Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Klimatický a energetický plán Rakúska 2021

Klima+Energiefonds (@klimafonds) | Twitter

Klimatický a energetický fond Rakúska publikoval príručku s názvom: „Klimatický a energetický program Rakúska 2021“.

Publikácia poskytuje prehľad jednotlivých programov výskumu v rámci duálnej stratégie: „Integrovaný národný energetický a klimatický plán Rakúska“. 

Zmena podnebia v Rakúsku je v posledných rokoch zrejmá a pociťuje ju každý z nás v rôznych oblastiach života. Okrem rýchlo rastúcich ekonomických škôd, mení sa i životné prostredie obyvateľstva, čo sa odzrkadľuje aj v reálnom živote ľudí. Je preto nevyhnutné urýchlene porozumieť kde, akým spôsobom a v akej forme zmena podnebia zasahuje Rakúsko a ako ovplyvní pripravovaná „duálna stratégia“ znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa nevyhnutným následkom zmeny podnebia. 

Duálna stratégia tvorí nevyhnutnú súčasť stratégie pod názvom: „Integrovaný národný energetický a klimatický plán Rakúska“.                                                                                                                                                      

„Klimatický a energetický fond“, na základe vedeckých princípov, poskytuje prehľad svojich programov a významne prispieva k transformácii systému energetiky a mobility s cieľom zníženia emisií. Vzhľadom na vedecky podložené výsledky štúdií a zrealizovaných projektov, sa darí vytvárať centrálny rámec pre správne politické rozhodnutia a sústredené podmienky v oblasti podnikania a hospodárskeho života.

V rámci rakúskeho „Programu pre výskum podnebia (ACRP)“ bol zriadený „Klimatický a energetický fond“, ktorý na základe výsledkov výskumu rozvíja základňu pre zásadné rozhodnutia o prispôsobení sa zmenám podnebia a ochrane podnebia na národnej aj lokálnej úrovni v jednotlivých regiónoch Rakúska. Obsahové zameranie a orientácia rakúskeho „Programu pre výskum podnebia (ACRP)“ nadväzuje na predchádzajúce roky a pokračuje vo výskume národnej charakteristiky, účinkov zmeny podnebia a z nich vyplývajúcich požiadaviek na adaptáciu prostredníctvom interdisciplinárnych a transdisciplinárnych štúdií zraniteľnosti. Program stanovuje aj prístupy k riadeniu rizík a politické analýzy.

Cieľom programu je rozšíriť rakúske výskumné kompetencie v tomto sektore a intenzívnejšie ich integrovať do medzinárodného výskumu.

„Program pre výskum podnebia (ACRP)“ sprevádza medzinárodný riadiaci výbor, ktorý navrhuje hlavné zameranie ponúk na základe výsledkov predchádzajúcich tendrov, ako aj aktuálnych národných a medzinárodných vedeckých problémov v tejto oblasti. Dôraz sa kladie na otázky, ktoré sa obzvlášť dotýkajú Rakúska. Rozvoj spolupráce v oblasti výskumu a vytvárania sietí zúčastnených aktérov podporuje aj spolupráca so StartClim-om, ako aj s CCCA.

Viac informácií

Príručka „Klimatický a energetický program Rakúska na rok 2021“

Zdroj: https://www.klimafonds.gv.at, zverejnené: 23.3.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa