Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia zverejní dlho očakávané vysvetlenie grantových podmienok

EK zverejní vysvetlenie grantových podmienok. Zdroj: https://sciencebusiness.net

 

Po niekoľkých rokoch meškania má byť „okamžite“ splatná anotovaná dohoda o grante, v ktorej sa stanovujú podmienky grantu Horizont Európa.

Európska komisia sa po niekoľkých rokoch oneskorenia chystá tento mesiac zverejniť úplnú anotovanú grantovú dohodu o programe Horizont Európa (AGA).

„(Opätovné) zverejnenie plnohodnotného spoločnej AGA je bezprostredné,“ uviedla hovorkyňa Komisie pre Science|Business a potvrdila, že sa očakáva tento mesiac.

AGA vysvetľuje zložitosť vzorovej dohody o grante, ktorú prijímatelia všetkých programov EÚ podpisujú pri začatí projektu. Ide o základnú referenciu, ktorá poskytuje vysvetlenia a príklady, ako sa vysporiadať s rôznymi situáciami, ktoré môžu nastať pri riešení nespočetných reportovacích pravidiel.

Komisia zverejnila návrh verzie v roku 2021, keď sa začali programy EÚ financované zo súčasného dlhodobého rozpočtu. Návrh obsahuje mnoho častí, ktoré sú relevantné pre výskumný program Horizont Európa, ako sú práva duševného vlastníctva, etika, rodová rovnosť a politika otvoreného prístupu.

Stále však chýbajú časti o podávaní správ a kontrolách, preskúmaniach a auditoch. Chýbajú aj informácie v kapitole o osobných nákladoch, čo je veľmi dôležitá otázka, s ktorou sa musia vysporiadať všetci príjemcovia. Výskumníci boli frustrovaní.

Sebastian Claus, vedúci tímu pre projektový manažment EÚ v styčnom úrade EÚ nemeckých výskumných organizácií (KoWi), čakal na plnú verziu, aby mohol príjemcom grantu pomôcť s rôznymi naliehavými otázkami.

„Mnohé projekty už nejaký čas bežia, niektoré sú už ukončené a neexistujú spoľahlivé vysvetlenia, ako pravidlá interpretovať. Považujem to za veľmi ťažké pre príjemcov, pretože neexistuje žiadna istota: Ako správne vypočítať náklady? Ako viesť záznamy? Aké dokumenty potrebujete v prípade auditov a kontrol?, uviedol Claus

Na zverejnenie čakajú aj univerzity. Laura Keustermans, senior policy officer v Lige európskych výskumných univerzít (LERU), uviedla: „Aj teraz, v treťom roku Horizont Európa, by AGA bol užitočným nástrojom, ktorý by prispel k právnej istote a jednotnému spracovaniu procesov, rôznych agentúr EÚ“.

 

Zefektívnenie komplikácií

Vina za oneskorenie sa pripisuje tomu, čo Komisia nazýva „korporačný prístup“. V tomto poslednom rozpočtovom cykle EÚ, ktorý sa začal v roku 2021, sa Komisia rozhodla zjednodušiť svoje granty a uplatniť rovnaký model na všetky programy financovania, ako napr. Horizont Európa, Digital Europe, Erasmus+ a mnohé ďalšie.

Skvelý nápad na papieri, ukázalo sa, že jeho realizácia je o niečo náročnejšia. Spoločný prístup znamená, že mnohé riaditeľstvá v Komisii dostanú slovo, predĺžia diskusie a zdržia zverejnenie AGA, ktoré sa týka nielen Horizontu Európa, ale aj väčšiny finančných prostriedkov EÚ.

„Je potrebné chápať, že AGA je spoločný dokument, ktorý sa vzťahuje na veľkú väčšinu priamo riadených grantov a ako taký, jeho vypracovanie a rozhodovací proces o (opätovnom) zverejnení predstavuje vnútropodnikové cvičenie zahŕňajúce niekoľko služieb Komisie a vedené ústrednými útvarmi Komisie,“ uviedla hovorkyňa Komisie. „S ohľadom na to útvary Komisie pracovali na návrhu a finalizácii častí týkajúcich sa vykazovania a platieb.“

Tí, ktorí dostávajú granty z Horizontu Európa, však boli frustrovaní z oneskorenia, ktoré nebolo oficiálne odôvodnené.

Mattias Björnmalm, generálny sekretár univerzitnej asociácie CESAER, uviedol, že tento problém vyvolal pretrvávajúcu frustráciu.

„Je opodstatnené očakávať, že takýto kľúčový usmerňovací dokument bude k dispozícii pri spustení nového programu, alebo ak nie, že bude k dispozícii rýchlo potom,“ uviedol „Vieme, že tí, ktorí vedú túto tému v Európskej komisii, vynaložili hrdinské úsilie, aby sa pokúsili čo najskôr prijať AGA, ale už roky sa stretávajú s problémami z iných častí Komisie.

Thomas Estermann, riaditeľ Európskej asociácie univerzít (EUA), potvrdzuje tento názor. „Z celkového hľadiska financovania by dobrá prax znamenala pomoc príjemcom pri pochopení zložitých pravidiel a detailov na začiatku programu,“ uviedol pre Science|Business. „AGA bol vždy dôležitým dokumentom pre príjemcov aj audítorov. Návrh dokumentu skutočne nepomôže zabezpečiť jasnosť.“

Okrem toho, že univerzity ťažia z užšieho prepojenia medzi programom študentskej mobility Erasmus+ a programom Horizont Európa, majú zo sľúbeného zjednodušenia stále len malý hmatateľný prínos pre príjemcov.

„Pre univerzity je pekné mať podobné pravidlá a dokumenty pre Erasmus+ a Horizont Európa. V skutočnosti sú však výskumníci menej zapojení do iných programov. Možno Digital Europe, možno nejaké iné programy, no najväčšiu časť tvorí výskumný program pre univerzity. Nevidím to pre nich ako zjednodušenie,“ uviedol Claus.

Pre Clausa, ktorý tiež spolupredsedá implementačnej pracovnej skupine v IGLO, neformálnej sieti styčných kancelárií Horizontu Európa, kde sa stretávajú na otvorenú výmenu informácií o všetkom, čo sa týka Horizontu, je veľkým problémom neustále sa meniace pravidlá.

„Veľmi dôležitá je stabilita inštitúcií. S každým programom sa musia znovu objaviť, musia znovu nastaviť vnútorné pravidlá a procesy. Ak by existovala kontinuita v pravidlách, najmä pokiaľ ide o výpočet osobných nákladov, veľmi by to pomohlo,“ dodal na záver Claus.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9.5.2024, autor: rup