Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Legislatívny rámec pre digitálne technológie v reálnych laboratóriách v Nemecku

Cover der Publikation Freiräume für Innovationen

V poslednom čase Nemecko podniklo významné kroky pre uľahčenie testovania digitálnych inovácií v reálnych laboratóriách. Napriek tomu v mnohých oblastiach inovácií stále neexistujú jednotné legislatívne možnosti pre reálne laboratóriá. Právny stav bol často zmätočný a najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a začínajúce „startup“ – podniky ťažko zrozumiteľný. Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) predstavilo koncept legislatívneho rámca pre laboratóriá, ktorý ponúka jednotné, pre inovácie priaznivé, legislatívne podmienky pre reálne laboratóriá a vytvára tak nový priestor na testovanie inovácií. Reálne laboratóriá (angl.: „regulatory sandboxes“) umožňujú testovať digitálne technológie a obchodné modely za reálnych podmienok, ktoré nie sú ešte vo všeobecnosti schválené.                                                          

Na tento účel  sa často používajú tzv. „experimentálne doložky“, ktoré umožňujú dočasné výnimky zo zákonných požiadaviek. 

Zákonodarný orgán sa tak môže v počiatočnom štádiu a počas celého procesu testovania informovať o účinkoch inovácií a regulačné prostredie môže revidovať a zodpovedne riadiť proces inovácií. Digitálne technológie sa testujú v Nemecku v reálnych laboratórnych podmienkach.                                           

Reálne laboratóriá tým, že vytvárajú priestor pre participáciu, súčasne posilňujú i spoločenskú  akceptáciu digitálnych inovácií. Reálne laboratóriá, ako moderný nástroj digitálnej regulačnej politiky, môžu zároveň prispieť k väčšej udržateľnosti rozvoja. 

Umožňujú napríklad vyskúšať si priekopnícke nové technológie a koncepcie šetrné k životnému prostrediu a pomáhajú zistiť informácie, ako môžeme v čoraz viac digitalizovanom svete zaručiť dôležité štandardy ochrany a zabezpečenia dôležitých oblastí hospodárskeho prostredia a spoločenského života.

Stratégia reálnych laboratórií

Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) v rámci „Stratégie reálnych  laboratórií“ úzko spolupracuje s ostatnými rezortmi Nemeckej Spolkovej vlády na zlepšení štruktúr a zákonných možností pre reálne laboratóriá. V apríli 2021 sa spolkové ministerstvá zaviazali, v rámci balíka opatrení na zníženie byrokracie, preskúmať v budúcnosti  pre každý nový zákon, či by bolo možné vytvoriť nové, reálne laboratóriá so zohľadnením existujúcich experimentálnych doložiek.                                   

Iba nedávno boli vytvorené nové, resp. vylepšené experimentálne doložky na testovanie automatizovaného a autonómneho riadenia, inovatívnych modelov prepravy osôb a identifikačných postupov založených na „blockchain“  pre digitálne odbavovanie v hoteloch, na otváranie digitálnych účtov.                                                                                                                                                                      

Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) tiež podporuje ostatné rezortné ministerstvá aj novou pracovnou pomôckou – príručkou pri formulácii experimentálnych doložiek a aktuálnych právnych stanovísk.

S cieľom zlepšiť právny rámec pre reálne laboratóriá na európskej úrovni, prijala Rada Európskej únie v novembri 2020 na návrh nemeckého predsedníctva závery týkajúce sa reálnych laboratórií a experimentálnych doložiek v praxi.

Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) podporuje reálnu laboratórnu prax prostredníctvom podujatí  a workshopov, ktoré sú súčasťou „Siete reálnych laboratórií“. Prostredníctvom aktuálnych informácií a usmernení (napr.: „Príručka pre reálne laboratóriá“), ktorá poskytne praktickú pomoc pri ochrane údajov, radí aj pri určovaní cien inovácií v reálnom laboratóriu.

Viac informácií:

Príručka BMWi: Freiräume für Innovationen – Das Handbuch für Reallabore

Zdroj: https://www.bmwi.de, zverejnené: 15. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová