Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

JRC zverejnilo 11 výziev na projekty s otvoreným prístupom k infraštruktúram pre jadrový výskum

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre – JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malých a stredných podnikoch verejného aj súkromného sektora.

Dňa 8. júla 2020 JRC zverejnilo 11 výziev na prijímanie projektov otvoreného prístupu k infraštruktúram jadrového výskumu Spoločného výskumného centra. Výzvy majú uzávierku 30. septembra resp. 15. októbra 2020 nasledovne:

Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA)

[Uzávierka výzvy 15/10/2020]

AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals

LILLA, Liquid Lead Laboratory

SMPA, Structural Materials Performance Assessment Laboratories

MCL, Micro-Characterisation Laboratory

European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

[Uzávierka výzvy 15/10/2020]

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories

GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry]

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source

Actinide User Laboratory (ActUsLab)

[Uzávierka výzvy 30/09/2020]

HC-KA, Hot Cell Laboratory

FMR, Fuels and Materials Research

PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions

Tri najmodernejšie laboratóriá JRC sa nachádzajú v nemeckom Karlsruhe a sú určené na výskum aktinidových materiálov. Aktinidové prvky sú chrbtovou kosťou jadrových technológií, ako sú energia, výskum vesmíru alebo medicínska liečba. Vedci budú môcť vykonávať výskum s cieľom pomôcť vyvinúť nové jadrové vybavenie alebo materiály. JRC sprístupní aj štyri zo svojich európskych zariadení na meranie údajov o jadrovej reakcii a úpadku v belgickom Geel. Takéto merania pomáhajú zvyšovať bezpečnosť jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom a zvyšujú rádiologickú ochranu občanov a životného prostredia. V Holandsku v Pettene poskytujú štyri výskumné infraštruktúry príležitosti na hosťovanie v laboratóriách na mechanické skúšky v okolitom a korozívnom prostredí od kryogénnych po vysoké teploty v makro a mikro škále. Vedci majú možnosť skúmať vlastnosti materiálov, mechanické a korózne vlastnosti a charakteristiku, aby boli infraštruktúry reaktorov bezpečnejšie.

Výzvy sú adresované externým používateľom z akademickej obce a výskumných organizácií, priemyslu, MSP a vo všeobecnosti zo súkromného a verejného sektora.

Podmienky a kritériá prístupu

  • Inštitúcie s hlavnými používateľmi a inštitúcie používateľov (pozri definície v rámci) musia pochádzať z členského štátu EÚ, krajiny pridruženej k výskumnému programu Euratomu (iba Švajčiarsko a Ukrajina).
  • Inštitúcia vedúcich používateľov musí pochádzať z univerzity, výskumnej alebo verejnej inštitúcie alebo z malého a stredného podniku (MSP).
  • Etické hľadiská v súlade s právom EÚ, najmä s čl. 19 nariadenia (EÚ) 1291/2013 a príslušných zákonov a iných právnych predpisov v členských štátoch EÚ.
  • Formulár na predkladanie návrhov je kompletný a je v súlade s pokynmi.

Novinka: JRC môže poskytnúť finančný alebo nepeňažný príspevok na podporu používateľov s cieľom pokryť ich cestovné náklady a diéty súvisiace s pobytom používateľov, s výhradou dostupnosti finančných prostriedkov, personálu a iných zdrojov používateľom z užívateľských inštitúcií, nachádzajúcich sa v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k výskumnému programu Euratom (iba Švajčiarsko a Ukrajina).

Ďalšie informácie

Zdroj: EC, zverejnené: 21.7.2020, autor: rpa