Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kohézna politika EÚ: 76-miliónov EUR na zmenu klímy v Rakúsku

76-miliónov EUR na zmenu klímy v Rakúsku. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia prijala územné plány spravodlivého prechodu (TJTP) pre Rakúsko spolu s prvým financovaním v rámci Fondu spravodlivého prechodu (JTF) vo výške 76-miliónov EUR. Rakúsko dostane v rámci JTF celkovo 136-miliónov EUR, aby pomohlo zabezpečiť, že prechod na klimatickú neutralitu nenechá nikoho v rakúskom miestnom hospodárstve a spoločnosti pozadu.

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: “Prijatie rakúskeho plánu spravodlivého prechodu spolu s prvou splátkou JTF je pre Rakúsko dobrou správou. Zelené hospodárstvo je našou budúcnosťou a Fond spravodlivého prechodu je tu na to, aby podporil hladký a spravodlivý zelený prechod v rakúskych regiónoch, ktoré čakajú najstrmšie kroky na ceste ku klimatickej neutralite.”

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira uviedla: “Som veľmi rada, že bol prijatý plán a že Rakúsku boli pridelené prvé prostriedky z Fondu spravodlivého prechodu. Tento program posilní inovácie a výskum na podporu prechodu na klímu a zároveň zabezpečí, aby v tomto procese prechodu nikto nezostal pozadu.”

Rakúske regióny a obce prechádzajúce významnou transformáciou, ktoré získajú podporu z JTF, sa nachádzajú v Hornom Rakúsku, Korutánsku, Dolnom Rakúsku a Štajersku. Tieto regióny majú silné zastúpenie priemyselných odvetví s vysokou uhlíkovou náročnosťou, ako sú kovy, papier, cement a chemikálie.

Podpora podnikania a ekologických inovácií

Plán vytvorí pracovné miesta a zmierni straty pracovných miest spojené s ekologickým prechodom. Uskutoční sa to investovaním do rozvoja nových obchodných modelov a udržateľných zelených oblastí podnikania, ktoré aktívne sprevádzajú spoločnosti v procese ich prechodu.

Plán bude financovať poradenské služby pre miestne malé a stredné podniky (MSP) a začínajúce podniky (inkubácia, akcelerácia, súvisiace investície do infraštruktúry) a miestne ekosystémy pre začínajúce podniky. To zahŕňa posilnenie už zriadených inkubátorov, budovanie nových inkubačných kapacít so zameraním na zelené podnikateľské modely a zlepšenie prístupu k inkubačným kapacitám (napr. v spolupráci s inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumnými inštitúciami).

Súvislosti

JTF podporuje územia, ktoré čelia najväčším výzvam pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Identifikácia týchto území je uvedená v TJTP a uskutočňuje sa prostredníctvom dialógu s Komisiou v rámci rokovaní o dohodách o partnerstve na roky 2021 – 2027 a súvisiacich programoch. V TJTP, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi, sa stanovujú výzvy na každom území, ako aj rozvojové potreby a ciele, ktoré sa majú splniť do roku 2030. Určujú tiež typy plánovaných operácií spolu s konkrétnymi mechanizmami riadenia.

JTF je prvým z troch pilierov mechanizmu spravodlivého prechodu. Schválenie TJTP otvára dvere aj pre účelové financovanie v rámci ďalších dvoch pilierov: osobitný program v rámci InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor na spravodlivý prechod, ktorý kombinuje granty Komisie s úvermi Európskej investičnej banky. Mechanizmus spravodlivého prechodu celkovo poskytne cielenú podporu, ktorá pomôže zmobilizovať približne 55-miliárd EUR v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch s cieľom zmierniť negatívny sociálno-ekonomický vplyv prechodu.

Komisia 2. mája 2022 prijala Dohodu o partnerstve s Rakúskom, v ktorej sa stanovuje investičná stratégia politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 vrátane JTF. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) ako súčasť dohody o partnerstve je ďalším zdrojom podpory výskumu a inovácií na zlepšenie energetickej efektívnosti rakúskeho hospodárstva. Na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej v krajine bude vyčlenených 30 % prostriedkov z EFRR.

Viac informácií:

EU Cohesion Policy: €76 million for a just climate transition in Austria

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://ec.europa.eu, zverejnené: 11. 8. 2022, autor: rpa