Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia víta schválenie Paktu pre výskum a inovácie v Európe

Rada Európskej únie prijala odporúčanie o Pakte pre výskum a inovácie v Európe, ako aj závery o budúcom riadení európskeho výskumného priestoru.

Pakt pre výskum a inovácie definuje spoločné hodnoty a zásady pre výskum a inovácie v Európe, ako je sloboda vedeckého výskumu a voľný pohyb výskumných pracovníkov a vedeckých poznatkov. Obsahuje aj 16 spoločných prioritných oblastí pre spoločné opatrenia, od podpory otvorenej vedy v záujme rýchlejšej výmeny poznatkov a údajov až po posilnenie vedeckého vedúceho postavenia a excelentnosti Európskej únie so zapojením všetkých európskych regiónov a občanov.

Závery Rady zároveň obsahujú prvý politický program európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa stanovuje 20 dobrovoľných opatrení na nasledujúce tri roky. Patrí medzi ne podpora atraktívnej a udržateľnej kariéry vo výskume, priblíženie vedy občanom a zlepšenie prístupu k excelentnosti v celej EÚ.

Paktom a závermi sa stanovuje nová vízia a priority, potvrdzuje sa záväzok EÚ a členských štátov voči európskemu výskumnému priestoru a vytvára sa nová štruktúra jeho riadenia. Predstavujú významný míľnik pri vytváraní nového európskeho výskumného a inovačného priestoru.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová k tomu uviedla: „Spolu s členskými štátmi podnikáme ďalší krok s Paktom pre výskum a inovácie, ako aj s novou a efektívnou štruktúrou riadenia nového európskeho výskumného priestoru. Stanovenie spoločných hodnôt a strategických priorít v oblasti výskumu a inovácií nám pomôže zjednotiť naše výskumné a inovačné úsilie a uviesť na trh inovatívne udržateľné riešenia.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „Prijatie Paktu a záverov Rady je veľkým krokom k naplneniu nášho cieľa vytvoriť európsky výskumný priestor, ktorý bude pripravený na budúcnosť. Svedčí o našom spoločnom odhodlaní mobilizovať politiky v oblasti výskumu a inovácií cez konkrétne opatrenia zamerané na súčasné výzvy, a najmä na zelenú a digitálnu transformáciu. Nový rámec riadenia nám umožní ešte užšiu spoluprácu s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami na vytvorení jednotného trhu výskumu, inovácií a technológií bez hraníc, ktorý Európa potrebuje, ak chce zostať konkurencieschopná.“

Pakt pre výskum a inovácie potvrdzuje ambíciu Európy uskutočniť reformy na podporu výskumu a inovácií a vytvára základ pre zjednodušenú koordináciu s členskými štátmi a aktualizovaný monitorovací mechanizmus na hodnotenie dosiahnutého pokroku. Novým riadením európskeho výskumného priestoru (ERA) sa zlepší súčasná štruktúra, čo umožní užšiu spoluprácu a koordináciu politík v celej EÚ a medzi jej členskými štátmi. Patrí k nim aj vypracovanie prvého politického programu ERA s konkrétnymi opatreniami na nasledujúce tri roky. Prioritné oblasti činnosti stanovené v Pakte poskytujú stabilný rámec pre aktualizáciu spoločného politického programu ERA na obdobie po roku 2024.

Pokiaľ ide o budúcnosť, začiatkom roka 2022 sa zriadi budúce fórum ERA – expertná skupina Komisie zložená zo zástupcov Komisie a členských štátov. V rámci fóra ERA budú členské štáty a Komisia spoločne navrhovať a koordinovať vykonávanie opatrení ERA, pripravovať budúce aktualizácie politického programu ERA a zabezpečovať zapojenie krajín pridružených k programu Horizont Európa, príslušných tretích krajín a zainteresovaných strán. Okrem toho sa do polovice roka 2022 vytvorí nový systém monitorovania ERA vrátane hodnotiacej tabuľky, prehľadu a online politickej platformy.

Súvislosti

Európsky výskumný priestor, ktorý bol prvýkrát vytvorený v roku 2000, si kladie za cieľ lepšiu integráciu európskych výskumných a inovačných systémov a posilnenie spolupráce medzi EÚ, členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Dnešný vývoj situácie poznamenaný cieľmi EÚ v oblasti zelenej a digitálnej transformácie a vplyvom pandémie koronavírusu na hospodárstvo a spoločnosť prináša európskemu výskumnému priestoru nové úlohy. Proces revitalizácie ERA sa začal v roku 2018. V oznámení Komisie „Nový ERA pre výskum a inovácie“ zo septembra 2020 sa stanovila nová vízia, ktorá bola schválená v záveroch Rady o novom ERA v decembri 2020. Začiatkom roka 2020 sa začala spoločná práca na ustanovení fóra ERA pre transformáciu – expertnej skupiny zloženej zo zástupcov Komisie a členských štátov.

V nadväznosti na návrh Komisie z júla 2021 sa v Pakte pre výskum a inovácie vymedzujú prioritné oblasti pre spoločné opatrenia v európskom výskumnom priestore, stanovujú sa ambície pre investície a reformy a tvorí základ pre zjednodušený proces koordinácie a monitorovania politík na úrovni EÚ a členských štátov s cieľom vymieňať si reformné a investičné prístupy a zlepšovať výmenu najlepších postupov.

Prijatie Paktu pre výskum a inovácie 26. novembra 2021a záverov Rady vrátane prvého politického programu ERA je základným krokom k tomu, aby sa naše vízie zaviedli do praxe. Obidvom tieto míľnikom výrazne pomôže doteraz vykonaná práca na fóre ERA pre transformáciu vrátane zapojenia zainteresovaných strán.

Viac informácií:

Pact for Research and Innovation

Factsheet – A Pact for Research and Innovation in Europe

European Research Area Policy Agenda

European Research Area

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://www.eumonitor.eu; https://www.euractiv.com, zverejnené: 2. 12. 2021, autor: rpa