-mesačné hodnotenie pokroku dosiahnutého smerom k prioritným oblastiam spoločnej akcie v Európskom výskumnom priestore (ERA), ako je stanovené v Pakte pre výskum a inovácie v Európe a implementácie politickej agendy ERA. Správa je súčasťou nového mechanizmu monitorovania ERA (EMM), ktorý zahŕňa aj platformu ERA Policy Platform s ERA Dashboard a Scoreboard, ako aj správy na úrovni krajín. V kontexte obnovenia riadenia ERA od roku 2021 tento monitorovací mechanizmus umožní tvorbu politiky založenú na dôkazoch. Táto správa slúži ako základ, podľa ktorého možno hodnotiť budúci pokrok na úrovni EÚ.

Správa poskytuje prehľad kvantitatívnych informácií identifikujúcich trendy smerujúce k dosiahnutiu priorít stanovených v Pakte pre výskum a inovácie v Európe a predstavuje prehľad kvalitatívnych informácií, ktoré načrtávajú aktuálny stav každého opatrenia ERA definovaného v programe ERA Policy Agenda 2022-2024.

Z posúdenia vyplýva, že EÚ spolu s členskými štátmi, pridruženými krajinami a zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií už dosiahla významný pokrok v rámci rôznych akcií v rámci programu ERA. Príklady takýchto úspechov zahŕňajú:

  • zriadenie Koalície pre pokrokové hodnotenie výskumu (CoARA) (akcia 3 ERA);

  • príprava odporúčania Rady o „Európskom rámci na pritiahnutie a udržanie výskumných, inovačných a podnikateľských talentov v Európe“ v roku 2023 (akcia 4 ERA);

  • prijatie odporúčania Rady o hlavných zásadách zhodnocovania vedomostí v roku 2022 (opatrenie ERA 7);

  • prijatie plánov priemyselných technológií (akcia 12 ERA);

  • vývoj nového rámca monitorovania a hodnotenia ERA (akcia ERA 19).

Viac informácií:

ERA Monitoring 2023

Zdroj: https://era.gv.at, zverejnené: 30. 11. 2023, autor: rpa