Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

„Masterplan mobility Rakúsko 2030“

Rakúska Spolková vláda predložila svoj „Masterplan mobility do roku 2030“, podľa ktorého sa sektor mobility prispôsobí tak, aby sa napĺňali ciele „Parížskej dohody o klíme“.

„Masterplan mobility 2030“ ukazuje spôsoby, ako sa vyhnúť, premiestniť a zlepšiť dopravu a výrazne zvýšiť podiel environmentálnej siete pozostávajúcej z chôdze a cyklistiky, verejnej dopravy a spoločnej mobility. Mobilita slúži na uspokojenie základných ľudských potrieb a preprava tovaru rozhodujúcim spôsobom prispieva k ekonomickému pokroku.

„Boj proti klimatickej kríze v odvetví dopravy je zároveň mimoriadne náročný. Obrat v emisiách CO2 si vyžaduje jasné rámcové podmienky a záväzné implementačné programy.“

Od posledného strategického plánovacieho dokumentu pre rezort dopravy tzv. „Generálneho dopravného plánu 2012“ sa veľa zmenilo. Do stredobodu pozornosti v spoločnosti dorazilo povedomie o klimatickej kríze. Digitalizácia pokročila ešte ďalej. Naše životy v súčasnosti obrátila naruby aj pandémia, aj naďalej však platia tie isté predpoklady pre vytváranie bezpečného, sociálneho, ekologického a efektívneho prostredia.

Klimatická neutralita 2040 – cieľ Rakúskej Spolkovej vlády, ktorý je v súlade s vedou, zodpovedá požiadavkám „Parížskej klimatickej dohody“. Tento cieľ je však možné dosiahnuť len vtedy, ak budú všetci aktéri ťahať za jeden povraz, tak na európskej úrovni, ako aj v Rakúsku.                                                                                          

Európska zelená dohoda „Green Deal“ Európskej komisie (EK) túto možnosť otvára.  

Ambiciózne ciele EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a neskôr poskytnú masívnu podporu prerodu mobility v Rakúsku.“

Dosiahnutie klimatickej neutrality v sektore dopravy do roku 2040 je projekt storočia. S cieľovou podobou 2040 bola nakreslená budúcnosť, ktorá je žiadúca a slúži ako základ cieľového myslenia pre metódu plánovania „backcasting“.

V koncepcii „Masterplanu mobility 2030“ sa rýchlo ukázalo, že je potrebný ďalší spojovací prvok, ktorý spája cieľový obraz 2040 so súčasnosťou. Extrapolácia založená na minulých a súčasných trendoch nemohla sama o sebe splniť požiadavku tohto projektu storočia – dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2040.                                                                      

Potreba dekarbonizácie do roku 2040 jasne ukazuje, že nestačia len prognózy vývoja dopravy, ale je potrebné mať aj jasné koncepcie, ktoré zabezpečia dosiahnutie cieľov. 

Východiskovým bodom „Masterplanu mobility 2030“ je model „backcasting“, ktorý predpokladá rozumný mix vyhýbania sa doprave, presunu dopravy a zvyšovania efektívnosti v jednotlivých druhoch dopravy a výrazné zvýšenie energetickej efektívnosti celého dopravného systému v rámci dostupného rozpočtu na CO2.                                                                                         

Na tento účel, na základe štúdií, napr. projekt „Transition 2040“ Spolkovej agentúry pre životné prostredie, realizovaný z poverenia Spolkového ministerstva pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK), posúdení a úvah odborníkov o vierohodnosti , ako napr. doprava a prepravné služby, miera obsadenosti, sa identifikuje konečná spotreba energie, alebo limity pre delenie jednotlivých druhov dopravy, v rámci ktorých sa dopyt po doprave naďalej rozvíja.

Modely mobility a jej vylepšenia sa postupne menia tak, aby sa v Rakúsku dosiahla prijateľná situácia pre udržateľný dopravný systém bez emisií CO2 a mohli sa vyvodiť jasné závery a opatrenia.

Uvedené čísla je potrebné vnímať ako indikátory pre určenie rozmerov a smeru zmeny mobility.

Viac informácií:

Mobilitätsmasterplan 2030 in Deutsch

Mobilitätsmasterplan 2030 in Englisch

Factsheet zum Mobilitätsmasterplan 2030

Zdroj: https://www.bmk.gv.at, zverejnené: 22. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa