Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Máme predpoklady byť lídrami v rozvoji energetických komunít

STU v Bratislave. Zdroj: TASR

Aktivity Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) dokazujú, že Slovensko má všetky predpoklady byť lídrom v oblasti  rozvoja energetických komunít a pozitívnych energetických štvrtí. Disponuje nielen potrebným know-how, ale aj angažovanými komunitami miest a obcí. Príkladom je spolupráca medzi STU, mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovak Smart City Clustrom.

Fakulty a pracoviská STU sú príkladom využitia možných synergií na základe spolupráce rôznych odborných tímov a projektov s podporou EÚ pre potreby rozvoja obcí, miest a regiónov a transformácie ekonomiky. Ukazuje to aj prepojenie projektu Making City podporovaného programom HORIZONT 2020, projektu tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj a medzinárodného vzdelávacieho projektu ERASMUS+.

Prostredníctvom tohto prepojenia sa darí riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k smart nízkouhlíkovým mestám a obciam na základe koncepcie pozitívnej energetickej štvrte. Ako vysvetlil profesor Maroš Finka z Ústavu manažmentu STU: „Energetické komunity a pozitívne energetické štvrte (PED) organizujú kolektívne a občanmi riadené aktivity, ktoré pomôžu pripraviť cestu pre prechod na čistú energiu a zároveň posunú podporu aktivít občanov v tejto oblasti medzi priority podpory zo zdrojov EÚ s cieľom dosiahnuť pozitívnu energetickú bilanciu obce, mesta a regiónu t.j. schopnosť vyprodukovať viac energie, ako je jej spotreba, a tým obmedziť závislosť na vonkajších zdrojoch energie.“

STU v Bratislave prináša na Slovensko koncept budovania energetických komunít, ktoré prispievajú k zvýšeniu verejnej akceptácie projektov obnoviteľnej energie a uľahčujú prilákanie súkromných investícií do prechodu na čistú energiu. Zároveň majú potenciál poskytnúť občanom, obciam a mestám priame výhody zvýšením energetickej účinnosti nimi vlastnených a užívaných nehnuteľností, sociálnej a technickej infraštruktúry a v konečnom dôsledku znížením ich účtov za energiu. Podporou participácie občanov môžu energetické spoločenstvá navyše pomôcť pri dosahovaní flexibility elektrizačnej sústavy prostredníctvom reakcie na dopyt a skladovanie.

Ako uviedol prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy, na podnet a pod gesciou ktorého vznikla pracovná skupina na realizáciu akčného plánu pre redukciu uhlíkovej stopy STU: „STU si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a chce byť predvojom a príkladom v znižovaní uhlíkovej stopy. Univerzita chce viesť svojich študentov k zodpovednosti a aktívnemu zapojeniu sa do budovania udržateľnej spoločnosti a ako inštitúcia zodpovedne pristupuje k agende 2030.“ Zároveň chce STU intenzívnejšie spolupracovať s mestami, regiónmi a partnermi na inováciách a ponúknuť výskumné i overené projektové výstupy a know-how svojich fakúlt a univerzity pre zlepšenie environmentálneho a udržateľného prostredia našej krajiny.

Projekt Making City dopĺňa rad ďalších projektov poskytujúcich detailné riešenia jednotlivých aspektov budovania energetických komunít, napríklad projekt APVV na hodnotenie energetického potenciálu plôch budov (strechy a fasády), projekt Interreg DTP na podporu budovania kapacít samospráv pre zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Operačné modely PED vyvinuté v projekte Making City a odskúšané v meste Trenčín  pomôžu aj ostatným slovenským a európskym realizovať nevyhnutnú energetickú transformáciu a udržateľnú urbanizáciu, pričom z občanov urobia aktérov tejto transformácie. Modely ekonomickej optimalizácie ukazujú vysokú návratnosť investícií do pozitívnych energetických komunít aj bez očakávaného nárastu cien energií. Projekt tiež ukazuje možnosti využitia zdrojov EÚ pre podporu synergie medzi technologickými, sociálnymi a environmentálnymi inováciami, ktoré sú základom energetických komunít. Ako dodal prorektor Strémy: „Riešené projekty v rôznych oblastiach digitalizácie, ako je napríklad dlhodobá energetická udržateľnosť a ich implementácia do praxe, budú predstavovať významný základný stavebný prvok ďalšieho smerovania Slovenska a STU a jej fakulty sa vďaka orientácii na mnohé z tém budúcnosti prostredníctvom pilotných projektov cieľavedome pripravujú uchopiť tému ako kľúčový člen budúcich PP (public-private) partnerstiev.“

Akým spôsobom vedia obce a mestá prostredníctvom lepšieho priestorového plánovania svojho rozvoja prispieť k rozvoju energetických komunít, ukázal aj projekt študentského workshopu na tému pozitívnych energetických štvrtí, podporovaný programom Erasmus+. Pracovisko Ústavu manažmentu STU ho pripravilo v spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni a Univerzitou v Belehrade za účasti 36 študentov zo spolu siedmich európskych krajín. Na modelovom území Trenčína demonštrovali možnosti využitia rôznych prístupov a nástrojov plánovania rozvoja obce pre zníženie uhlíkovej stopy jej rozvoja a fungovania.

Zdroj: https://www.stuba.sk; TASR, zverejnené: 1. 6. 2022, autor: rpa