Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Metodika komerčného využitia R&D infraštruktúry získanej z verejných zdrojov a Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt CassTech

Metodika komerčného využitia R&D infraštruktúry získanej z verejných zdrojov. Zdroj: https://www.upjs.sk

Riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ a predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predstavil prezentáciu riešení štátnej pomoci pre spoluprácu firiem pre všetky slovenské univerzity a štúdiu udržateľnosti projektu CNIC. Trojica košických univerzít – UPJŠ, TUKE a UVLF – vytvorila v spolupráci so SAV, UNLP, mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a Cassovia Discovery Park, CNIC, ktorý má za cieľ, okrem vytvorenia inovačného prostredia pre výskum a vývoj, aj formovanie high-tech priemyslu v regióne východného Slovenska. CNIC má možnosť vzorom svojich aktivít povzniesť nielen región východného Slovenska ale aj dopomôcť k rozvoju CNIC predstavuje dôležitý krok v oblastiach úspešného transferu technológií z akademického prostredia. V rámci štúdie uskutočniteľnosti boli posúdené silné a slabé stránky projektu CNIC, ako aj príležitosti a riziká, ktoré s ním súvisia. Zdroje potrebné na realizáciu projektu boli tak, aby sa zabezpečila jeho úspešná realizácia. Dôkladná analýza projektu umožní členom CNIC robiť rozhodnutia na základe objektívnych faktov a prispeje k zvyšovaniu jeho vyhliadok na úspech.

Ako uviedol Pavol Miškovský, predseda predstavenstva CNIC: „Dôležitou úlohou je uvedomiť si význam vedy v budúcnosti Slovenska. Všetkým by sme mali mať možnosť ukázať, že kapacity, ktoré sú vybudované na slovenských univerzitách, majú pre nás všetkých mimoriadnu cenu. Študenti i vedci opúšťajú našu krajinu, no tieto riešenia i štúdia môžu naštartovať nielen ich návrat či zmenu podmienok, dokážu ukázať správnu cestu celému systému.“

CNIC sa zameriava na biomedicínu, bioinžinierstvo, digitálne a zelené technológie, progresívne materiály, vodíkové i kvantové a informačné technológie s ohľadom na rozvoj sociálnych oblastí. Projekt má ambíciu vytvoriť trvalo udržateľnú znalostnú ekonomiku a zabezpečenie súladu medzi vedou, technikou, vzdelávaním a samotnou spoločnosťou.

Ako dodal Miškovský: „Je potrebné zdôrazniť, že projekt CNIC nie je len samostatným projektom, ale je úzko prepojený s cieľmi a stratégiou košických univerzít a SAV v oblasti transferu technológií s výraznou podporou mesta Košice, KSK i súkromného sektora. Vytvárame vhodné podmienky pre CNIC, no úspech bude dlhodobou tímovou prácou.“

V auguste 2021 vzniklo záujmové združenie Košického klastra nového priemyslu, pričom od svojho vzniku dopomáha k vytváraniu high-tech priemyslu v regióne východného Slovenska v spolupráci so súkromným sektorom a prispieva k trvale udržateľnej ekonomike.

Riešenie štátnej pomoci pre spoluprácu firiem a univerzít a štúdia uskutočniteľnosti projektu CNIC boli financované z projektu Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií (CassTech), číslo projektu: 005UPJŠ-2-1/2021

Viac informácií:

Zdroj: https://www.upjs.sk, zverejnené: 21. 7. 2023, autor: rpa