Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Key figures on the EU in the world 2023

Kľúčové údaje o EÚ vo svete 2023: Zdroj: Eurostat

Publikácia Kľúčové údaje o EÚ vo svete – vydanie 2023 je teraz k dispozícii na webovej stránke Eurostatu.

Táto publikácia bola prvýkrát vydaná v roku 2010 pri príležitosti Svetového dňa štatistiky a odvtedy naďalej poskytuje výber štatistík o EÚ a mnohých krajinách z celého sveta s cieľom poskytnúť hlbší pohľad na spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie EÚ v porovnaní s inými časťami sveta. Obsah a štruktúra sa každý rok revidovali: pre toto vydanie sa zmenil štýl prezentácie, prepracoval sa zoznam ukazovateľov a výber krajín mimo EÚ už nie je pevný (ako v minulosti).

Publikácia je usporiadaná do troch kapitol, ktoré pokrývajú „ľudia a spoločnosť“, „ekonomika a obchod“ a „životné prostredie a prírodné zdroje“ so širokým spektrom údajov z charakteristík obyvateľstva, trhu práce, digitálnej spoločnosti, ekonomickej štruktúry, medzinárodného obchodu, spotrebiteľských cien a vládnych financií na dopravu, energetiku, pôdu, poľnohospodárstvo a rybolov.

Použili sa údaje Eurostatu a iných medzinárodných organizácií, ktoré poskytli vyvážený súbor ukazovateľov. Jedna z podkapitol publikácie je zameraná na výskum a vývoj.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj (R&D) a inovácie sú často považované za niektoré z hlavných hnacích síl stojacich za konkurencieschopnosťou, produktivitou, hospodárskym rastom a tvorbou pracovných miest. Hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj sú kľúčovým meradlom úrovne výskumnej a vývojovej činnosti vykonávanej v hospodárstve. Hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj (GERD) v EÚ dosiahli v roku 2020 311-miliárd EUR. Vzťah medzi úrovňou GERD a HDP je známa ako intenzita výskumu a vývoja: v EÚ bola v roku 2020 na úrovni 2,32 %. Svetový priemer pre intenzitu výskumu a vývoja v roku 2020 bol 1,93 %. Najvyššia intenzita výskumu a vývoja medzi krajinami mimo EÚ bola 5,44 % v Izraeli a 4,81 % v Južnej Kórei. USA, Japonsko a Švajčiarsko (údaje za rok 2019) zaznamenali intenzitu výskumu a vývoja nad 3,0 %.

Ak by sa členské štáty EÚ posudzovali individuálne (skôr ako súčasť EÚ), Švédsko, Belgicko, Rakúsko, Nemecko a Dánsko by sa umiestnili medzi 10 krajín sveta s najvyššou intenzitou výskumu a vývoja v roku 2020; intenzita výskumu a vývoja vo Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Slovinsku a Česku bola nad úrovňou niektorých z 10 najlepších krajín mimo EÚ.

Intenzita výskumu a vývoja, 2010 a 2020. Zdroj: Eurostat

Viac informácií:

Key figures on the EU in the world – 2023 edition

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 20. 2. 2023, autor: rpa