Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konzorcium A4L zverejnilo osvedčené postupy v personálnych politikách v oblasti živých vied

Projekt Alliance4Life (A4L). Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Členovia Alliance4Life (A4L) zmapovali osvedčené postupy v kariérnych systémoch vo vedách o živej prírode, vrátane sebahodnotenia systémov v oblasti ľudských zdrojov (HR) v dvanástich výskumných organizáciách krajín strednej a východnej Európy (CEE), pričom sú naďalej odhodlaní tvrdo pracovať na zlepšení podmienok pre kariérny rozvoj svojich výskumných pracovníkov. Podrobná správa predstavuje veľmi užitočný súbor osvedčených postupov, a je voľne dostupná aj ostatným výskumným organizáciám, ktoré sa snažia zlepšiť svoje postupy v oblasti ľudských zdrojov s cieľom prilákať, rozvíjať a motivovať talenty.

Medzinárodná aliancia dvanástich popredných výskumných inštitúcií a univerzít pôsobiacich v oblasti vied o živej prírode intenzívne pracovala na realizácii programov sebahodnotenia s cieľom vybrať najlepšie postupy v oblasti ľudských zdrojov. Na základe diskusie o kariérnych systémoch uplatňovaných na jednotlivých inštitúciách, členovia Alliance4Life definovali deväť hlavných priorít a oblastí záujmu: 1) excelentnosť HR v implementácii výskumných ocenení, 2) kariérny rozvoj/systém a kariérny postup, 3) mobilita a stáže, 4) posilnenie vedúcich skupín ako manažérov, 5) nábor: zvýšenie kvantity aj kvality uchádzačov, 6) internacionalizácia a nábor ľudí zo zahraničia, 7) služby pri nástupe a podpora integrácie, 8) diverzita, rovnosť príležitostí a ženy vo vede a 9) kultúra vo vede a kultúra inštitúcie ako nástroj HR.

Na základe sebahodnotenia a so vstupmi získanými od všetkých partnerov, bol sformulovaný súhrn osvedčených postupov v kariérnych systémoch vo vedách o živej prírode. Všetci partneri boli požiadaní, aby prediskutovali kariérny systém vo svojej inštitúcii a realizovali sebahodnotenie s cieľom ohodnotiť navrhované oblasti troma stupňami: chýbajúci systém, základný a pokročilý.

Základné sebahodnotenie potvrdilo, že systémy HR sú vo výskumných organizáciách v regióne CEE skôr menej rozvinuté. Pozitívnym aspektom bolo zistenie, že vo všetkých deviatich oblastiach ľudských zdrojov bola aspoň jedna inštitúcia klasifikovaná ako pokročilá, a preto sa o svoje osvedčené postupy môže podeliť s ostatnými. Medzi najmenej rozvinuté oblasti patrili: posilnenie vedúcich skupín ako manažérov, služby pri nástupe pre zahraničných zamestnancov a podpora integrácie, kultúra vo vede a kultúra inštitúcie ako nástroj HR.

Zo všetkých dvanástich partnerov A4L je šesť inštitúcií držiteľmi prestížneho ocenenia HR Excellence in Research („HR Award“, certifikát kvality v oblasti ľudských zdrojov). Spomedzi šiestich držiteľov tohto ocenenia, sa CEITEC MU a Lekárska univerzita v Lodži (MUL) vyhodnotili ako „pokročilí“ v systéme implementácie „HR Award“. CEITEC MU sa zameriava na celkovú organizáciu „HR Award“ a prezentuje proces od rozhodnutia uchádzať sa o ocenenie, cez prípravu žiadosti a priebežnú prácu na implementácii akčného plánu a jeho vyhodnotení. CEITEC MU začlenil implementáciu „HR Award“ do štandardnej prevádzky inštitúcie. Lekárska univerzita v Lodži sa zameriava na fázu implementácie. Ako dobrú prax uvádza skúsenosti s dvojstupňovou štúdiou – kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom, ktorý navrhla Katedra sociológie MUL, a ktorý bol realizovaný medzi všetkými stupňami výskumníkov na univerzite.

Oblasť „kariérneho rozvoja/systému a kariérneho postupumožno považovať v Alliance4Life za najpokročilejšiu, keďže bola ohodnotená najvyšším počtom stupňa „pokročilý“ (traja členovia Alliance4Life) a nízkym počtom stupňa „chýbajúci systém“ (dvaja členovia Alliance4Life). CEITEC MU prezentuje svoj formálny kariérny systém a jeho praktickú implementáciu v podobe možností kariérneho rozvoja pre rôzne skupiny výskumníkov. LIOS tiež predstavuje štruktúru a pravidlá svojho kariérneho systému a pridáva dva zaujímavé nástroje (motivačný systém a interné granty pre študentov). Univerzita v Tartu prezentuje, ako univerzita zareagovala na novelu národného zákona, ktorá dala univerzitám väčšiu flexibilitu pri vytváraní kariérnych modelov, vrátane prijatia princípov odchodu do dôchodku s emeritným statusom.

Jasnú stratégiu, konkrétne ciele a skúsenosti ohľadom mobility a stáží prezentujú Univerzita v Tartu a Lekárska univerzita v Sofii. Univerzita v Tartu zdôrazňuje, že podpísala značný počet bilaterálnych dohôd o partnerstve s univerzitami v zahraničí, ktoré zabezpečujú výmeny študentov a výskumníkov, ako aj ďalšiu spoluprácu v oblasti výučby a výskumu. Na mobilite sa zúčastnilo približne 20 % akademických zamestnancov; v rámci rôznych programov sa počet zamestnancov vycestovaných do zahraničia počas roku blížil k 70 %. Lekárska univerzita v Sofii oficiálne podpísala viac ako 150 inštitucionálnych dohôd o akademickej výmene a 33 memoránd o akademickej spolupráci. Predstavujú etapy v procese implementácie mobilitných aktivít, ako aj výsledky dobrej praxe pre implementáciu mobility učiteľov a celkovú spoluprácu medzi univerzitami.

Osvedčené postupy v kariérnych systémoch vo výskume v oblasti živých vied tiež odhalili niektoré nedostatky, ktoré je potrebné riešiť v budúcnosti. Jedným z nich je výzva v oblasti kombinovania kariéry v lekárskych/živých vedách (výskum na univerzite/vo výskumnom centre a v nemocnici) – žiadny z členov Alliance4Life nepovažoval svoj systém za „pokročilý“. Stále nám v tejto oblasti chýbajú osvedčené postupy. Zároveň nám chýba štandardizovaný monitorovací nástroj na klasifikáciu a hodnotenie pokroku v HR/kariérnych systémoch. Dôležitým aspektom, ktorý komplikuje implementáciu pokročilých systémov z jednej inštitúcie do druhej, je národný kontext (národná legislatíva a s tým súvisiaca (de)centralizácia riadenia ľudských zdrojov). Partneri identifikovali všeobecné faktory/umožňujúce pozitívne, inštitucionálne zmeny platné nielen v deviatich oblastiach ľudských zdrojov, ale aj v jednotlivých krajinách a inštitúciách. Tieto faktory robia zlepšenia kariérneho systému funkčnými a dlhodobo udržateľnými.

V strednej a východnej Európe často chýba efektívne riadenie ľudských zdrojov a moderné systémy kariérneho postupu. Očakáva sa, že inovácia a implementácia kariérnych systémov partnerských inštitúcií tento problém vyrieši. Najlepšie postupy v kariérnych systémoch vo výskume v oblasti živých vied nám poskytujú východiskový bod pre budúce hodnotenie pokroku v riadení ľudských zdrojov všetkých členov Alliance4Life. Výsledný súbor opatrení osvedčených postupov, overených praxou, bol predstavený rade zastupujúcej všetky členské inštitúcie na spoločnom stretnutí Alliance4Life v apríli 2022. Partneri interne prediskutovali možnosti, ako využiť osvedčené postupy na zlepšenie svojho riadenia ľudských zdrojov, a ako by to mohlo viesť k lepšiemu vedeckému výkonu a spokojnosti zamestnancov. Dosiahnuté výsledky budú okrem toho použité na spracovanie výstupu projektu „správa o pokroku v zlepšovaní kariérnych systémov“ s cieľom monitorovať pokrok na úrovni členov Alliance4Life a ich systémov riadenia ľudských zdrojov.

Celé znenie dokumentu Best Practices in Life Science Careers na stiahnutie nájdete TU alebo na webovej stránke projektu A4L

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 21. 12. 2022, autor: rpa