Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Maďarsko bude podporovať partnerstvo v oblasti výskumu biohospodárstva pre strednú a východnú Európu

Partnerstvo v oblasti výskumu biohospodárstva pre strednú a východnú Európu. Zdroj. https://sciencebusiness.net

 

Cieľom nového partnerstva, ktoré má byť navrhnuté počas maďarského predsedníctva EÚ v druhej polovici tohto roka, je priviesť región k rýchlemu prechodu na udržateľnosť.

Maďarsko má počas svojho predsedníctva EÚ koncom tohto roka navrhnúť nové partnerstvo na podporu rozvoja biohospodárstva krajín strednej a východnej Európy. Myšlienka bude oficiálne predstavená 4. júla 2024 v Bruseli s cieľom spustiť ju začiatkom roka 2028 na obdobie siedmich rokov.

Krajiny strednej a východnej Európy majú vysoký potenciál z hľadiska obnoviteľných zdrojov biohospodárstva, ako sú lesy, plodiny, dobytok a mikroorganizmy, z ktorých sa vyrábajú potraviny, materiály a energia. Výrobné a spracovateľské zariadenia sú však nemodernizované a región sa považuje za neoptimalizujúci svoje možnosti z dôvodu nedostatočného koordinovaného plánovania a nízkych investícií do inovácií.

Maďari to chcú riešiť buď prostredníctvom nového spolufinancovaného partnerstva v rámci výskumného programu Horizont Európa, alebo prostredníctvom rovnakého mechanizmu, na ktorom je založené Partnerstvo pre výskum a inovácie v oblasti Stredozemného mora (PRIMA). PRIMA spája 19 krajín okolo Stredozemného mora a Nemecko s cieľom posilniť výskumnú spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, energetiky a výroby potravín.

Obe možnosti sú uskutočniteľné, uviedol predstaviteľ Európskej komisie pre Science|Business, pričom rozhodnutie je na členských štátoch EÚ. O partnerstve sa zatiaľ viedli len neformálne rozhovory.

Iniciatíva Bioeast, medzivládna skupina na riadenie politiky pôsobiaca v 11 krajinách strednej a východnej Európy, uprednostňuje možnosť v štýle PRIMA.

Barna Kovács, generálny tajomník Bioeast, uviedol, že je to „realistickejšie“, pokiaľ ide o získanie záväzku krajín strednej a východnej Európy. Mohlo by to mať dodatočný bonus v podobe dlhodobého rozpočtu a tiež by to viac zakorenilo ciele partnerstva v zúčastnených členských štátoch.

Hoci by sa partnerstvo zameralo na krajiny strednej a východnej Európy, malo by zahŕňať aj ďalšie členské štáty EÚ a európskych susedov vrátane západného Balkánu, Moldavska a Ukrajiny. Bioeast predpokladá možnosť, že sa k partnerstvu pripojí 25 až 30 krajín.

Predpokladaný rozpočet na partnerstvo v štýle PRIMA je na začiatku približne 400-miliónov EUR, z čoho by približne polovica pochádzala od zúčastnených členských štátov a polovica od Komisie. Pre kontext, celkový rozpočet PRIMA je len necelých 500-miliónov EUR. Myšlienkou by bolo nakoniec priniesť dodatočné súkromné investície.

 

Udržateľnosť a autonómia

Pojem biohospodásrtvo je niečo ako úlovok, ktorý možno použiť na širokú škálu projektov využívajúcich prírodné zdroje. EÚ ju považuje za dôležitú oblasť, pretože ekologizácia poľnohospodárskych procesov, využívanie biomasy na výrobu energie a zachovanie biodiverzity zohrávajú úlohu v dlhodobých cieľoch bloku v oblasti klímy a udržateľnosti.

Komisia má v úmysle prehodnotiť svoju súčasnú stratégiu biohospodárstva do konca roku 2025, aby zahŕňala silnejší priemyselný rozmer, a tiež plánuje spustiť do konca tohto roka nové biotechnologické centrum a v budúcnosti schváliť nový biotechnologický zákon EÚ.

Biohospodárske partnerstvo v strednej a východnej Európe by pomohlo regiónu dobehnúť západoeurópske krajiny, ktoré majú vo všeobecnosti silnejšie národné stratégie a zaviedli viac súvisiacich nových technológií.

„Ak sa pozrieme na stratégie biohospodárstva v celej Európe, stále existuje medzera, pričom v krajinách západnej Európy je k dispozícii veľa stratégií, zatiaľ čo krajiny „Bioeast” sú vo fáze prípravy takýchto stratégií,“ uviedol predstaviteľ Komisie.

Kovács ďalej uviedol, že nové partnerstvo je potrebné na to, aby krajiny strednej a východnej Európy podnietilo k činnosti. „Aby sme boli schopní pripojiť krajiny strednej a východnej Európy k programu udržateľnosti, nemali by sme to nechať na nich a na šťastí, či sa zúčastnia [zeleného] prechodu,“ dodal.

Krajiny v regióne nemusia mať kapacitu na rozvoj vedomostí a potrebnú podporu pre budúce politiky, a preto by mali mať partnerstvo, ktoré „vlastnia“, uviedol. „Partnerstvo v oblasti výskumu a inovácií a jeho výsledky sú jediným spôsobom, ako môžeme presvedčiť [politikov], aby prešli smerom k udržateľnosti.“

Nové partnerstvo má byť založené na štyroch témach: pôda, sladká voda, bezpečnosť potravinového systému a biovýroba. Toto sa bude ďalej spresňovať počas rozhovorov s členskými štátmi a Komisiou.

Rôzne národné ministerstvá zapojené do iniciatívy Bioeast podporujú nové partnerstvo, dodal na záver Kovács. Cieľom je mať závery Rady o partnerstve do novembra tohto roku, aby sa mohli začať práce na prípravách na jeho spustenie v rámci budúceho viacročného rozpočtu EÚ.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9.4.2024, autor: rup