Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Klimatické scenáre pre Rakúsko

Rakúsko realizovalo štúdiu, ktorá obsahuje klimatické scenáre s vysokým rozlíšením. Klimatické scenáre boli vyvinuté ako základ pre mnohé následné aktivity v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a slúžia ako spoločný základ pre ďalšiu realizáciu cielenej implementácie „Rakúskej stratégie pre adaptáciu na klimatické zmeny.“

Zdroj: ictworks.org

„Klimatické scenáre“ (ÖKS15) pre Rakúsko vypracovalo, na základe poverenia Spolkovej vlády a Spolkových krajín Rakúska, konzorcium pozostávajúce z „Centrálneho inštitútu pre meteorológiu a geodynamiku“ (ZAMG), „Wegener Center for Climate and Global Change“ (WEGC) a z medzifakultného odboru geoinformatiky na Univerzite v Salzburgu (Z_GIS).                                                                          

 13 modelov pre lepší odhad   

Klimatické scenáre odrážajú najnovšie vedecké poznatky na túto tému. Sú založené na najnovších dátových údajoch (EURO-CORDEX, www.eurocordex.net). Spolu s odvodenými analýzami poskytujú prehľad o účinkoch klimatických zmien v Rakúsku a tiež tvoria základ pre ďalšie podrobné štúdie, ktoré sú bezplatne dostupné vedeckej komunite prostredníctvom „Climate Change Center Austria“ (CCCA). Rakúsko vytvorilo týmto spôsobom odolný, vysokokvalitný a aplikačne orientovaný základ na efektívne riešenie výziev klimatických zmien.                                   

Motivácia a ciele výskumu    

Klimatické zmeny ovplyvňujú mnohé oblasti prostredníctvom meniacich sa podmienok klimatického prostredia. Na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a na identifikáciu možných opatrení je potrebná dobre podložená analýza rizík zmeny klímy a jej účinkov. Aby sa dala zobraziť zložitosť klimatických zmien a súvisiacich procesov je potrebná klimatologická databáza s dostatočne vysokým rozlíšením a tiež zodpovedajúce koncepty a prístupy.

Je nevyhnutné vytvoriť pevný základ pre rozvoj akčných stratégií na prispôsobenie sa klimatickým zmenám pre Rakúsko, krajinu kde sa dá dobre žiť.

„Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, regiónov a turizmu“ (BMLFUW) a deväť Rakúskych Spolkových krajín spoločne pripravili projekt pod názvom „Klimatické scenáre pre Rakúsko“ (ÖKS15). S pomocou najnovších klimatických modelov a na základe najnovších poznatkov z klimatických výskumov boli vytvorené a vyhodnotené klimatické scenáre pre Rakúsko. Základ pre analýzu klimatických zmien za posledné desaťročia tvoria najnovšie vysokokvalitné súbory z pozorovacích údajov. Budúci vývoj zrážkových, teplotných a iných klimatických indexov bol simulovaný až do konca 21. storočia podľa scenára „business as possible“ a scenára ochrany klímy a hodnotený v kontexte minulého vývoja. Tento súhrn obsahuje najdôležitejšie výsledky pre Rakúsko.

Cenné výsledky pre budúcnosť Rakúska

Na základe najnovšej generácie regionálnych klimatických modelov z európskej pobočky „Coordinated Downscaling Experiment“ (EURO-CORDEX, www.eurocordex.net), iniciatívy „World Climate Research Programme“, boli z hľadiska hodnotenia a interpretácie, na základe metodických obmedzení, vytvorené klimatické scenáre pre Rakúsko až do konca 21. storočia. Použitý súbor údajov pozostáva z 13 modelov, z ktorých každý sleduje dva rôzne scenáre skleníkových plynov. „Scenár bežného stavu“ (RCP8.54), ktorý by nastal, ak by emisie skleníkových plynov neboli kontrolované a „Scenár ochrany klímy“ (RCP4.5), kde dosiahnu celosvetové emisie skleníkových plynov do roku 2080 približne polovicu úrovne roku 2000. Na odhad strednej zmeny bol použitý medián (t. j. priemer) súboru modelov. Na vyhodnotenie súboru sa na jednej strane použila vzájomná zhoda modelov a na druhej strane sa overilo, či sa klimatické zmeny výrazne odlišujú od ich simulovaných výkyvov. Ak viac ako 10 z 13 modelov ( čo zodpovedá 80 %) vykazuje jasné, pravdepodobné a konzistentné klimatické zmeny, výsledný súbor dostane väčšiu dôveru. t.j. označí sa „jasná zmena.“ Ak však na druhej strane vykazuje významnú zmenu iba 6 (alebo menej; t. j. menej ako 50 %) z 13 modelov, tak sa to v celkovom súbore interpretuje ako „žiadna významná zmena.“ Keď modely vykazujú významné, ale protichodné zmeny, označuje sa to ako „nesúlad modelov.“

Klimatické simulácie boli vyhodnotené vo vzťahu pre blízku budúcnosť, t. j. (2021-2050) a pre vzdialenú budúcnosť, t. j.(2071-2100) v porovnaní s obdobím (1971-2000).

 

Zdroj: bmk.gv.at; zverejnené: 16.5.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová