Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kohézna politika EÚ: 3,5-miliardy EUR na hospodársky a sociálny rozvoj Estónska a zelenú transformáciu v rokoch 2021 – 2027

Kohézna politika EÚ: 3,5 miliardy EUR v rámci dohody o partnerstve s Estónskom. Zdroj: https://www.strategeast.org

Estónsko dostane v rokoch 2021 – 2027 finančné prostriedky z politiky súdržnosti vo výške 3,5-miliardy EUR na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci dohody o partnerstve medzi Európskou komisiou a Estónskom, ktorá bola prijatá 18. júla 2022. Touto dohodou sa podporí aj vykonávanie kľúčových priorít EÚ, ako je zelená a digitálna transformácia, a prispeje ku konkurencieschopnému, inovatívnemu a exportne orientovanému rastu.

Spravodlivý zelený prechod

781-miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu podporí obehové hospodárstvo v podnikoch, čím sa zabezpečí menej odpadu a väčšia efektívnosť zdrojov. Fondy budú tiež podporovať energetickú efektívnosť, obnoviteľnú energiu a zvýšené využívanie recyklovaných materiálov.

354-miliónov EUR z fondu Just Transition Fund (JTF) pomôže Estónsku pri prechode na ekologickejšie a konkurencieschopnejšie odvetvie pri zachovaní zamestnanosti a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov v regióne Ida-Viru.

Až 521-miliónov EUR z Kohézneho fondu podporí prechod z cestnej na železničnú dopravu pre osobnú aj nákladnú dopravu. Pomôže to znížiť časy dochádzania a emisie CO2. Investovať sa bude aj do dokončenia cestnej siete potrebnej pre Core TEN-T, ktorá by mala byť hotová do roku 2030.

Inteligentnejšia, digitálna a prepojená ekonomika

742-miliónov EUR z ERDF zlepší spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami a bude sa investovať do malých a stredných podnikov s cieľom zvýšiť produktivitu, inovácie a konkurencieschopnosť v súlade s inteligentnou špecializáciou. Tieto prostriedky tiež urýchlia digitalizáciu ekonomiky, rozvoj verejných digitálnych služieb a vysokorýchlostného internetu.

Celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a sociálne začlenenie

534-miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF+) bude investovaných na riešenie sociálnych, zdravotných, celoživotných vzdelávacích potrieb a potrieb trhu práce. Opatrenia zamerané na zručnosti budú ponúkané vo všetkých fázach života, od podpory pre školopovinné deti, cez opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie až po pomoc ľuďom nájsť si kariéru a napredovať v nej.

Prostriedky ESF+ budú tiež riešiť chudobu detí, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, podporovať reformu dlhodobej starostlivosti, prispôsobovať vzdelávanie potrebám trhu práce a podporovať zdravý pracovný život. Podpora potravinovej a základnej materiálnej pomoci bude poskytovaná aj najzraniteľnejším skupinám spoločnosti. Všetky investície ESF+ prispejú k ďalšej implementácii Európskeho piliera sociálnych práv.

Odvetvie udržateľného rybolovu, akvakultúry a spracovania

97,4-milióna EUR z Európskeho fondu pre námorný rybolov a akvakultúru (EMFAF) zvýši odolnosť sektorov rybolovu, akvakultúry a spracovania. Program EMFAF sa zameria na inovácie a interdisciplinárnu vedeckú spoluprácu, adaptáciu na zmenu klímy a ochranu životného prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj a hospodárska diverzifikácia spoločenstiev pobrežného rybolovu a akvakultúry sa bude ďalej posilňovať v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Investície do sektorov rybolovu a akvakultúry tiež prispejú k zelenému prechodu v Estónsku, a to podporou rozvoja drobného pobrežného rybolovu prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Členovia kolégia uviedli:

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira uviedla: „Po dnešnom prijatí dohody o partnerstve dostane Estónsko podporu pri ďalšom rozvoji svojho hospodárstva, ekologickej a spravodlivej transformácii, inováciách v malých a stredných podnikoch a odvetví dopravy. Estónsko má pred sebou ďalekosiahlu inteligentnú, zelenú a digitálnu budúcnosť.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Aby členské štáty splnili požiadavky ekologickej a digitálnej transformácie, mali by výrazne investovať do zručností a celoživotného vzdelávania. Vítam, že celoživotné vzdelávanie je kľúčovou prioritou ESF+ v Estónsku. Zlepší prístup na trh práce, najmä pre ľudí, ktorí sú zraniteľní alebo znevýhodnení. V súlade s Európskou zárukou pre deti pomôže financovanie ESF+ aj pri znižovaní chudoby detí a predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Tieto opatrenia hmatateľne prispievajú k implementácii Európskeho piliera sociálnych práv.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Modrá ekonomika Európy zohráva kľúčovú úlohu pri podpore pobrežných komunít a pri dekarbonizácii nášho hospodárstva. Táto dohoda o partnerstve s Estónskom posilní hospodársku a sociálnu životaschopnosť pobrežných komunít prostredníctvom inovácií a rozvoja udržateľných a ekologických technológií. Povedie to k lepšej odolnosti a formovaniu trvalo udržateľného a nízkouhlíkového rybného hospodárstva, akvakultúry a spracovateľských sektorov, čím sa posilní aj ochrana morského prostredia a biodiverzity.“

Pozadie

Dohoda o partnerstve pokrýva fondy politiky súdržnosti (ERDF; ESF+, Kohézny fond, JTF), ako aj EMFAF. Pripravuje pôdu pre realizáciu týchto investícií na mieste prostredníctvom 2 národných programov a 5 programov INTERREG (týkajúcich sa cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce).

Dohoda o partnerstve navyše odráža silný záväzok Estónska ku koordinovanému využívaniu fondov politiky súdržnosti s Nástrojom na obnovu a odolnosť.

V rámci politiky súdržnosti a v spolupráci s Komisiou každý členský štát pripravuje dohodu o partnerstve, strategický dokument pre programovanie investícií z fondov politiky súdržnosti a EMFAF počas viacročného finančného rámca. Zameriava sa na priority EÚ a stanovuje investičnú stratégiu určenú členským štátom. Predkladá zoznam národných programov na implementáciu na mieste vrátane orientačného ročného finančného pridelenia pre každý program.

Dohoda o partnerstve s Estónskom na roky 2021 – 2027 je 15-ta v poradí, ktorá sa má prijať po dohodách Grécka, Nemecka, Rakúska, Česka, Litvy, Fínska, Dánska, Francúzska, Švédska, Holandska, Poľska, Bulharska, Cypru a Portugalska.

Viac informácií:

2021-2027 long-term EU budget & NextGenerationEU

Questions and Answers on the EU Cohesion Policy legislative package 2021-2027

Cohesion Open Data Platform

Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State

Kohesio

2021-2027 Partnership Agreements

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 19. 7. 2022, autor: rpa