Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Miesto na výskum pre študentov

Laboratórium VUCAP sídli v Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zdroj: https://www.upjs.sk

 

Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa otvorilo laboratórium VUCAP – Vissim & UPJS Colaborative Analytics Platform.

Jeho otvorenie vzniklo na základe spolupráce so spoločnosťou Vissim. Cieľom novootvoreného laboratória VUCAP je podporiť základný výskum v oblasti analýzy dát a aplikácií umelej inteligencie, realizovať aplikovaný výskum a transfer výsledkov výskumu do praxe, etablovať spoločné aktivity v medzinárodnom prostredí.

 

Technické vybavenie

Cieľom laboratória je aj zapájať sa do aktivít inovačného ekosystému v košickom regióne či podporovať rozvoj študijných programov fakulty prostredníctvom zapájania študentov do kreatívnych projektov.

„Vítame každú spoluprácu s praxou. V tomto prípade vytvárame podmienky pre našich zamestnancov a študentov na zapojenie sa do riešenia praktických problémov v oblasti pôsobenia spoločnosti Vissim. Okrem dátových zdrojov a odbornej spolupráce spoločnosť Vissim avizovala dodanie technologického vybavenia, ktoré bude slúžiť na kreatívne projekty určené pre študentov stredných a vysokých škôl,“ informoval Roman Soták, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

Dlhodobá spolupráca

Spolupráca medzi Ústavom informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a spoločnosťou Vissim vznikla približne pred dvomi rokmi a obe strany si uvedomili, že majú zhodné vízie do budúcnosti. Začali teda uvažovať nad spoločnou spoluprácou a jej adekvátnou formou. Súčasťou riešenia bol aj konkrétny problém z oblasti logistického riadenia údržby morských veterných fariem. Integrácia a konzultácie prebiehali každý týždeň a výsledky boli pozitívne. Rozhodli sa preto pokračovať v riešení všeobecnejších úloh a implementácii navrhnutých algoritmov do produkčných softvérových riešení.

„Po rozbehnutí vedeckej spolupráce sme pravidelne diskutovali aj o tom, ako využiť vzájomnú spoluprácu na zapojenie čo najväčšieho počtu vysokoškolských študentov do spoločných projektov a na propagáciu dátovej analýzy medzi stredoškolskými študentmi. Hľadali sme spôsob, ako naše aktivity viac zviditeľniť a súčasne vytvoriť stabilnú platformu pre našu spoluprácu. Tak vznikla myšlienka vytvorenia spoločného laboratória. Keďže spoločnosť Vissim už v minulosti realizovala podobné aktivity v Nórsku, rýchlo sme získali pre túto myšlienku širšiu podporu,“ priblížil Gabriel Semanišin, prodekan pre rozvoj a riadenie kvality.

 

Zapojenie študentov

Vysokoškolskí študenti už pracujú v laboratóriu v rámci pomocných vedeckých síl. Fakulta chce zapojiť aj ďalších študentov, ktorí by mohli prostredníctvom laboratória riešiť semestrálne projekty a záverečné práce.

Tímy študentov by teda mohli dlhodobo pracovať na rôznych problémoch a ich riešeniach, ktoré následne môžu reprezentovať v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti, alebo by ich mohli zúročiť vo forme startup projektov.

„Momentálne hľadáme formu, ako do činnosti laboratória zapojiť stredoškolských študentov. Máme rozpracovaný koncept dlhodobej súťaže z oblasti dátovej analýzy určenej pre stredoškolákov. Zapojeným tímom by sme okrem možnosti súťažiť a tvoriť ponúkli tiež vzdelávacie aktivity a odborné vedenie študentmi a odborníkmi z UPJŠ a spoločnosti Vissim,“ dodal Semanišin.

Ako ďalej pokračuje, cieľom laboratória je najmä zapojenie študentov do práce s reálnymi dátami a analýzami praktických problémov, s ktorými budú v súčasnosti viac a viac pracovať. Analýza dát a umelá inteligencia začína byť našou súčasťou a laboratórium im umožní preniknúť do jednotlivých postupov a osvojiť si tieto technológie. Budú pracovať s autentickými dátami a prakticky si prejdú cyklom dátovej analýzy – od spracovania surových dát až po interpretáciu a vizualizáciu finálnych výsledkov. „Riešené problémy majú rôznorodý charakter a vyžadujú si tvorivú kombináciu rôznych optimalizačných metód a metód strojového učenia. Samozrejme, vidíme priestor aj na aplikáciu rôznych prvkov umelej inteligencie. Je to tak trochu otázka dostatočnej kreativity a fantázie,“ uviedol Semanišin.

 

Výskumné úlohy

Spoločnosť Vissim plánuje dodať zariadenie na prijímanie informácií o pohybe a komunikácii lodí v reálnom čase. To by umožnilo prijímať a spracovávať prúd dát, na základe ktorých by bolo možné realizovať viaceré výskumné úlohy, napríklad identifikovať lode s podozrivým alebo potenciálne nebezpečným manévrovaním vo vybraných sledovaných oblastiach.

Spoločnosť ponúka riešenia v oblasti manažovania morských veterných fariem, využitia veternej energie, monitorovania ropných škvŕn, bezpečnosti námornej premávky a námornej komunikácie. Vo všetkých uvedených oblastiach je priestor na aplikáciu metód dátovej analýzy a tiež na kreatívne uplatnenie prvkov umelej inteligencie. Okrem systematickej práce na komerčne zaujímavých problémoch chce fakulta dať študentom priestor, aby si sami našli atraktívne problémy a systematicky sa im venovali.

 

Spolupráca

Výhody spolupráce univerzity a súkromnej spoločnosti ozrejmil vedúci košickej pobočky spoločnosti Vissim Marián Kušnír: „Spolupráca Vissim a UPJŠ smeruje k vytvoreniu funkčného ekosystému zloženého z komerčnej spoločnosti na jednej strane a tvorivých pracovníkov a študentov vysokých a stredných škôl na druhej strane. Veríme, že spolupráca prispeje aj k popularizácii dátovej analytiky a umelej inteligencie medzi študentmi stredných škôl a širokou verejnosťou.“

 

Zdroj: HN; https://www.upjs.sk, zverejnené: 29.5.2024, autor: rup