Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovačný fond: 37 veľkých projektov v oblasti čistých technológií podpísalo grantové dohody v hodnote 3,45-miliardy EUR na podporu prechodu EÚ na čistú energiu

Inovačný fond: tretia výzva veľkých projektov. Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu

Najnovšia séria vysoko inovatívnych projektov čistých technológií získa finančné prostriedky z Inovačného fondu EÚ, jedného z najväčších svetových programov financovania demonštrácie inovatívnych nízkouhlíkových technológií.

36 veľkých projektov vybraných po tretej výzve na predkladanie veľkých projektov (large-scale projects) a jeden projekt z rezervného zoznamu predchádzajúcej výzvy podpísali svoje dohody o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), implementačným orgánom. Budú mať prospech z grantov vo výške približne 3,45-miliardy EUR. Tieto prostriedky pochádzajú z príjmov zo Systému obchodovania s emisiami EÚ.

Celkovo má 37 projektov potenciál znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 200-miliónov ton ekvivalentu CO2 počas prvých 10 rokov prevádzky. Projekty budú prebiehať v 14 európskych krajinách, vrátane niektorých s nižšou účasťou v inovačnom fonde, ako je Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Grécko a Írsko.

Vybrané projekty prispejú k širšiemu rozšíreniu podpory z Inovačného fondu naprieč sektormi vrátane veternej energie, energie oceánov, výroby komponentov na výrobu elektrolyzérov, obnoviteľnej energie vrátane solárnej fotovoltaiky a skladovania energie, neželezných kovov a železa a oceľ. Množstvo nových projektov pribúda aj v tradične dobre pokrytých sektoroch obnoviteľného vodíka, cementu a vápna, chemikálií a rafinérií, vrátane zachytávania, využívania a skladovania uhlíka.

Táto tretia rozsiahla výzva odrážala politické priority REPowerEU, konkrétne elektrifikáciu priemyslu a vodík, výrobu čistých technológií a stredne veľké pilotné projekty. Okrem znižovania emisií skleníkových plynov budú vybrané projekty demonštrovať podnikateľský prípad čistých technológií. Prispejú tiež ku klimatickým a energetickým cieľom EÚ  a cieľom REPowerEU, najmä pokiaľ ide o výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov a posilnenie priemyselných hodnotových reťazcov EÚ v oblasti výroby komponentov pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Viac informácií o nových projektoch a portfóliu prebiehajúcich projektov nájdete na interaktívnom dashboarde Inovačného fondu. Informačné listy projektu poskytujú komplexný popis a kľúčové údaje týkajúce sa implementácie.

Inovačný fond naďalej podporuje európsku konkurencieschopnosť a prechod ku klimatickej neutralite posilneným rozpočtom a novými nástrojmi financovania prostredníctvom dvoch nedávno otvorených výziev: 4-miliardy EUR IF23 Výzva na predkladanie návrhov s termínom podávania žiadostí do 9. apríla 2024 a 800-miliónov EUR IF23 prvá európska Aukcia vodíkovej banky, ktorá bude uzavretá 8. februára 2024.

Pozadie

Spolu 239 projektových návrhov súťažila o financovanie EÚ z Inovačného fondu v tretej výzve na predkladanie veľkých projektov, ktorá sa uzavrela 16. marca 2023.

Okrem 37 projektov, ktoré 15. decembra 2023 podpísali dohodu o grante, ďalšie dva ešte stále prebiehajú prípravou zmluvy o grante, pričom tri projekty boli počas tohto procesu stiahnuté. Sumy, ktoré sa uvoľnia v dôsledku stiahnutí, sa v maximálnej možnej miere použijú na financovanie projektov z rezervného zoznamu.

S odhadovaným príjmom 40-miliárd EUR zo systému obchodovania s emisiami EÚ v rokoch 2020 až 2030 Inovačný fond poskytuje finančné stimuly na investovanie do špičkových nízkouhlíkových technológií a podporuje prechod Európy ku klimatickej neutralite.

Inovačný fond už pridelil približne 6,5-miliardy EUR na viac ako 100 vysoko inovatívnych projektov.

Viac informácií:

Innovation Fund 2022 Large-scale call pre-selection announcement

Policy background – Directorate-General Climate Action

Project factsheets – Innovation Fund projects – European Commission (europa.eu)

Innovation Fund dashboard

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu, zverejnené: 19. 12. 2023, autor: rpa